Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Vooraleer u kunt starten als zelfstandig ondernemer, moet u enkele formaliteiten verrichten: een zichtrekening openen, vergunningen verkrijgen, inschrijven in de Kruispuntbank, uw kennis van bedrijfsbeheer bewijzen, enzovoort.

Voor al die formaliteiten kunt u sinds 2003 op één plek terecht: het ondernemingsloket. Het ondernemingsloket onderzoekt of u bekwaam bent om een eigen onderneming te starten en kent u vervolgens een ondernemingsnummer toe; de identiteitskaart van uw onderneming.

Alle gegevens van uw onderneming worden door het ondernemingsloket ingegeven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO). Zo zijn deze gegevens centraal verzameld en kunnen ze door alle officiële instanties opnieuw worden opgevraagd of, indien nodig, gewijzigd.

 

EEN ZICHTREKENING OPENEN

U moet een zichtrekening openen bij een financiële instelling. Voor een eenmanszaak kan die best verschillend zijn van uw privérekening. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Wij raden u aan om het bankrekeningnummer te vermelden op al uw uitgaande documenten, en zeker op uw facturen en creditnota's.

 

VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN

Ook voor deze voorafgaande vergunningen, kunt u terecht bij uw ondernemingsloket:

 • Machtiging ambulante handel of kermisattractie
 • Vergunning beenhouwer - spekslager
 • Beroepskaart

Voor meer info, surf naar www.xerius.be/vergunningen.

 

INSCHRIJVEN INDE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)

Indien u een handels- of ambachtsactiviteit gaat uitoefenen, moet u uw onderneming als commerciële onderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor deze inschrijving kunt u terecht bij Xerius Ondernemingsloket.

 • Breng de volgende gegevens of documenten zeker mee naar Xerius Ondernemingsloket:
 • Identiteitskaart (eventueel beroepskaart)
 • Bewijsstukken bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis
 • Bankrekeningnummer
 • De activiteiten die u wilt gaan uitoefenen
 • Handelsbenaming
 • Vennootschap: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
 • Eventueel voorafgaande vergunningen

Als u een vennootschap hebt opgericht, dan krijgt u uw ondernemingsnummer van de griffie. Met dat ondernemingsnummer moet u langs Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst van uw vennootschap opstellen en uw ondernemersvaardigheden controleren. Pas nadat het ondernemingsloket de handelshoedanigheid heeft geactiveerd, kunt u van start gaan met uw onderneming.

Wat betaalt u aan Xerius Ondernemingsloket?

De overheid bepaalt een eenheidstarief per vestigingseenheid voor alle basisdiensten die het ondernemingsloket voor u kan uitvoeren. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
De tarieven van alle diensten van Xerius Ondernemingsloket, vindt u op www.xerius.be/tarieven-ondernemingsloket.

Surf naar www.xerius.be/starter en vul het formulier in. Wij maken dan de inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in orde en meteen ook uw inschrijving als zelfstandige bij Xerius Sociaal verzekeringsfonds.

 

ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN EN BEROEPSKENNIS BEWIJZEN

Als u in België een eigen zaak wilt opstarten, moet u over de nodige 'ondernemersvaardigheden' beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent, die via het ondernemingsloket in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) wordt ingeschreven, daarom een 'basiskennis bedrijfsbeheer' bewijzen.

Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet u bovendien bijkomende beroepsbekwaamheid aantonen.

Die maatregel is destijds ingevoerd om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen en het is van geen belang of men start in hoofd- of in bijberoep.

 

KENNIS BEDRIJFSBEHEER

Wie bewijst de kennis bedrijfsbeheer?

In de eenmanszaak:

 • Uzelf als ondernemingshoofd
 • Een aangestelde:
  • Uw echtgeno(o)t(e)
  • Uw wettelijk samenwonende partner
  • Uw partner met wie u 6 maanden offi cieel samenwoont
  • De zelfstandige helper die bloed- of aanverwant van het ondernemingshoofd tot in de derde graad is
  • Een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

In de vennootschap:

 • Binnen de personenvennootschap (BVBA, VOF, …)
  • Altijd door het orgaan van de vennootschap: de zaakvoerder
 • Binnen de kapitaalvennootschap (NV, CVOA, …)
  • Door het orgaan van de vennootschap: de (afgevaardigd) bestuurder
  • Door een werknemer, de directeur belast met de dagelijkse leiding

Hoe bewijst u de kennis bedrijfsbeheer?

U kunt uw basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van diploma's of op basis van ervaring.

Volgende diploma's worden aanvaard als bewijs:

(akten afgeleverd na 30/09/2000)

 • Diploma hoger onderwijs
 • Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
 • Gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma, getuigschrift of precedent
 • Bestaand vestigingsgetuigschrift
 • Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitgereikt door de centrale examencommissie

(akten afgeleverd voor 30/09/2000)

 • Diploma hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO)
 • Diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor
 • Attest eerste jaar ondernemersopleiding
 • Gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma, getuigschrift of precedent
 • Attest of getuigschrift bedrijfsbeheer (avondschool - middenstandopleiding)
 • Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitgereikt door de centrale examencommissie
 • Aanvullend getuigschrift over de basiskennis bedrijfsbeheer (afhankelijk van richting TSO of BSO)

Twijfelt u of uw diploma in aanmerking komt? Bel ons op 078 15 00 15 of stuur een e-mail naar info@xerius.be of surf naar www.xerius.be/beroepskennis.

Volgende ervaring opgedaan gedurende de laatste 15 jaar voldoet ook als bewijs:

 • 3 jaar in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep als zelfstandig ondernemingshoofd of als orgaan van het dagelijkse bestuur van een vennootschap
 • 5 jaar als zelfstandig helper
 • 5 jaar als bediende in een leidinggevende functie


BEROEPSKENNIS

Voor het uitoefenen van bepaalde beroepen moet u beroepskennis aantonen. Het gaat om beroepen waarover de overheid en de betreffende beroepsorganisatie geoordeeld hebben dat er een opleiding of ervaring vereist is om dit beroep te kunnen uitoefenen. De voorwaarden verschillen naargelang de moeilijkheid van het beroep. Een overzicht van deze gereglementeerde beroepen:

Fietsen en motorvoertuigen:

 • Rijwielactiviteiten
 • Intersectorale kennis motorvoertuigen
 • Sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton
 • Sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton

Bouw en elektrotechniek:

 • Ruwbouw
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer-, en dekvloeractiviteiten
 • Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten
 • Installatietechnieken CV, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnieken
 • Tegel-, marmer-, en natuursteenactiviteiten
 • Eindafwerking
 • Algemeen aannemer

Personenverzorging:

 • Kapper/kapster
 • Schoonheidsspecialist(e)
 • Voetverzorg(st)er
 • Masseur/masseuse
 • Opticien
 • Dentaaltechnicus
 • Begrafenisondernemer

Voeding:

 • Slager-groothandelaar
 • Restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • Brood- en banketbakker

Andere:

 • Installateur-frigorist
 • Droogkuiser-verver

Wie bewijst de beroepskennis?

In de eenmanszaak:

 • Uzelf als ondernemingshoofd
 • Een aangestelde:
  • Uw echtgeno(o)t(e)
  • Uw wettelijk samenwonende partner
  • Uw partner met wie u 6 maanden offi cieel samenwoont
  • De zelfstandige helper die bloed- of aanverwant van het ondernemingshoofd tot in de derde graad is
  • Een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

In de vennootschap:

 • Door het orgaan van de vennootschap: de (afgevaardigd) bestuurder of zaakvoerder
 • Door een werkende vennoot belast met de technische leiding (benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad)
 • Door een werknemer belast met de technische leiding (via een lastgevingovereenkomst)

Hoe bewijst u de beroepskennis?

Met akten en diploma's:

 • Eindakten uitgereikt door een onderwijsinrichting die door een gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd is
 • Of een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de centrale examencommissie van de staat

De akten verschillen naargelang de activiteit.

Door praktijkervaring:

U moet aantonen dat u praktijkervaring hebt opgedaan binnen een bepaalde periode (afhankelijk van uw beroep) voorafgaand aan uw inschrijving. Volgende ervaring geldt als bewijs:

 • Zelfstandig ondernemingshoofd
 • Mandataris of werkend vennoot in een vennootschap
 • Zelfstandig helper
 • Meewerkend echtgeno(o)t(e)
 • Loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit

De duurtijd is verschillend voor de diverse beroepen en varieert tussen 1 en 7 jaar.

 

VRIJSTELLING VAN KENNIS BEDRIJFSBEHEER EN BEROEPSKENNIS

In volgende gevallen bent u vrijgesteld van kennis bedrijfsbeheer en beroepskennis:

Overlijden van een ondernemer:

 • De overlevende partner is definitief vrijgesteld indien 6 maanden feitelijk samenwonend of echtgeno(o)t(e)
 • De kinderen van een overleden ondernemer (natuurlijk persoon) zijn drie jaar vrijgesteld vanaf het overlijden of vanaf hun meerderjarigheid

Overname:

Bij overname van de volledige handelszaak zijn de overnemers gedurende 1 jaar vrijgesteld van zowel bedrijfsbeheer als beroepskennis.

Verworven recht:

Natuurlijke personen en vennootschappen die op 01/01/1999 waren ingeschreven in het handelsregister zijn definitief vrijgesteld voor bedrijfsbeheer.

Voor de beroepskennis moeten we kijken vanaf wanneer een bepaald beroep gereglementeerd is om dit te beoordelen. Hiervoor kunt u best contact opnemen met Xerius Ondernemingsloket.

Vrijgestelde beroepen:

De beoefenaars van een beroep dat al door een andere wet is geregeld met betrekking tot de kennis bedrijfsbeheer, zijn vrijgesteld. Het gaat hier over de volgende beroepen:

 • Vastgoedmakelaar
 • Verzekeringsagent en -makelaar
 • Effectenmakelaar
 • Vervoerder van goederen over de weg
 • Vervoer van personen over de weg
 • Vervoerder van goederen over de binnenwateren
 • Directeur van een autorijschool

Niet-kmo:

Een onderneming die geen kmo is, is vrijgesteld van het bewijs van de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid).

Een onderneming is geen kmo zodra één van de volgende criteria van toepassing is:

 • Ze heeft op jaarbasis gemiddeld meer dan 50 werknemers gedurende de twee vroegere boekjaren. Alle werknemers moeten, wereldwijd, in aanmerking worden genomen, voor zover ze werknemers zijn van dezelfde (rechts)persoon. Consolidatie van aantallen personeelsleden van verbonden rechtspersonen komt niet in aanmerking.
 • De jaaromzet is groter dan € 7 miljoen of het jaarlijks balanstotaal is groter dan € 5 miljoen gedurende de twee vroegere boekjaren.
 • Meer dan 25% van de aandelen zijn in handen van één of meer grote ondernemingen.

 De wetgever heeft dus niet alleen de grote ondernemingen (criteria 1 en 2) vrijgesteld, maar ook de dochterondernemingen van grote ondernemingen (criterium 3).

 

BTW-NUMMER ACTIVEREN

Iedere persoon die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, zelfs in bijberoep. Hierop zijn echter uitzonderingen: kijk op www.xerius.be/btw.

Xerius Ondernemingsloket maakt voor u de activering van de btw in orde: via een internetapplicatie brengen wij het bevoegde btw-controlekantoor snel op de hoogte.

 

BIJKOMENDE VERGUNNINGEN VERKRIJGEN

Als starter hebt u vaak nog andere vergunningen nodig. Voorbeelden hiervan zijn de eetwarenvergunning, registratie als aannemer, transportvergunning,...

Aanvraag eetwarenvergunning

Ondernemingen die voedingsmiddelen fabriceren, invoeren of in de handel brengen, moeten, afhankelijk van de aard van de activiteit, een erkenning, registratie of toelating hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Xerius Ondernemingsloket verzorgt voor u de aanvraag bij het FAVV op het moment dat u uw onderneming laat inschrijven in de KBO.

Aanvraag registratie als aannemer

Aannemers van bouwwerken in onroerende staat hebben er alle belang bij om een registratie als aannemer aan te vragen. Zo zijn er voordelen wat betreft aansprakelijkheid en kan het verlaagde btw-tarief van 6% worden toegepast wanneer de werken door een geregistreerde aannemer werden uitgevoerd.

Xerius Ondernemingsloket stelt het dossier voor u samen en legt het voor aan de registratiecommissie. Meer informatie en een overzicht van alle vergunningen vindt u op www.xerius.be/vergunningen.