Skip to main content
 • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over internationaal ondernemen en tewerkstellen

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over internationaal ondernemen en tewerkstellen

Internationaal ondernemen

Welke formaliteiten zijn vereist voor het exporteren naar Rusland?

Voor de nodige exportformaliteiten met Rusland verwijzen we u graag naar een zeer handige website van de Europese Commissie m.n. de Access2Markets. Daar krijgt u aan de hand van het invullen van de productnaam of HS-code, het land van oorsprong en het exportland een overzicht van welke vereisten en formaliteiten er zijn voor de uitvoer naar het betreffende land.

Het is een tool die recent gelanceerd is en die heel veel actuele informatie bevat zoals:

 • Tarieven en heffingen
 • Oorsprongsregels
 • Productvoorschriften
 • Douaneprocedures
 • Handelsbelemmeringen
 • Statistieken

En dit voor meer dan 120 exportmarkten wereldwijd.

Waar moeten we op letten bij het oprichten van een filiaal in Peru?

U kan hiervoor bij diverse overheidsinstanties en organisaties terecht, zoals: 

Daarnaast kan Voka u ook in contact brengen met andere bedrijven die reeds in Peru aanwezig zijn. 
 

Wat is de BTW aanrekening bij een kettingverkoop?

In een kettingverkoop waarbij goederen verschillende keren worden doorverkocht maar slechts één keer worden vervoerd (rechtstreeks van de eerste verkoper naar de uiteindelijke klant) kan dat vervoer, wat de BTW betreft, (o.a. met het oog op een eventuele BTW-vrijstelling) niet aan alle onderliggende facturen worden toegewezen maar moet telkens worden onderzocht bij welke factuur het vervoer ‘hoort’. Alleen deze levering mag namelijk worden vrijgesteld van BTW (wegens uitvoer, intracommunautaire levering, …). Alle andere facturen betreffen leveringen ‘zonder vervoer’ die dus met de BTW van het land waar de goederen zich bevinden moeten worden gefactureerd. Dit principe werd door het Europees Hof van Justitie bevestigd in het fameuze EMAG-arrest (EG HvJ, 6 april 2006 (EMAG Handel Eder OHG, zaak C-245/04).

Hoe ondersteunt de overheid bedrijven die getroffen worden door Brexit?

Ondanks dat sinds 1 januari 2021 de Brexit een feit is, heerst er nog veel onduidelijkheid bij Vlaamse ondernemers over de nieuwe afspraken en regels die het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn overeengekomen. Bovendien moeten heel wat Vlaamse KMO’s die importeren en exporteren naar het VK zich heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten om het verlies te compenseren of moeten ze hun bedrijfsvoeringen aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden om competitief te blijven. De Vlaamse Regering wil deze transities ondersteunen aan de hand van de nieuwe Brexit veerkrachtsubsidie.  
 
Aanwerven externe adviseur  
Concreet ondersteunt VLAIO de helft van de kosten van een externe dienstverlener die de onderneming zal bijstaan in de heroriëntatie (met een maximum van €25.000). Het strategisch extern advies moet zich richten op een of meerdere bedrijfsprocessen en de adviseur dient aan te tonen dat hij over specifieke kennis beschikt. De externe adviseur assisteert bijvoorbeeld bij het onderzoeken van een nieuw product of dienstverlening of bij het ontwikkelen van een digitale strategie om de competitiviteit te boosten.  
 
Subsidie voor personeelskost 
Naast de subsidiëring van het advies van een externe dienstverlener kan een onderneming ook € 25.000 steun voor eigen personeelskosten aanvragen. Dit wil zeggen dat de kosten van alle medewerkers die bijdragen aan de transformatie en de kosten van de onderneming in het kader van het heroriëntatieproject kunnen worden ingebracht. Dit deel van de subsidie is echter niet verplicht.  
 
Succesvolle aanvraag 
Een succesvolle aanvraag kan aantonen dat het gaat om een strategische heroriëntering die rekening houdt met duurzame economische groei en dat het traject een substantiële invloed heeft op de huidige bedrijfsvoering. Daarnaast moet de onderneming een doordacht stappenplan voorleggen en aantonen dat er nood is aan specifieke kennis van buitenaf. 
De subsidieaanvraag kan je indienen via vlaio.be/brexitveerkracht tot 31 december 2021 of uitputting van het budget.  
 

Internationaal tewerkstellen

Hoe werf ik personeel uit Nederland aan?

Volgende zaken geven alvast een eerste idee over de regelgeving: 

In beginsel gelden de Belgische sociale zekerheidswetten. Alle formaliteiten inzake de Belgische sociale zekerheid moeten door de Belgische werkgever uitgevoerd worden, met uitzondering van de ziekteverzekering. Hiervoor moet de Nederlandse werknemer zelf een formulier E-104 aan zijn Nederlandse Zorgverzekeraar vragen en afleveren aan een Belgische verzekeringsinstelling.  

In principe zal de Nederlandse werknemer in België belastingen betalen over zijn in België verdiende loon. De Belgische werkgever houdt dus bedrijfsvoorheffing in. Uitzonderingen op deze regel zijn: 

 • De grensarbeider werkt wel in België maar voor een niet in België gevestigde werkgever en gedurende maximaal 183 dagen in een periode van 12 jaar. 
 • De grensarbeider werkt voor een Nederlands overheidsorgaan in België. 
 • De grensarbeider werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in België. In dat geval zal u de eerste twee jaar van uw tewerkstelling betalen in Nederland. 

Nederlandse grensarbeiders zijn gelijkgesteld met de Belgische werknemers voor het kiesrecht en de verkiesbaarheid van de ondernemingsraad. 

De Nederlandse grensarbeider kan in het kader van het educatief verlof een opleiding volgen in België en doorbetaling ontvangen van loon.  

Bij Grensinfopunt kan u terecht voor algemene info en advies omtrent grensoverschrijdende tewerkstelling België-Nederland. Als Grensinfopunt kunnen wij u dooorverwijzen naar andere (inter)nationale organisaties in ons netwerk en in het netwerk van de GrensInfoPunten. Stel uw vraag via ons online formulier: https://grenzinfo.eu/nl/

Single Permitaanvraag via working in Belgium, wat moet je weten?

Door de toekenning van een single permit wordt een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning toegekend aan bepaalde buitenlandse werknemers. Nadat in 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten werd om de Europese richtlijn gedeeltelijk om te zetten, werd dit jaar een bijkomend samenwerkingsakkoord gesloten met een aantal uitvoerende bepalingen.

Zo wordt onder meer een gemeenschappelijk elektronisch platform voorzien waar een elektronische verblijfsaanvraag ingediend kan worden om meer dan 90 dagen te werken. De werkgever dient hiervoor een aanvraag in via het elektronisch loket “Working in Belgium” en maakt het eenvoudiger voor werkgevers en werknemers om een verblijfsaanvraag binnen de Single Permit-procedure in te dienen. 

Daarnaast kunnen verschillende diensten via dit platform gegevens en documenten op een elektronische wijze verzamelen en uitwisselen tussen diverse bevoegde diensten voor de behandeling van de aanvragen van een gecombineerde vergunning.

Deze Europese richtlijn 2011/98/EU creëert met de ‘Single Permit’ de mogelijkheid om via één enkele aanvraagprocedure én een verblijfsrecht én toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een gecombineerde vergunning en moet geen arbeidskaart aanvragen.

Inwerkingtreding: 16 maart 2021

Niet gevonden wat je zoekt?

Stel hier jouw vraag

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat