Mobiliteit

01/03/2017

Mobiliteitsbudget

 • Om werknemers een ruimere vervoerskeuze te kunnen aanbieden, moeten werkgevers in staat gesteld worden om de fiscaal en sociaal verlaagde of vrijgestelde mobiliteitsuitgaven uit te breiden.
 • Een aangepast fiscaal en sociaalrechtelijk kader is nodig om andere vervoersopties financieel even aantrekkelijk te maken als de bedrijfswagen, zowel voor werknemer als werkgever. De huidige wetgeving is te complex.
 • Een mobiliteitsbudget biedt hiertoe de oplossing.

Kilometerheffingauto’s

 • Een kilometerheffing voor enkel vrachtwagens verhelpt niets aan de files.
 • Slim (in functie van plaats en tijd) beprijzen van het gebruik van onze infrastructuur voor élke weggebruiker is wel een effectief middel om de congestieproblematiek aan te pakken.
 • Voka pleit voor een slimme kilometerheffing voor iedereen op basis van drie principes:
  • Kilometerheffing vervangt bestaande autofiscaliteit
  • Voor de werkgever moet de kilometerheffing voor auto’s kostenneutraal zijn
  • Opbrengst moet maximaal gaan naar meer en betere wegeninfrastructuur

Meer investeren in infrastructuur

 • Hoog tijd om onze investeringsachterstand weg te werken via een uitgekiende publiek-private samenwerking.
 • Voka vroeg 750 miljoen extra om werk te maken van de missing links: Oosterweel, de Brusselse Ring, de Noord-Zuidverbinding Limburg.
 • Uitbreiding van het rekeningrijden naar personenwagens en de opbrengsten maximaal investeren in infrastructuur.

Vliegwet

 • Enkel een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten, samen met de goedkeuring van een vliegwet, biedt het noodzakelijk rechtszeker kader voor vluchten op Zaventem.
 • Voka pleit voor een globale oplossing waarbij ook de exploitatiebeperkende maatregelen van Brussel zoals de geluidsnormen en –boetes geen bedreiging meer vormen voor de operaties op Zaventem.
 • Brussel wil boetes innen, maar tussen PV en betaling zitten 1,5 à 2 jaar. Imagoschade en rechtsonzekerheid zijn echter enorm.
 • Voka houdt vinger aan de pols en zet druk bij Vlaamse partijen om tegen Brusselse boetes te reageren zodra effectief uitgeschreven.
Goedele Sannen – Senior Adviseur Logistiek en Mobiliteit – goedele.sannen@voka.be – 0499 80 16 25

 


 

Publicaties

11 uitdagingen voor 2017

 

Bereikbaar Vlaanderen