Skip to main content
 • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over HR

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over HR

Algemene vragen

Vlaams OpleidingsVerlof (VOV), wat werd gewijzigd?

Het Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) wordt gewijzigd door het sociaal akkoord ‘Alle Hens aan Dek’, dat werknemers en werkgevers afsloten samen met de Vlaamse overheid. Het doel is meer werknemers op te leiden en daarbij krijgt de werkgever nu ook het recht dit zelf te initiëren. 

1) Niet langer enkel een recht van de werknemer op betaald verlof. Ook de werkgever kan initiatief nemen richting opleiding van zijn werknemers. 

Vlaanderen wil de leergoesting van de werknemers aanwakkeren, want competenties zijn de grondstof van de Vlaamse economie. Bij wijze van experiment krijgt u als werkgever de expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan uw werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken.

Een duwtje in de rug door de werkgever richting opleiding kan werknemers over de drempel(s) tillen. Zeker in die gevallen waar zij zelf weinig vragende partij zijn of het nut van een opleiding niet inzien. Let wel, van een verplichting door de werkgever kan geen sprake zijn, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven in principe ten laste van de werkgever. Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk. 

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op VOV en kan maximaal 250 VOV-uren opnemen.

2) Ook kleinere opleidingen worden mogelijk

Daarnaast is er een bijkomende wijziging om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding. Deze voorwaarde wordt afgetoetst over alle inschrijvingen heen, en niet enkel bij éénzelfde opleidingsverstrekker. Meerdere korte opleidingen hebben ook meerwaarde en kunnen de leergoesting bevorderen!

We stellen nu vast dat een groep van werknemers de minimale 32 uur beschouwen als drempelverhogend en weinig tot niet te motiveren zijn voor dergelijke opleidingen. Door toe te laten dat ook kleinere modules kunnen gevolgd worden en de werkgever hier terugbetaling krijgt van de uren, wordt een drempel verlaagd.

3) Digitaal en blended leren 

Tot slot wordt ook de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof aangepast aan de realiteit van e-leren. De huidige coronacrisis leidde op dit vlak alvast tot een versnelling in het digitaliseren en op afstand volgen van opleidingen.

De definitie van contactleren wordt verruimd en ook blended leren, een combinatie van contactleren en afstandsleren, komt in aanmerking voor VOV. 

Alle info

De wijzigingen gaan in vanaf schooljaar 2020-2021 en staan in detail omschreven op deze website.

Je zoekt contact met het onderwijs?

De werknemers van morgen ontmoeten? Laat scholieren en doctorandi kennismaken met de arbeidsmarkt en maak werk van een snellere doorstroom vanuit het onderwijs. Ontdek hier hoe je in contact komt met jong talent.

Duaal leren

Wat als je als bedrijf samen met de school je toekomstige medewerkers zou kunnen opleiden? Stel je voor dat je niet enkel studenten aanwerft nadat ze afgestudeerd zijn, maar al tijdens de studie invloed heeft op hun opleiding en loopbaan. Voka gelooft in deze straffe leercombinatie, jij ook? Je kan bij Voka terecht voor zowel secundaire richtingen duaal, als voor duaal leren in het hoger onderwijs. Doe maar duaal! 

Meer info

Platform Onderwijs-Ondernemen

Op dit platform kunnen scholen en ondernemingen elkaar gemakkelijk vinden en samenwerken. Scholen kunnen er op zoek gaan naar stageplaatsen, werkplekken voor duaal leren, bedrijfsbezoeken en materialen. Omgekeerd kunnen bedrijven er op een eenvoudige manier hun aanbod voor scholen op plaatsen. Op deze manier probeert Voka het netwerk van zowel de school als de onderneming te vergroten. Met Onderwijs-Ondernemen brengt Voka het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar! Registreer nu je stageplaatsen of werkplekken voor duaal leren. 

Meer info

Innovatiecafé

In dit café brengen we ondernemers en jonge onderzoekers van hogescholen en universiteiten samen. Doel: een sterkere band tussen wetenschap en bedrijfswereld. Het Innovatiecafé biedt je de kans om jonge onderzoekers te ontmoeten, in debat te gaan over innovatief onderzoek en de mogelijkheden voor samenwerking of aanwerving te exploreren.

Meer info

From PhD to SME

From PhD to SME is een joint venture tussen de UGent en Voka Oost-Vlaanderen. Het project koppelt kmo’s van jonge onderzoekers. Missie? De koudwatervrees bij beide partijen wegnemen door ze actief te laten samenwerken.

Meer info

GIP-jurering: Talent Werkt

Bedrijfsleiders uit de regio jureren GIP-proeven van studenten uit technische richtingen. Zo brengen we bedrijfsleiders samen met directie, vakleerkrachten en studenten, stellen we technische studies positief in het daglicht en creëren we een lokaal netwerk tussen ondernemers en toekomstige medewerkers.

Meer info

 

 

From PhD to SME
Tim Schokkaert (zaakvoerder) en Luc Feyaerts (CEO) van Asoreco (resp. tweede van links en tweede van rechts) werkten samen met enkele doctorandi in het traject ‘From PhD to SME’.

 

Single Permitaanvraag via working in Belgium, wat moet je weten?

Door de toekenning van een single permit wordt een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning toegekend aan bepaalde buitenlandse werknemers. Nadat in 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten werd om de Europese richtlijn gedeeltelijk om te zetten, werd dit jaar een bijkomend samenwerkingsakkoord gesloten met een aantal uitvoerende bepalingen.

