Skip to main content
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene factuur- en verkoopvoorwaarden lidmaatschap

  • Lidmaatschap gaat in bij betaling van de jaarlijkse lidgeldfactuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening aan ledenprijs. Het lidmaatschap geldt voor ten minste 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de ingang van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk opzegt.
  • De facturen zijn voor vervaldatum te betalen op de rekeningnummers vermeld op onderhavige factuur. Tot de dag van volledige betaling blijft de eigendom behouden door de verkoper.
  • Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis tot de dag van volledige betaling. Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, naar keuze van onze vereniging, aan onze vereniging een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 100 euro) als schadebedrag.
  • De door ons gedane offertes gelden slechts bij wijze van inlichting en binden onze vereniging niet. Elke bestelling van de klant bindt de klant. Onze vereniging zal slechts gebonden zijn door ondertekening van de bestelbon “voor akkoord” of na schriftelijke bevestiging door onze vereniging. Met het aanvaarden van een opdracht tot levering van diensten verbindt onze vereniging zich ertoe bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden naar best vermogen en inzicht te zullen streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Deze verplichtingen van onze vereniging kunnen evenwel niet als enige resultaatverbintenis, noch als garantie beschouwd worden.
  • Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen  tussen onze vereniging en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkokmst(en) tussen onze vereniging en de klant, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

Voka Inningskantoor vzw
Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt
inningskantoor@voka.be
BE 0407.671.796
RPR: Brussel
Bank: KRED BE BB - BE 98 7330 1775 7393

 

CRM Group
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Made in Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
BovaEnviro+
Tormans
GutzandGlory
G4S
Deloitte Private
pfl
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Premed
Logo Randstad
Soundfield
Jobat
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo