Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VOKA

 1. ALGEMEEN

  De levering van diensten is uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden). Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van zijn mogelijkheid tot kennisname van deze Algemene Voorwaarden. VOKA is niet gebonden door de voorwaarden van de klant. Alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door VOKA schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden. Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige contractuele relaties tussen de klant en VOKA zonder dat het noodzakelijk is om nog expliciet naar deze Algemene Voorwaarden te verwijzen. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verbinden zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Afstand van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door VOKA zal enkel uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Door aanvaarding erkent de klant  dat geen enkel beding in deze Algemene Voorwaarden ongepast, buitensporig of ongebruikelijk is noch enig kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en verplichtingen van een van de partijen
 2. OFFERTES/BESTELLINGEN

  Offertes van VOKA zijn geldig gedurende één (1) maand. Offertes van VOKA, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, binden haar niet en worden slechts ter informatie aan de klant voorgelegd. Er ontstaat pas een overeenkomst op het ogenblik dat VOKA de bestelling van de klant voor akkoord ondertekent of schriftelijk bevestigt. Eventuele onjuistheden in deze bevestiging dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen 4 werkdagen na de datum van de bevestiging. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de opdracht tot levering van diensten gelden slechts mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door VOKA.
 3. PRIJZEN

  De prijsoffertes en bestelbonnen zijn gebaseerd op de geldende lonen, vergoedingen van dienstverleners, (administratie)kosten, prijzen van materiaal enz. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VOKA zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant verzaakt aan het recht om een prijswijziging op grond van een objectieve reden in te roepen om de bestelling te annuleren.
 4. UITVOERINGSTERMIJNEN

  De uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Loutere overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 5. KLACHTEN

  Klachten betreffende de geleverde diensten dienen binnen 8 werkdagen op gemotiveerde wijze en per aangetekend schrijven te worden gemeld op de zetel van de betrokken VOKA- afdeling. De klant kan geen klacht inroepen om betalingen op te schorten of te weigeren.
 6. E-FACTURATIE

  Alle facturen worden per e-mail overgemaakt na akkoord van de klant. De klant is gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de (elektronische) facturen verstuurd mogen worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox. Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag van verzending, ongeacht of de factuur daadwerkelijk werd ontvangen. Een papieren factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de derde dag na de poststempel.
 7. BETALING

  Agenten van VOKA zijn niet bevoegd om betaling te ontvangen of geldig voor kwijting te tekenen. De facturen van VOKA zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Eventuele kosten verbonden aan de betaling, evenals alle belastingen, taksen en andere mogelijke heffingen zijn ten laste van de klant. Iedere persoon die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomstig art. 1120 B.W. voor die derde en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer VOKA akkoord is gegaan met deze wijze van factureren. Stopzetting of niet-betaling van de lidmaatschapsbijdrage gedurende de looptijd van een project kan aanleiding geven tot een aanpassing van het facturatiebedrag. Klachten en opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen vanaf ontvangst op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van de betrokken VOKA-afdeling te worden bekendgemaakt. De klant dient daarbij steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij niet- betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand tot op de dag van algehele betaling. Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden zowel het nog verschuldigde bedrag als (de saldi van) de overige nog openstaande, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling    naar keuze van VOKA  ofwel een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 65,00 EUR) als schadebeding, ofwel, in toepassing van Artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, een redelijke schadeloosstelling verschuldigd zijn voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. VOKA behoudt zich evenwel het recht voor om volledige vergoeding te vorderen van de door haar werkelijk geleden schade, indien deze hoger zou liggen. VOKA is gerechtigd om op elk ogenblik, zelfs in geval van faillissement, WCO- procedure, gerechtelijke reorganisatie of enig andere insolventieprocedure van de klant, schuldvergelijking toe te passen tussen de wederzijdse schuldvorderingen die bestaan tussen VOKA en de klant. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden, ongeacht het voorwerp, de vorm of origine van de wederkerige schuldvorderingen. Deze schuldvergelijking zal plaatsvinden in euro na, indien noodzakelijk, een conversie van de buitenlandse munt ten laste van de Klant. Daarentegen is schuldvergelijking van VOKA s facturen met gebeurlijke vorderingen van de klant niet toegelaten. Onverminderd het voorgaande, houdt VOKA zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, verdere leveringen van diensten stop te zetten. Tevens behoudt VOKA zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 8. ANNULATIE

  Indien de onder deze overeenkomst bestelde dienst eenzijdig geannuleerd wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs. Voor deelname aan betalende activiteiten, is annulering uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week voor aanvang van de activiteit. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. VOKA behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden haar ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.
 9. VOORZORGEN

  De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem aan VOKA verstrekte informatie in het kader van een opdracht tot het leveren van diensten. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de diensten geleverd door VOKA beantwoorden aan zijn noden. De klant gaat akkoord om VOKA integraal te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de verstrekking van onjuiste informatie.
 10. CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

  Bij het aanvragen van een certificaat van oorsprong is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de authenticiteit van de bewijsstukken die hij aan VOKA voorlegt. De klant gaat akkoord om VOKA integraal te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het afleveren van een certificaat van oorsprong dat gebaseerd is op onjuiste informatie of bewijsstukken, afgeleverd door de klant.
 11. AANSPRAKELIJKHEID

  VOKA is enkel aansprakelijk voor schriftelijk gegeven adviezen en waarborgen. De verbintenissen die VOKA aangaat, zijn middelenverbintenissen. Eventuele schade geleden of veroorzaakt door toepassing van de verleende gegevens in het kader van een dienstenverleningsopdracht, is volledig voor rekening van de klant. VOKA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door haar fout. VOKA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor haar lichte fout, of deze van haar aangestelden. VOKA zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken. Indien de uitvoering of de niet-uitvoering van een overeenkomst door VOKA, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid alleszins beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA van VOKA. Op eerste verzoek kan de identiteit van de BA-verzekeraar en de geldelijke omvang van deze dekking worden meegedeeld. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst geleverde diensten.
 12. OVERMACHT IN HOOFDE VAN VOKA

  De schuldenaar van een verbintenis is bevrijd om die na te komen in geval van overmacht. VOKA zal in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van VOKA, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van VOKA, enz., verder steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de onmogelijkheid haar verbintenissen na te komen ingevolge de overmacht meer dan 6 maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder dat VOKA in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 13. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

  VOKA behoudt zich het recht voor haar verbintenissen onder overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege als ontbonden te beschouwen onder meer in de volgende gevallen:

  - in geval van wanprestatie van de klant, zoals het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant;

  -in geval van ontbinding of vereffening van de klant of indien de klant zijn beroepsactiviteiten staakt.

  Ingeval van ontbinding ten laste van de klant heeft VOKA van rechtswege recht op betaling door de klant van de volledige prijs met conventionele intresten en conventioneel schadebeding zoals bepaald in artikel 7, onverminderd andere rechten van VOKA, zoals onder meer het recht op een hogere bewezen schadevergoeding.
 14. TOEPASSELIJK RECHT

  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen tussen VOKA en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Nederlandstalige rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en) tussen VOKA en de klant.
 15. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor volgende Voka-entiteiten:

  BE 0413.673.821 Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen    

  BE 0502.479.695 Voka Shared Services    

  BE 0406.696.056 Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland    

  BE 0407.589.842 Voka - Kamer van Koophandel Limburg

  BE 0420.868.449 Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen    

  BE 0407.604.688 Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

  BE 0406.861.451 Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant    

  BE 0430.492.334 Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

 

Algemene factuur- en verkoopvoorwaarden lidmaatschap

 • Lidmaatschap gaat in bij betaling van de jaarlijkse lidgeldfactuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening aan ledenprijs. Het lidmaatschap geldt voor ten minste 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de ingang van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk opzegt.
 • De facturen zijn voor vervaldatum te betalen op de rekeningnummers vermeld op onderhavige factuur. Tot de dag van volledige betaling blijft de eigendom behouden door de verkoper.
 • Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis tot de dag van volledige betaling. Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, naar keuze van onze vereniging, aan onze vereniging een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 100 euro) als schadebedrag.
 • De door ons gedane offertes gelden slechts bij wijze van inlichting en binden onze vereniging niet. Elke bestelling van de klant bindt de klant. Onze vereniging zal slechts gebonden zijn door ondertekening van de bestelbon “voor akkoord” of na schriftelijke bevestiging door onze vereniging. Met het aanvaarden van een opdracht tot levering van diensten verbindt onze vereniging zich ertoe bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden naar best vermogen en inzicht te zullen streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Deze verplichtingen van onze vereniging kunnen evenwel niet als enige resultaatverbintenis, noch als garantie beschouwd worden.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen  tussen onze vereniging en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkokmst(en) tussen onze vereniging en de klant, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.
 • Voka behoudt zich het recht voor om de prijs van de lidgelden te wijzigen wanneer hiertoe objectieve redenen bestaan, zoals bijvoorbeeld een stijging van de loon- en/of werkingskosten.

Voka Inningskantoor vzw

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt

inningskantoor@voka.be

BE 0407.671.796

RPR: Brussel

Bank: KRED BE BB - BE 98 7330 1775 7393