Skip to main content
Map
  • Omgeving en (leef)milieu

Omgeving en (leef)milieu

We staan in Vlaanderen voor heel wat milieu- en klimaatuitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op de bedrijfsvoering. En om aan alle uitdagingen te kunnen voldoen, staan ons nog vele grote bouw- en infrastructuurprojecten te wachten, wat in Vlaanderen geen evidentie is. Voka volgt dit dan ook op de voet op. 

Enkele van onze voornaamste topprioriteiten en -verwezenlijkingen

1. Meer circulaire economie 

De transitie naar circulaire economie is een belangrijke hefboom om de milieu- en klimaatuitdagingen aan te gaan. Minder grondstoffen gebruiken, grondstoffen langer in de keten houden door hergebruik, recyclage en nieuwe businessmodellen zijn hierbij belangrijke begrippen. Hierover lopen heel wat initiatieven. Lees meer.

2. Naar een duurzaam en robuust waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt tegen 2027 een ‘goede’ ecologische toestand van de waterlopen en het grondwater. Via het Wezerstappenplan wordt de impact van bedrijfslozingen op de kwaliteit van de waterlopen gemeten. Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met terugkerende droogteperiodes. Als we deze willen voorkomen, is er nood aan een structurele aanpak waarbij waterbevoorradingszekerheid een prioriteit is voor Voka. Lees meer.  

3. Naar een rechtszeker normenkader

We staan in Vlaanderen en Europa bij uitbreiding voor heel wat milieu-uitdagingen. Zo legt Europa ons doelstellingen op om de ‘goede’ toestand te halen van water- en luchtkwaliteit… Daarnaast moeten er eveneens oplossingen gezocht worden voor de emerging contaminents’ (mogelijk schadelijke stoffen) in de verschillende milieucompartimenten. Vanuit Voka streven we naar een rechtszeker normenkader. Lees meer

4. De Omgevingsvergunning optimaliseren

De Omgevingsvergunning moest komaf maken met absurde toestanden waarbij adviezen en vergunningsbeslissingen binnen één project elkaar tegenspraken. Maar 4 jaar praktijkervaring leert ons dat nieuwe procedures ook voor nieuwe problemen zorgen. In 2021 volgde een evaluatie van het omgevingsvergunningendecreet en verschillende verbetervoorstellen van Voka werden overgenomen in de conceptnota van februari 2022 van de Vlaamse regering over de hervorming van de omgevingsvergunning. Lees meer.

5. Ruimtelijke ordening: visie en planning

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van 2018 geeft de krijtlijnen weer van een nieuw ruimtelijk beleid: we moeten meer doen met minder ruimte zodat we open ruimte maximaal kunnen vrijwaren. Voka onderschrijft  deze ruimtelijke ambities met weliswaar de belangrijke kanttekening dat deze ruimtelijke doelstellingen streefdoelen horen te zijn en geen absolute drempels. Lees meer.   

6. Stikstof terugdringen, rekening houdend met geleverde inspanningen

De Vlaamse regering zette met haar conceptnota van 23 februari 2022 een belangrijke stap richting een broodnodig definitief stikstofkader dat voor meer rechtszekerheid moet zorgen. Voka staat achter de beslissing om bij het nemen van maatregelen een onderscheid te maken tussen verschillende sectoren waarbij rekening wordt gehouden met de al geleverde inspanningen en de kostenefficiëntie van maatregelen in verhouding tot de mogelijke milieuwinsten. Lees meer.


Publicaties

Bouwen aan de duurzame transitie
SOS industriegebied

Contact

Contact

Steven Betz

Business Development Manager Oosterweelverbinding

Full bio of Steven Betz

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

Full bio of Katelijne Haspeslagh

Gerelateerde artikels

Contactpersonen

Steven Betz

Business Development Manager Oosterweelverbinding

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat