Skip to main content
  • Home
  • Starten
  • Aan welke boekhoudkundige verplichtingen moet ik voldoen?
Starten

Aan welke boekhoudkundige verplichtingen moet ik voldoen?

Als onderneming moet je een boekhouding voeren. Een kleine onderneming heeft genoeg aan een vereenvoudigde boekhouding. Grotere ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren.

VEREENVOUDIGDE BOEKHOUDING

Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, voor zover alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw volledig en naar tijdsorde worden geregistreerd in tenminste 3 dagboeken:

  • Een financieel dagboek
  • Een inkoopboek
  • Een verkoopboek

Deze ondernemingen moeten bovendien tenminste eens per jaar een inventaris opmaken van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen en alle bronnen bestemd voor de uitbating. "Zeer kleine ondernemingen" zijn ondernemingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • Natuurlijke persoon die koopman is, vennootschap onder firma (VOF) of gewone commanditaire vennootschap (GCV)
  • Omzet (exclusief btw) over het laatste boekjaar lager dan 1.000.000 euro

 

DUBBELE BOEKHOUDING

Handelszaken en vennootschappen die geen 'zeer kleine onderneming' zijn, moeten een dubbele boekhouding voeren volgens het wettelijke schema, een jaarlijkse inventaris en een jaarrekening opmaken.

De jaarrekening wordt voor onderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die daartoe wordt bijeengeroepen. Binnen de 30 dagen na die goedkeuring moet ze worden neergelegd bij de Nationale Bank, die de inhoud ervan controleert.

Indien de onderneming als "kleine onderneming" kan beschouwd worden, kan zij een "verkorte" jaarrekening indienen en moet zij geen beheersverslag opmaken.