Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Kustbescherming en blauwe economie

Kustbescherming en blauwe economie

1 ‒ Wat is het probleem?

In de kustregio en in het Belgisch deel van de Noordzee vindt een brede waaier aan economische activiteiten plaats (kusthavens met bijhorende scheepvaartroutes, nieuwe energievormen, toerisme, zandontginning, visserij, enz.). Tegelijk komen er enkele grote uitdagingen op ons af, zoals de stijging van de zeespiegel, wat onvermijdelijk moet leiden tot investeringen in beschermingsmaatregelen voor de hele kustregio. Het algemene en het economische belang moeten zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden. 

2 ‒ Wat stelt Voka voor?

Blauwe cluster

De blauwe cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee. De blauwe cluster is erkend als speerpuntcluster door de Vlaamse overheid. Gezien het belang van deze sector, de aanwezigheid van betrokken bedrijven en organisaties, en de verwevenheid met andere economische actoren en sectoren in de provincie West-Vlaanderen, is het van essentieel belang dat dit speerpunt zich ook definitief verankert in onze regio. Idealiter kan De blauwe cluster zich verder ontwikkelen tot een strategisch onderzoekscentrum in Oostende.

Marien ruimtelijk plan 2020-2026

Het nieuwe MRP wenst een plaats toe te kennen aan de vele activiteiten op het Belgische deel van de Noordzee. Dit is inderdaad een van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld, waarin ruimte nodig is voor groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek, enz. In deze optiek is Voka West-Vlaanderen ervan overtuigd dat er maximaal dient ingezet te worden op meervoudig ruimtegebruik. Nieuwe, innovatieve economische activiteiten op zee moeten volop ondersteund worden. De blauwe economie dient zich aan als de groeipool van de toekomst. Hier moet sterk op ingezet worden en deze sector dient bijgevolg alle kansen te krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie kunnen hierbij hand in hand gaan en elkaar versterken. Hoe groter de toegevoegde waarde een activiteit op zee vertegenwoordigt, hoe sterker deze ondersteund moet worden. Duurzaamheid en bescherming van het mariene milieu verdienen de nodige aandacht en respect. Milieubescherming hoeft echter niet incompatibel te zijn met economische activiteiten op zee. Integendeel; een weldoordachte aanpak van economische activiteiten kunnen het mariene milieu net versterken.

Nieuwe windmolenparken na 2020

Er dient werk gemaakt te worden van een kaderwet die de principes vastlegt voor de aanbesteding van de nieuwe windmolenparken na 2020. Daarnaast moeten tijdig de noodzakelijke voorbereidingen getroffen worden voor de bouw ervan: technische regelgeving, vergunningen, bodemonderzoeken, aansluitingen op het net,... De overheid moet waken over een snelle uitvoering van het Ventilius-project van Elia om de elektriciteit van op zee aan land te krijgen en voor de versterking van het hoogspanningsnet.

Project kustvisie

Met Kustvisie ontwikkelt de Vlaamse overheid een langetermijnvisie voor de bescherming van onze kust tegen de zeespiegelstijging. Zodat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog kunnen genieten van onze kust. 

Op dit moment voert de Vlaamse overheid al werken uit om de kustzone zeker tot 2050 droog te houden. Dat gebeurt via het Masterplan Kustveiligheid. Kustvisie gaat nog verder en ontwikkelt een aanpak voor daarna. Een visie die toekomstbestendig is tot een mogelijke zeespiegelstijging van 3 meter. Ze starten morgen dus nog niet met bouwen, maar bepalen eerst de mogelijke alternatieven om onze kust op lange termijn te beschermen. Daarbij onderzoeken ze niet enkel de effecten van deze alternatieven, maar gaan ze actief op zoek naar welke kansen zich stellen. Dit doen we onder meer door maximaal gebruik te maken van de bijdragen en ideeën van onze stakeholders. Zo werken ze toe naar één keuze.

Nadat die keuze gemaakt is, zullen de werkzaamheden elkaar stapsgewijs opvolgen. Te beginnen bij kleine maatregelen die worden opgeschaald wanneer de stijgende zeespiegel hierom vraagt. Op die manier kan de kustverdediging de zeespiegelstijging volgen, en komen we samen tot het best mogelijke toekomstperspectief voor onze kust.

Duurzame energievormen

Stimuleer de ontwikkeling van andere duurzame energievormen, zoals golf- en getijde-energie. Onderzoek het potentieel van waterstofenergie en koppel dit aan de activiteiten in onze kusthavens.