Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

We staan in West- Vlaanderen voor heel wat uitdagingen, zowel op het vlak van ruimte om te ondernemen als bereikbaarheid, duurzaamheid, droogte en mobiliteit. Om aan al die uitdagingen te kunnen voldoen, dringen zich nog heel wat bouw- en infrastructuurprojecten op.

Onze ambitie in cijfers

 • 16.000 De sector van offshore windenergie moet tegen 2030 16.000 jobs opgeleverd hebben en een geïnstalleerd vermogen van minimum 5,8 gigawatt aan windturbines kunnen realiseren.
 • >500 Tijdens de volgende legislatuur van het Vlaams Parlement moet er meer dan 500 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen bestemd worden in West-Vlaanderen.
 • 150 1 binnenvaartschip met een capaciteit van 3.000 ton haalt 150 vrachtwagens van de weg. Via de West-Vlaamse binnenvaart wordt zo ingezet op een duurzamer transport van goederen en het aanpakken van de fileproblemen.

Zorg voor een rechtszeker omgevingsbeleid

ANALYSE

Ondernemers die in West-Vlaanderen willen investeren vinden amper nog ruimte om te ondernemen. Bovendien raken nieuwe projecten steeds moeilijker vergund. De problemen slepen al vele jaren aan, waardoor de economische groei op de helling komt te staan. Door het tekort aan nieuwe en geschikte bedrijventerreinen lopen we belangrijke investeringen, jobcreatie en welvaartsgroei mis. Een actief aanbod of ‘ijzeren voorraad’ van bedrijventerreinen dringt zich op om de welvaart en het welzijn in onze regio op peil te houden.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Voorzie samen met de Provincie West-Vlaanderen in een strategische voorraad aan goed gelegen bedrijventerreinen om kansen te geven aan ondernemers die in West-Vlaanderen willen investeren.
 • Zet op die nieuwe terreinen en voor reconversie- en revitaliseringsprojecten maximaal in op hernieuwbare energieproductie, ruimtelijke efficiëntie, minimale verharding en de aanleg van groenstroken om de biodiversiteit te ondersteunen.
afbeelding

Garandeer een coherent energiebeleid

ANALYSE

Onze samenleving en ondernemingen staan voor grote uitdagingen op het vlak van energie en klimaat. Door de unieke geografische ligging wordt West-Vlaanderen voor ons land en West-Europa dé toegangspoort voor de energie van de toekomst (LNG/aardgas, waterstof en elektriciteit). Dat biedt heel wat opportuniteiten, onder andere voor de offshoresector en de blauwe economie. Maar zonder basisinfrastructuur dreigt de klimaat- en energietransitie te mislukken. De versterking van het West-Vlaamse energienetwerk is dan ook van groot belang.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Zorg voor een tijdige realisatie van de hoogspanningsverbinding Ventilus, waarbij in gepaste en billijke compensaties voorzien wordt voor getroffen actoren. Begin 2025 moeten de vergunningen voor de hoogspanningsverbinding afgeleverd worden. In 2028 moet Ventilus gebruiksklaar zijn om de hernieuwbare energie aan land te brengen van de dan operationele windturbines en zonneparken uit de Prinses Elisabeth-zone.
 • Betrek in sterke mate de (West-) Vlaamse industrie bij de verdere ontplooiing van energieopwekking op zee (bijvoorbeeld offshorewind) door middel van Power Purchase Agreements (PPA’s).
 • De basisinfrastructuur voor het energie-eiland dat gebouwd wordt voor onze kust moet ten laatste op 31 augustus 2026 gerealiseerd zijn.
 • Creëer en behoud de testzones in de Noordzee waar onder meer de Vlaamse offshore-industrie kan experimenteren en innoveren met nieuwe technieken voor duurzame energieproductie.
 • Valoriseer de inzichten en resultaten van het toekomstige testproject voor waterstofproductie voor de kust van Oostende en de eerste industriële waterstofcentrale in Zeebrugge. Onderzoek daarbij hoe overproductie van offshore windenergie kan ingezet worden om groene waterstof te produceren.
afbeelding

Cijfers en feiten

 • 36% 36% van het verkeer op de E403 op weekdagen is vrachtverkeer (cijfers 2022). Dat is vergelijkbaar met delen van de ring rond Antwerpen, de E17 en de E34.
 • 3,5 Binnenvaart houdt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen vrachtwagens van de weg.

Maak ons mobiliteitsbeleid en logistiek beleid futureproof

VLOTTERE DOORSTROMING VERKEER

ANALYSE

Ook in West-Vlaanderen neemt de congestie toe. Hierdoor komen de mobiliteit en de verkeersdoorstroming onder druk te staan. Verschillende knelpunten slepen al jarenlang aan en moeten dringend worden weggewerkt. Een vlotte connectie tussen de verschillende steden en economische hotspots is essentieel.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Zorg via het Complex Project Ieper – Veurne voor een futureproof mobiliteitsnet tussen Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide.
 • Realiseer de omleidingsweg in Adinkerke en verhoog er op die manier de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de E40.
 • Leg een nieuwe ringweg aan tussen de ‘Kromme Elleboog’ in Oostende en de A10 en verbeter zo de doorstroom en de verkeersveiligheid.
 • Maak van de N49 tussen Knokke en Zelzate een volwaardige autosnelweg. Werk er de gevaarlijke kruispunten weg en verbeter de bereikbaarheid van kustregio en haven Zeebrugge.
 • Leg een derde rijstrook aan op de E403 tussen Roeselare en Brugge, in beide richtingen. Die autosnelweg is dringend aan een upgrade toe.
 • Investeer in een zuidwestelijke ontsluiting van Tielt en ontwar er de mobiliteitsknoop in en rond de stad.
 • Werk het GRUP K-R8 af en houd zo de bereikbaarheid van Kortrijk en omstreken op peil.

WEST-VLAAMSE BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR OPWAARDEREN

ANALYSE

De binnenvaart dient meer gestimuleerd te worden als volwaardig alternatief voor het vervoer van goederen over de weg. Door de gebrekkige infrastructuur in West-Vlaanderen laat de bedrijfszekerheid echter te wensen over. We moeten ons behoeden voor een ‘reverse modal shift’.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Maak van het Kanaal Bossuit-Kortrijk een volwaardige verbinding tussen de Schelde en de Leie.
 • Investeer verder in de renovatie en opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie.
 • Maak het kanaal Gent-Brugge-Zeebrugge bevaarbaar voor schepen tot 2.500 ton.
 • Realiseer de nieuwe Steenbruggebrug en bouw een nieuwe en grotere Dampoortsluis op de Brugse Ringvaart (geschikt voor schepen tot 2.500 ton).

HET SPOORVERKEER OPTIMALISEREN

ANALYSE 

Het treinaanbod in West-Vlaanderen moet worden opgewaardeerd. De dienstverlening is niet aangepast aan de noden van reizigers en er zijn te weinig snelle verbindingen en aansluitingen. Met de trein vanuit Brugge naar Kortrijk reizen duurt dubbel zo lang als naar Gent. Ook het goederenvervoer via spoor moet beter en flexibeler.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Voorzie een volwaardige IC-trein op de lijn Kortrijk-Brugge met zo weinig mogelijk tussenstops, bovenop de twee bestaande verbindingen. 
 • Verbind de stations buiten de centrumsteden om het halfuur met de meest nabije centrumstad. 
 • Zorg voor vlotte aansluitingen in het overstapknooppunt Lichtervelde. 
 • Realiseer frequentere verbindingen naar Rijsel en Duinkerke vanuit het station Kortrijk én vanuit en richting Brugge. 
 • Creëer een dubbelspoor tussen Diksmuide en De Panne en tussen Komen en Poperinge. 
 • Start een studie op naar de haalbaarheid van een HST-verbinding Brugge – Kortrijk – Rijsel. 
 • Finaliseer de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent en zorg aansluitend voor een derde spoor tussen Brugge en Dudzele. 
 • Onderzoek de mogelijkheden van een Vlaamse havenspoorlijn. De interconnectie tussen Zeebrugge en Antwerpen moet immers verhoogd worden.

WEST-VLAAMSE REGIONALE LUCHTHAVENS VERSTERKEN

ANALYSE

De regionale luchthavens van Oostende en Wevelgem zijn een meerwaarde voor veel (West-) Vlamingen – en bij uitbreiding voor de hele (West-) Vlaamse economie. Hun functie als economische poorten moet in de komende jaren verder worden versterkt. Cruciaal is de toekenning van de nieuwe omgevingsvergunning voor zowel de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge als de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Deze dienen voldoende flexibel en toekomstgericht te zijn om de groei van onze luchthavens te faciliteren.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Innoveer op de luchthavens met onder andere vertiports, drones en express cargo, en versterk de linken met de nabije kennisinstellingen. 
 • Zet verder in op vergroening en verduurzaming en investeer in de noodzakelijke infrastructuur zoals het bouwen van een remote tower. 
 • Ondersteun digitale platformen en zorg voor goede en vlotte samenwerking met douane. 
 • Valoriseer en versterk de ruimere luchtvaartindustrie als speerpunt in de regio.

HAVEN ZEEBRUGGE ALS COMPETITIEVE TOEGANGSPOORT VERDER UITBOUWEN

ANALYSE 

Binnen de fusiehaven Port of Antwerp-Bruges blijft het platform haven Zeebrugge een cruciale toegangspoort tot de Vlaamse economie en een belangrijke economische motor voor West-Vlaanderen. Er staan belangrijke infrastructuurwerken op de planning, waarbij de Vlaamse overheid een grotere financiële bijdrage verlangt van het havenbestuur dan vroeger. Deze kosten mogen niet doorgerekend worden aan de private havenbedrijven.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Maak van de start van de bouwwerken van de nieuwe Visartsluis een van de eerste beleidsdaden van de nieuwe Vlaamse regering. De timing (begin- en einddatum) moet aangescherpt worden. 
 • Koppel Kustvisie (de bescherming van de kustregio tegen de stijgende zeespiegel) aan een zeewaartse uitbreiding van de haven van Zeebrugge. De nieuwe uitgebreide voorhaven vormt aldus de bescherming tegen de zeespiegelstijging en de 1.000-jarige storm. 
 • Zorg voor een opwaardering van de ‘natte’ hinterlandverbinding vanuit Zeebrugge via een opwaardering van het kanaal Gent - Brugge - Zeebrugge. Estuaire scheepvaart lost namelijk niet alles op. Creëer verdere versoepelingen om deze modus echt concurrentieel te maken. 
 • Verhoog de hoeveelheid beschikbare en (hoog) gekwalificeerde loodsen in Zeebrugge. Er moeten dringend extra loodsen aangeworven en opgeleid worden, want de tekorten laten zich nu al voelen. 
 • Voorzie in infrastructuur voor walstroom en groene energie. 
 • Blijf in nodige middelen voorzien voor de Havenbus.

EEN STERKE TOEKOMST GARANDEREN VOOR DE HAVEN VAN OOSTENDE 

ANALYSE 

De haven van Oostende heeft met haar focus op niche groeimarkten een unieke positie in het Vlaamse havenlandschap en fungeert met ca. 10.000 VTE als een motor voor de economie. Ze moet die absoluut kunnen behouden. Er zijn verschillende sectoren actief (Blauwe economie, lolo, bulk- en projectcargo, circulaire industrie, roro en cruises, visserij en aquacultuur,…), net als heel wat onderzoeks- en kennisinstellingen. Om die clusterwerking verder te versterken, zijn nieuwe overheidsinvesteringen nodig.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Neem tegen ten laatste 2030 de beslissing omtrent de bouw van twee nieuwe zeesluizen in de huidige voorhaven én de uitbouw op zee van de voorhaven. Deze infrastructuur kan dan meteen ook functioneren als kustverdediging (cfr. Kustvisie). De benodigde ruimte op zee moet nu voorzien worden in het nieuwe Marien Ruimtelijke Plan van de federale overheid. 
 • Maak de bedrijven in het havengebied beter bereikbaar via het openbaar vervoer. 
 • Voer de plannen uit om een nieuwe terminal te bouwen in de oostelijke strekdam.
Haven Zeebrugge

Prioritaire mobiliteitsdossiers

kaartje 3
legende

Contactpersonen

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Tom Vermeersch

Regioverantwoordelijke Westhoek, Noord-Frankrijk en Wallonie picarde

Thomas Buys

Adviseur Kenniscentrum