Skip to main content
Starten

Hoe richt ik een vennootschap op?

Om een vennootschap op te richten, moet u enkele stappen ondernemen: een financieel plan maken, een oprichtingsakte opstellen, die akte registreren, neerleggen en bekendmaken, en een vennootschapsregister aanleggen.

EEN FINANCIEEL PLAN OPSTELLEN

Wanneer u een nv, (e)bvba, cvba of comm. va wil oprichten, moet u eerst een financieel plan (laten) opstellen met betrekking tot de voorgenomen activiteiten. Dat plan geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële inkomsten en behoeften gedurende de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het financieel plan wordt voorgelegd aan een
notaris die het bewaart.

Als de onderneming failliet gaat tijdens de eerste drie jaar en achteraf blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was voor de eerste twee werkjaren, dan kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap in het fi nancieel plan heeft aangegaan.

 

EEN OPRICHTINGSACTE OPSTELLEN

De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin staan onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap.

Voor de oprichting van een vof, cvoa en een comm. v volstaat een onderhandse akte. Voor de publicatie ervan kunt u terecht bij Xerius Ondernemingsloket.

Bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Voor een inbreng in natura is een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters nodig.

De oprichtingsakte registreren, neerleggen en bekendmaken

De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën:

  • voor de authentieke akten (notariële akten): binnen de 15 dagen
  • voor onderhandse akten: binnen de 4 maanden

 Daarna moet het uittreksel van de oprichtingsakte worden neerlegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn.

Binnen de 15 dagen na de neerlegging moet het uittreksel van de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad.

De bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtingsakte) is heel belangrijk. Het ontbreken ervan betekent dat de akte - behoudens uitzondering - niet inroepbaar is tegen derden. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekennen.

 

AANLEGGEN VENNOOTSCHAPSREGISTER

In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd dat op de maatschappelijke zetel ter inzage ligt. Dit register vermeldt per vennoot: naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden.