Skip to main content
Map

Omgeving, klimaat en circulariteit

Lobbyen voor een duurzaam ondernemingsvriendelijk omgevingsbeleid

De regio Antwerpen-Waasland in het economisch hart van Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. De regio moet voor bedrijven aantrekkelijk blijven om zich te vestigen en te investeren, rekening houdend met de milieu-impact van deze activiteiten. Tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen.
Het halen van milieudoelstellingen en het duurzaam ruimtegebruik zijn succesfactoren in het continue proces van vergroening van onze economie. Dat proces moet wel doordacht gebeuren, o.a. door sterk in te zetten op innovatie en niet blind te zijn voor de concurrentiepositie waarin onze bedrijven vertoeven.

Ruimte om te ondernemen

Ondernemingen, productiebedrijven niet in het minst, hebben ruimte nodig om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal. Een ondernemingsvriendelijk ruimte- en omgevingsbeleid moet groei en ontwikkeling mogelijk maken. Een omgevingsvergunning moet vlot kunnen worden toegekend.

De toenemende ruimtevraag dringt vandaag heel wat KMO’s uit de centra en bedrijventerreinen raken snel vol. Nieuwe open ruimte aansnijden is wenselijk noch duurzaam op middellange termijn. De bestaande ruimte voor KMO’s en industrie moet dus zo goed mogelijk benut worden om investeringen blijvend te garanderen. De principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zijn dan ook in overeenstemming te brengen met de vrijwaring van de groei van ondernemingen.

Coherente, transparante en competitieve regelgeving

Voka vraagt een competitieve regelgeving met een gezonde ambitie voor de toekomst. Een gunstig investeringsklimaat impliceert ook een coherente en transparante regelgeving waarbij het voor investeerders duidelijk is welke processen zij dienen te doorlopen voor de realisatie van hun projecten: administratieve vereenvoudiging en korte doorlooptijden blijven hierbij aandachtspunten.

Duidelijke standpunten en lobbying

Omgeving, klimaat en circulariteit zijn belangrijke domeinen die binnen de haven- en industriewerking van onze Kamer Antwerpen-Waasland bovenaan de agenda staan. Ze vormen mee input voor de lobbying van het kenniscentrum van Voka vzw. Deze maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. Op vlak van omgeving zijn er dan ook een aantal werk- en stuurgroepen actief die op geregelde tijdstippen samenkomen. Dankzij een evenwichtige samenstelling worden standpunten ontwikkeld die goed onderbouwd en breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en die hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers.  

Het klimaatbeleid en circulariteit zijn “hot”

Het klimaatbeleid en circulariteit zijn een 'hot' topic. Vanuit verschillende overheidsniveaus wordt een circulaire economie gepromoot en ondersteund. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties. De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten. Zo nam ze zelf de afgelopen jaren al talrijke maatregelen om de eigen emissies – zowel binnen als buiten de keten – te reduceren. Met resultaat, want terwijl onze economie gestaag groeide, daalden de emissies van de industrie.

Industry Benchmark en Congres Industry on Stage

Voka Antwerpen-Waasland helpt haar industriële bedrijven om meer zicht te krijgen op de principes van de circulaire economie en welk potentieel ze hebben om meer circulair te worden. Dit doen we aan de hand van onze Industry Benchmark en het congres Industry on Stage 2021. Naar aanleiding van de lessen die we uit ons onderzoek leren, zetten we een natraject op poten om bedrijven de tools in handen te geven om hun circulariteit te vergroten.

Focus op innovatie en digitalisatie

Belangrijk bij de totstandkoming van het klimaatbeleid is dat potentiële maatregelen bottom-up gedetecteerd worden, op maat van een sector of onderneming. We moeten vermijden dat ondoordachte maatregelen de competitiviteit van onze ondernemingen ondermijnen. Ook blijft een focus op innovatie en digitalisatie noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen. Met de huidige technologie kunnen bepaalde processen niet verder reduceren.

Doel

Een ambitieus klimaat- en energiebeleid moet samengaan met een toekomstgerichte economische visie. Op basis van de input van haar leden lobbyt onze Kamer Antwerpen-Waasland samen met het Voka kenniscentrum voor een duurzaam ondernemingsvriendelijk omgevingsbeleid.

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport Voka