Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Prioriteiten Brusselse metropool

Nu ondernemen voor morgen!

De Brusselse metropool beschikt over belangrijke troefkaarten om duurzaam te groeien, vooral door zijn internationale en hoofdstedelijke rol. Maar de economische motor sputtert. Bedrijven verlaten het Brusselse gewest, de welvaartsgroei blijft achter. Voka Metropolitan reikt met zijn verkiezingsmemorandum de bouwstenen aan om het tij te keren en de Brusselse metropool op weg te zetten naar een gedeelde en gezonde groei, met de ambitie om in 2030 een Europese topper te zijn.

Met de inbreng van leden en bestuur stelde Voka Metropolitan een memorandum samen. Dat vertrekt van twee vaststellingen: enerzijds beschikt de Brusselse metropool over een kapitaal aan kennis en internationale aantrekkingskracht, anderzijds gaat in het Brusselse gewest de welvaart relatief achteruit. Het memorandum analyseert troeven en handicaps van de Brusselse metropool, en formuleert tientallen voorstellen. 

Lees onze top tien van prioriteiten.

10 prioriteiten voor Voka Metropitan

1. Begroting en bestuur op orde

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG) stapelt de schulden op. Dat is onhoudbaar. Het gewest moet zijn financiën op orde brengen, deels door besparingen, deels door hervormingen. 

Bestuurlijke hervormingen zijn nodig om het beleid meer slagkracht te geven en middelen efficiënter in te zetten. Er is meer éénheid van commando nodig op het gewestelijk niveau, met minder versnippering van beleid over gemeenten. Er is nood aan doorgedreven samenwerking tussen Vlaanderen en het BHG om het beleid in de brede Brusselse metropool beter op elkaar af te stemmen.

2. Meer investeren, minder belasten

Het BHG moet blijven middelen vrijmaken om te investeren in duurzame infrastructuren, zoals een metronet of een versterk elektriciteitsnet. 

De middelen van Beliris dienen gereserveerd te worden voor dergelijke strategische investeringen, zowel als eventuele middelen uit een kilometerheffing. Met publiek-private samenwerking kunnen uitgaven meer gespreid worden in de tijd.

Het Brusselse gewest sluit met de gemeenten een fiscaal pact voor de beperking van de lokale en regionale belastingen op bedrijven.

3. Zorg dragen voor luchthaven en stations

Om de internationale aantrekkingskracht te vrijwaren en versterken, dient de aantrekkelijkheid van de internationale poorten voor de Brussels metropool te worden verzekerd.

Brussels Airport heeft nood aan een stabiel en coherent wettelijk kader, onder meer inzake vliegroutes, geluidsnormen en exploitatiemogelijkheden. De luchthaven dient beter bereikbaar te zijn, via de weg en openbaar vervoer, o.a. met de realisatie van de luchthaventram en een HST-aansluiting, naast een goede aansluiting op de Ring bij de herinrichting.

De stationsbuurten Noord en Zuid moeten verder worden opgewaardeerd, onder meer  met de geplande renovatie van het Noordstation en de realisatie van de nieuwe NMBS-hoofdzetel aan het Zuidstation. Veiligheid en netheid van deze internationale poorten is cruciaal.

4. Werklozen kordaat activeren

Actiris dient alle Brusselse werkzoekende passend te begeleiden, ook langdurige en oudere werkzoekenden. Gebrek aan medewerking en beschikbaarheid van werkzoekenden inzake opleiding en begeleiding naar een job dient te worden gesanctioneerd.

Een eerste stap is de consequente uitvoering van de nieuwe verordening inzake de organisatie van een competentiebalans voor alle werkzoekenden, waarbij competenties worden gescreend en de werkzoekende zo een begeleiding op maat krijgt.

Tevens dient werken meer lonend te zijn, o.a. via een stelsel als de jobbonus.  Ook een aanpassing van sociale tegemoetkomingen is nodig om te vermijden dat ze het werken ontmoedigen.

5. Meer Brusselaars aan de slag in Vlaanderen

VDAB en Actris intensifiëren hun samenwerking met de ambitie om jaarlijks 3.000 Brusselse werkzoekenden toe te leiden naar jobs in Vlaanderen. Daartoe nemen ze maatregelen naar versterkte controle op beschikbaarheid en het volgen van relevante opleidingen, zoals opleidingen Nederlands. Tevens worden mogelijke problemen inzake mobiliteit en bereikbaarheid van de werkplaats nader in kaart gebracht, en oplossingen naar voren gebracht.

6. Herontwikkeling terreinen voor bedrijven

Het Vlaamse en Brusselse gewest maken samen werk van de herontwikkeling van de kanaalzone tussen de stad-Brussel en Vilvoorde voor watergebonden bedrijvigheid, logistiek, en circulaire economie zoals recyclage van materialen.  De geplande herontwikkeling van het vroegere treinrangeerstation ‘Schaarbeek-Vorming’ tot multimodale logistieke hub wordt gerealiseerd.

Het Vlaamse en Brusselse gewest maken werk van de herbestemming van de gewezen NAVO-terreinen. Bij deze herontwikkeling wordt ruimte gecreëerd voor bedrijven, met een link naar de luchthaven.

Het Brusselse gewest en de stad-Brussel dienen de nodige bestemmingsplannen en vergunningen te voorzien voor een herontwikkeling van het Heizelplateau, o.a. voor congressen en zakelijk toerisme. Het Brusselse gewest sluit daarbij een akkoord met het Vlaamse gewest voor een betere ontsluiting van de Heizel en een passende ontwikkeling van parking C.

7. Vereenvoudig vergunningen

Ontwikkelaars van bouwprojecten in het Brusselse gewest dienen meer rechtszekerheid te krijgen en duidelijke, minder lange doorlooptijden voor het verkrijgen van een vergunning. Cruciaal is dat de bouwheer in een vroeg stadium van de procedure van de vergunningverlenende overheid maximale zekerheid krijgt over bouwvolume en bestemming. Tevens dient het gewest ten volle bevoegd te zijn voor belangrijke projecten die het lokale belang van een gemeente overstijgen.

8. Doorzetten met mobiliteitswerven

De files verminderen en de mobiliteit verduurzamen, vormen twee van de grootste uitdagingen voor de Brusselse metropool. Vele werven zijn gepland en moeten de volgende regeerperiode worden gerealiseerd:

  • herinrichting van de Ring, met een meer veilige en vlotte verkeersdoorstroming
  • luchthaventram en sneltram (langs A12)
  • metro-lijn 3
  • meer treinen op het S-netwerk
  • spoorinfrastructuur voor goederentransport
9. Meer investeren in innovatie

De investeringen in O&O in het Brusselse gewest bedragen slechts2,5% van het BBP (overheid en privé samen). Die moeten omhoog om minstens het Europese streefdoel van 3% BBP te halen, een doelstelling die in Vlaanderen en Wallonië wel wordt gehaald. Daartoe dient de innovatiesteun van Innoviris te verhogen, en meer gefocust te zijn op bedrijven. Ook is nauwere samenwerking nodig tussen gewesten en universitair onderzoek.

10. Digitaal versnellen

Brussel loopt vergeleken met andere Europese steden achter inzake digitale connectiviteit, zeker voor het mobiele netwerk 5G. Om zijn positie als internationaal kenniscentrum verder te kunnen valoriseren, dient Brussel vooraan te staan inzake digitale connectiviteit. De stralingsnormen voor 5G in het Brusselse gewest dienen geharmoniseerd te worden met die in de andere gewesten en opgetrokken naar de internationale WHO-standaard.

Het vergunningsbeleid voor zendmasten, evenals voor de aanleg van glasvezel, dient versoepeld te worden. Gewestelijke en lokale belastingen op zendmasten en glasvezel dienen maximaal te worden beperkt, om investeerders niet te ontmoedigen.

Nieuws rond de verkiezingen

Contactpersoon