Skip to main content
Map

Naar een optimaal ecosysteem voor innovatie 

Vlaanderen scoort relatief zwak op het vlak van valorisatie van innovatie en ronduit slecht op het vlak van levenslang leren. Ook de doorstroom van innovatie  ('kennisdiffusie') moet beter zodat de weinig innovatieve bedrijven ('innovatievolgers') eveneens bereikt worden. Dat veronderstelt een totaalaanpak die verder gaat dan enkel innovatie.

Om het ganse ecosysteem voor innovatie te kunnen voeden zet Voka breder in op andere domeinen zoals onderwijs (digitale skills, levenslang leren, edutech, …), een flexibelere arbeidsmarkt, ondernemerschap, … 

Specifiek vanuit het domein innovatie en overheidssteun denken we mee na over de juiste inzet en vormgeving van steuninstrumenten om kennisdiffusie te bevorderen. Zo pleit Voka er al langer voor om de kloof tussen de onderzoeks- en kennisinstellingen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds te verkleinen en volgen we het speerpuntclusterbeleid van nabij op. 

Daarbij vertrekken we van een totaalvisie op het innovatiebeleid op basis waarvan we zowel Vlaams als federaal het gesprek aangaan. Een belangrijk dossier is bijvoorbeeld de fiscale regeling m.b.t. onderzoekspersoneel om de hoge loonkosten te compenseren. Daar pleiten we voor het behoud van de bestaande regeling en meer rechtszekerheid. Zo zou de fiscus het bindend advies van Belspo over het innovatiegehalte van een project moeten respecteren, wat nu vaak niet het geval is. Dat laatste creëert rechtsonzekerheid en doet bedrijven aarzelen om nog innovatieprojecten op te starten. Dat kan niet de bedoeling zijn.