Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Herwaarderen ondernemerschap

Herwaarderen ondernemerschap

Drempels wegwerken om een zaak te starten en te groeien

Ondernemers kennen vandaag te veel drempels om een zaak te starten of deze door te laten groeien. Er zijn heel wat creatieve en innovatieve ideeën die niet hun volle potentieel bereiken. Dat weegt op de productiviteit en economische groei, waardoor de positie van Vlaanderen en Europa verzwakt ten opzichte van de rest van de wereld.

Rechtszekerheid

Analyse

Ondernemers zijn bereid om risico’s te nemen en hun businessplannen aan de economische realiteit te onderwerpen. Van de overheid hebben ondernemers bovenal rechtszekerheid nodig. Innovatie wordt vandaag al te vaak beknot door wetgeving die geboden en verboden oplegt.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De eerste stap naar rechtszekerheid is regelluwte. Stabiliteit en voorspelbaarheid in de wetboeken en reglementeringzijn nodig.
•    Daarnaast mag de wetgever ondernemingen niet verhinderen om te starten of door te groeien. Het wetgevend kader moet maximale economische ontplooiing beogen.
•    De overheid moet zorgen voor een groeistimulerend en onder-nemingsvriendelijk wetgevend kader dat langetermijnperspectief biedt.

Cijfers en feiten

  • 1 op de 3 Slechts 1 op de 3 beroepsactieve Vlamingen wil elk jaar bijleren
  • 162.000 Antwerpen-Waasland telt 162.000 niet-beroepsactieven op arbeidsleeftijd. 43.000 daarvan zijn tijdelijk arbeidsongeschikt. Activering van die grote groep is de weg naar het verhogen van de werkzaamheidsgraad.

Arbeidsmarkt: meer mensen aan het werk

Analyse

De arbeidsmarkt blijft opgedeeld in een homogene kern van hardwerkende mensen en verschillende groepen van niet-actieven. Er zijn doeltreffende activeringsmaatregelen nodig om de niet-beroepsactieven aan de slag te krijgen en op die manier de ambitieuze werkzaamheidsgraad van meer dan 80% te bereiken. De maatregelen blij ven vandaag te beperkt en zijn vooral gericht op de steeds kleiner wordende groep van werkzoekenden.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De oplossing ligt in de combinatie van loonlastenverlaging, tussenstatuten die de combinatie van werk en uitkeringen faciliteren en de mogelijkheid van gefaseerde werkhervatting. Langdurig zieken vormen een heterogene groep met zeer uiteenlopende ziektebeelden die bepalend zijn voor de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke werkhervatting. Daarom vragen wij een veel ‘fijnmazigere’ benadering:
a. Screening van elke ‘nieuwe’ zieke werknemer via een medische vragenlijst die peilt naar wat de werknemer nog wél kan in plaats van te focussen op zijn beperkingen.
b. Er wordt een plan tot re-integratie opgesteld met concrete afspraken over hersteltijd, gedeeltelijke werkhervatting, aangepast werk, opleiding of heroriëntering.
c. We vragen een ‘sluitende aanpak’! voor wie langer ziek is. Door middel van screening moeten er jaarlijks meer begeleidingstrajecten in onze regio worden opgestart. Dat moeten er zeker 7.500 per jaar worden om 43.000 langdurig werkzoekenden te re-integreren.

•    Als algemeen principe geldt dat inactieven die op een of andere manier financieel ondersteund worden door de overheid een minimaal engagement mogen tonen. Voor werkzoekenden moet het recht op werkloosheidsuitkering na maximaal twee jaar eindigen. Werkloosheidssteun is een waardevolle tijdelijke verzekering tegen jobverlies maar mag geen eeuwigdurende uitkering zijn. De uitkering daalt in die periode van twee jaar in twee forse stappen. Op die manier worden mensen sterker financieel geprikkeld om werk te zoeken. Daartegenover moet een meer performante arbeidsbemiddeling en VDAB staan. De bestaande KPI's worden niet gehaald. Daarenboven is het onbegrijpelijk dat de tevredenheidsdoelstelling voor de werkgevers onder die voor de werkzoekenden ligt. We vragen de overheid hier strikter op toe te kijken. Die performantie vertaalt zich ook in één desk voor accountmanagers voor de Antwerpse haven, zonder opsplitsing tussen linker- en rechteroever. 

Cijfers en feiten

  • 156 dagen Sinds 2019 is de doorlooptijd van vergunningen in eerste aanleg voor de Antwerps-Wase industrie met 50% toegenomen tot 156 dagen.

Arbeidsmarkt: talent valoriseren

Analyse

Om op middellange termijn een antwoord te bieden op de verlammende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, moet er een realistisch en vraaggedreven vormingsbeleid komen dat start in het onderwijs. 

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Het aanbieden en promoten van STEM-opleidingen in het basis-, secundair en hoger onderwijs moet financieel worden beloond. 
•    Vlaamse fondsen moeten de mogelijkheid creëren voor regiodeals die gericht zijn op investeringen in lokale praktijkcentra voor technische opleidingen  in samenwerking met bedrijven.
•    De beroepsinschakelingsuitkering voor schoolverlaters moet gekoppeld worden aan kwalificaties voor knelpuntberoepen.
•    Ondernemingen die sterk investeren in vorming moeten ondersteuning krijgen via een verhoogde investeringsaftrek. Zo zullen meer bedrijven een interne academie inrichten gericht op flexibele en praktijkgerichte bijscholing.

Fiscaliteit

Analyse

Het gebrek aan fiscale voorspelbaarheid ondergraaft de rechtszekerheid

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De Vlaamse overheid moet strenger toekijken op het fiscaal beleid van haar gemeenten. Daar waar een lokale belasting het Vlaamse investeringsbeleid uitholt, moet elke euro belastingverhoging in mindering worden gebracht bij het gemeentefonds.
•    Het behoud van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegen- arbeid is essentieel voor onze haven en industrie. De overheid moet dit bekrachtigen.

Diamant

Analyse

Het importembargo op Russische diamant van de G7-landen van eind 2023, biedt Antwerpen een unieke opportuniteit om haar positie als wereldhandelscentrum voor ethische diamant te versterken. Binnen het G7-plan is Antwerpen samen met Canada aangeduid als ‘poortwachter’ die alle ruwe diamant die het Westen binnenkomt, moet controleren en certificeren

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Een ondernemersklimaat waarin de Antwerpse diamantsector haar internationale voortrekkersrol volop kan uitspelen met een vlotte toegang tot bancaire basisdiensten voor diamantondernemers met een bewezen transparante bedrijfsvoering.
•    Een duidelijk wettelijke kader (op Belgische en Europees niveau) dat een onderscheid maakt tussen synthetische diamant en natuurlijke diamant zodat beide waardeketens van elkaar gescheiden blijven. Gezien het aanzienlijke verschil in prijs is een correcte differentiatie van beide producten dringend nodig.

Start- en scaleups

Analyse

Antwerpen en haar omgeving kennen sterke start- en scale-ups. De regio kan haar potentieel nog versterken. De Financial Times bestempelt Antwerpen in ‘Regions of the Future 2022/23’ als een van de aantrekkelijkste Europese steden voor buitenlandse investeerders. De volgende regering moet specifiek toezien op de ICT-cluster in ons land. Door hun kwetsbare fiscale positie riskeren we deze biotoop van start- en scale-ups aan het buitenland te verliezen.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Het afschaffen van de auteursrechten creëert een ongunstige situatie voor ICT-specialisten. De sector moet weer de nodige zuurstof en duidelijkheid krijgen van de volgende regering. 
•    Aandelenopties vormen een belangrijke verloningsvorm voor start- en scale-ups. De fiscus moet naast de onmiddellijke uitbetaling ook de mogelijkheid bieden om de heffing pas te betalen op het moment waarop de opties gelicht worden.
•     De aanwezigheid van durfkapitaal is een voorwaarde voor de vernieuwing van ons economisch weefsel. Als we de ‘Venture Capital’-fondsen in ons land willen houden, is het behoud van de aftrek voor definitief belaste inkomsten cruciaal.

Vergunningen

Analyse

De doorlooptijd en complexiteit van het bekomen van vergunningen lopen op. Daar is niemand gebaat bij, want het ondergraaft de rechtszekerheid.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De Europese Unie formuleert doelstellingen rond klimaat, biodiversiteit en energietransitie. Van de overheden wordt verwacht dat ze deze richtlijnen implementeren zonder aan ‘gold-plating’ te doen. Dat betekent: een rechtszeker klimaatkader creëren, bedrijven in hun energietransitie ondersteunen en ook doelstellingen in perspectief durven plaatsen. De overheid moet zich ook durven uitspreken over de brede maatschappelijke meerwaarde van een project. Daarom moeten we het systeem complexe projecten hervormen naar een systeem voor projecten van algemeen belang.
•    Het principe dat omgevingsvergunningen verleend worden voor onbepaalde duur dient gehonoreerd te worden. De decretale uitzonderingen dienen tot een minimum beperkt te blijven.

Wil je via mail updates krijgen over deze topics?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van deze topics. 

Contacteer ons

Zit je met vragen en wil je die graag stellen aan één van onze experten? 

Vind een expert