Zo wordt onder meer een gemeenschappelijk elektronisch platform voorzien waar een elektronische verblijfsaanvraag ingediend kan worden om meer dan 90 dagen te werken. De werkgever dient hiervoor een aanvraag in via het elektronisch loket “Working in Belgium” en maakt het eenvoudiger voor werkgevers en werknemers om een verblijfsaanvraag binnen de Single Permit-procedure in te dienen. 

Daarnaast kunnen verschillende diensten via dit platform gegevens en documenten op een elektronische wijze verzamelen en uitwisselen tussen diverse bevoegde diensten voor de behandeling van de aanvragen van een gecombineerde vergunning.

Deze Europese richtlijn 2011/98/EU creëert met de ‘Single Permit’ de mogelijkheid om via één enkele aanvraagprocedure én een verblijfsrecht én toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een gecombineerde vergunning en moet geen arbeidskaart aanvragen.

Inwerkingtreding: 16 maart 2021

Aanwervingen

Wil je talent aanwerven en versterken?

Welt, naar een inclusief HR-beleid

Ontdek hoe je via een inclusief HR-beleid vacatures kan invullen en wendbare loopbanen kan creëren voor elk talent. Je neemt deel aan vier inhoudelijke sessies waarin je aan de slag gaat om duurzame loopbanen te faciliteren. Zo haal je het potentieel uit ieder talent! Dankzij deze inclusieve aanpak groeien bedrijven uit tot innovatieve, wendbare en werkbare organisaties.

Meer info

Jobroad

Met Jobroad geef je een (virtuele) rondleiding aan jobconsulenten en werkzoekenden, vervolgens screenen we een selectie werkzoekenden naar jullie noden en we regelen een sollicitatiegesprek met de kandidaten geselecteerd voor jouw bedrijf. Twijfel niet als je verwoed op zoek bent naar onontgonnen talent en doe mee, on the road. 

Meer info

DIG IT

Met dit project willen we inactieve vrouwen met een migratieachtergrond activeren op onze arbeidsmarkt door hen een IT-opleiding aan te bieden. 

Meer info

JobsIn

JobsIn

Heb je als bedrijf een jobaanbieding? Kijk dan snel of jouw gemeente reeds is aangesloten bij het jobplatform JobsIn. We brengen er alle jobs uit jouw gemeente samen in één overzichtelijke website. Via lokale communicatie zet JobsIn volop in op werken in de eigen omgeving, in de gemeente van je hart.

Meer info

Grenzeloos rekruteren

Wij begeleiden en faciliteren jou in het rekruteren en aanwerven van personeel over de grens.We hebben een initiatief over gerichte economische arbeidsmigratie van IT'ers uit Marokko, Senegal en Nigeria. We zetten ook specifiek in op arbeidsmobiliteit over de grens richting Nederland. 

Meer info over: 

Technisch talent uit Senegal-Nigeria

IT-talent uit Marokko

Talent uit andere Europese landen

Talent uit Nederland: Eures

 

Eures Scheldemond

Grensmatch
Download de GrensMatch app

Hoe werf ik personeel uit Nederland aan?

Volgende zaken geven alvast een eerste idee over de regelgeving: 

 • In beginsel gelden de Belgische sociale zekerheidswetten. Alle formaliteiten inzake de Belgische sociale zekerheid moeten door de Belgische werkgever uitgevoerd worden, met uitzondering van de ziekteverzekering. Hiervoor moet de Nederlandse werknemer zelf een formulier E-104 aan zijn Nederlandse Zorgverzekeraar vragen en afleveren aan een Belgische verzekeringsinstelling.  

 • In principe zal de Nederlandse werknemer in België belastingen betalen over zijn in België verdiende loon. De Belgische werkgever houdt dus bedrijfsvoorheffing in. Uitzonderingen op deze regel zijn: 

  • De grensarbeider werkt wel in België maar voor een niet in België gevestigde werkgever en gedurende maximaal 183 dagen in een periode van 12 jaar. 

  • De grensarbeider werkt voor een Nederlands overheidsorgaan in België. 

  • De grensarbeider werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in België. In dat geval zal u de eerste twee jaar van uw tewerkstelling betalen in Nederland. 

 • Nederlandse grensarbeiders zijn gelijkgesteld met de Belgische werknemers voor het kiesrecht en de verkiesbaarheid van de ondernemingsraad. 

 • De Nederlandse grensarbeider kan in het kader van het educatief verlof een opleiding volgen in België en doorbetaling ontvangen van loon.  

Bij Grensinfopunt kan u terecht voor algemene info en advies omtrent grensoverschrijdende tewerkstelling België-Nederland. Als Grensinfopunt kunnen wij u dooorverwijzen naar andere (inter)nationale organisaties in ons netwerk en in het netwerk van de GrensInfoPunten. Stel uw vraag via ons online formulier: https://grenzinfo.eu/nl/

HR Community

Je bent HR professional/Manager en zoekt een HR Community?

Voka Oost-Vlaanderen biedt diverse lerende netwerken aan voor HR Managers en HR Professionals.

Via deze pagina Ik zoek een HR-community | Voka  kan je een overzicht vinden van ons volledig aanbod. Wil je verdere info ontvangen dan kan u op de betreffende pagina uw contactgegevens doorgeven.

Contactpersonen

Sally Verpoort

Directeur regio Vlaamse Ardennen & Leiestreek - Manager Info & Advies - Ledenrelaties

Menno van Gemeren

Belangenbehartiging - Info & Advies

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat