Skip to main content
VCDO Antwerpen-Waasland
Voka Charter Duurzaam Ondernemen

VCDO Antwerpen-Waasland

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt uw onderneming de mogelijkheid om via een actieplan op maat resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. U legt op het einde van het jaar uw realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.

Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Is onze bedrijfsvoering deel van het probleem of deel van de oplossing? En hoe sluit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij deze nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda? Voka is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen en hanteert deze dan ook vanaf 2017 als universeel kader voor het VCDO.

Sustainable Development Goals of the United Nations
Sustainable Development Goals of the United Nations


 

 

 

 

Basisprincipes

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:

  • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
  • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties
  • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

 
Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.


Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. Deze Evaluatiecommissie stelt zich niet op als "inspectiedienst," maar werkt constructief samen met de bedrijven. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.
 

Praktijkgetuigenissen

Tal van bedrijven gingen voor u reeds de uitdaging aan en engageerden zich voor het Charter Duurzaam Ondernemen. Benieuwd naar hun realisaties? Lees hieronder enkele praktijkcases van deelnemers.:

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in een notendop?

Ons doel: Ondernemingen helpen HUN duurzaamheidsdoelen te behalen.
Samen met u kijken we waar uw uitdagingen liggen voor het komende jaar, welke zaken er op til staan binnen de organisatie en op welke vlakken u(nog) meer vooruitgang wil boeken.

De zaken die tijdens dit gesprek naar boven komen, proberen we samen in een actieplan te gieten. Wij gebruiken hierbij een checklist die is opgemaakt aan de hand van de 5 pijlers van de VN (people, planet, prosperity, peace & partnership) en waarin de  17 VN-doelstellingen vertaald zijn naar het bedrijfsleven. De aard van de acties moeten in principe het werk van het bedrijf vergemakkelijken en zouden deel kunnen zijn van lopende projecten.
Verder willen wij uiteraard ook helpen bepaalde blinde vlekken te identificeren en weg te werken, willen wij jullie inspireren (met bv voorbeeldacties van derden) en staan wij te uwer beschikking voor opvolging of verdere informatie.
 
Uw win:

  • Zowel op economisch, sociaal als milieuvlak hier voordeel uit halen.
  • Daarenboven creëert u een draagvlak op de werkvloer doordat bepaalde acties over de departementen heen worden uitgevoerd en is het actieplan een mooie kapstok om uw jaarplan aan op te hangen en hiermee naar buiten te komen.
  • Verder is het een waardevol instrument voor het vormgeven van het bedrijfsmodel: op vlak van personeelsmotivatie, operationeel management, aantrekken en ondersteunen van partners & stakeholders en inzake risicobeheer.
  • Processen worden geoptimaliseerd wat zorgt voor (intern) rendement en de proactiviteit van het charter zorgt ervoor dat u de wetgeving steeds een stapje voor blijft.

Kortom: het charter schept een kader voor de vele acties die u misschien al doet rond duurzaam ondernemen en helpt u verder groeien!


Meer informatie?

Contacteer het team op duurzaamondernemen.aw@voka.be of op 03 232 22 19.


In samenwerking met:

Sustainable Development Goals (SDG's)
Sustainable Development Goals of the United Nations
Cifal Flanders
Cifal Flanders