Skip to main content
Map
 • Innovatiecafé 2023

Innovatiecafé 2023

PhD Innovation Café 2023: wat kan jouw bedrijf uit doctoraatstudies halen?

Het Innovatiecafé biedt je de kans om jonge onderzoekers te ontmoeten, in debat te gaan over innovatief onderzoek en de mogelijkheden voor samenwerking of aanwerving te exploreren. De pitchers zijn vooraf geselecteerd door een jury om hoge kwaliteit te waarborgen. 

Voka en de UGent PhD Community organiseren kennisuitwisseling tussen ondernemers en doctorandi. Deze contacten kunnen nieuwe perspectieven initiëren en zorgen voor een sterkere band tussen wetenschap en maatschappij. Daarnaast biedt het een unieke opportuniteit om verschillende organisaties te laten kennismaken met jonge onderzoekers en hun competenties. 

De focus ligt op ‘knowledge exchange’: doctorandi stellen hun onderzoek kort voor aan ondernemers in een pitch. De pitchers focussen op innovatieve aspecten van hun doctoraat.

Het Innovatiecafé: voor ondernemers en talent managers

 • Knowledge exchange tussen ondernemers en doctoraatsonderzoekers
 • Netwerken met PhD-onderzoekers, eventueel met het oog op toekomstige aanwerving 
 • Innovatie introduceren in je bedrijf
 • Je bent weer up to date met hoogstaand innovatief onderzoek
 • Samenwerking uitbouwen met jonge onderzoekers: data aanleveren voor analyse, uitbesteding onderzoek, R&D laten uitwerken door PhD … 
 • Ontmoeten, in debat gaan, ideeën aanreiken voor (toekomstig) onderzoek

Wat kan je verwachten?

 • Doctorandi pitchen over de innovatieve aspecten van hun doctoraat
 • Om hoge kwaliteit te waarborgen, krijgen de PhD-onderzoekers een full day pitch training en selecteert een jury de beste pitchers 
 • Innovatief onderzoek binnen verschillende domeinen, o.a. topics health, biotech, chemie, farmaceutica, IT, engineering & marketing
 • Q&A 
 • Taal: Engels 
 • Confidentiële onderzoeksinformatie van UGent dient confidentieel behandeld te worden

Ontmoet de pitchers

De doctoraatsonderzoekers zijn op zoek naar samenwerking, aanwerving of ondernemerskansen.

De faculteiten engineering en (bio-)wetenschappen zijn sterk vertegenwoordigd in deze editie. Het Phd Innovation Café is een interessant pitching event voor bedrijven actief in de logistieke sector, bio-industrie, productie en ontwikkeling. Ook bedrijven uit pharma, chemie, automotive, human capital en houttechnologie zullen op 17 mei interessante profielen ontmoeten!

Een pitch van innovatieve doctorandi 

Nader te bepalen 

Iets voor jou?

 • Je bent een ondernemer of talent manager 
 • Je wil netwerken met PhD-onderzoekers, eventueel met het oog op toekomstige aanwerving 
 • Je wil up to date zijn met hoogstaand innovatief onderzoek
 • Je wil een samenwerking uitbouwen met jonge onderzoekers: data aanleveren voor analyse, uitbesteding onderzoek, R&D laten uitwerken...
 • Je wil ontmoeten, in debat gaan of ideeën aanreiken voor (toekomstig) onderzoek

Programma

 • 15:30        Onthaal - Verwelkoming met een drankje
 • 16:00        Start pitchsessies deel 1
 • 17:00        Pauze 
 • 17:20        Start pitchsessies deel 2 
 • 18:10        Stemming en bekendmaking Publieksprijs
 • 18:20        Netwerk receptie - In debat treden met doctoraatonderzoekers of een toekomstige aanwerving strikken
 • 20:00        Einde innovatiecafé

Meer weten? Stuur een mailtje naar Shannon Vandenborre.

 

PhD Innovation Café 2023: What can your company obtain from doctoral research? 

The innovation café offers you the opportunity to meet young researchers. Engage in a debate about innovative research with a possible outcome of a collaboration and/or a recruitment. The pitchers are preselected by a panel of judges to guarantee high quality. 

Voka and UGent PhD Community organize a knowledge exchange between entrepreneurs and doctoral researchers. These contacts can initiate new perspectives and provide a stronger connection between academia and society. In addition, it offers an exclusive opportunity to meet various organizations with young researchers and their competencies.

The focus lies on “knowledge exchange”: Doctoral researchers propose their findings to entrepreneurs with a short pitch. The pitchers focus on innovative aspects of their PhD. 

 

The innovation café: for entrepreneurs and talented managers

 • Knowledge exchange between entrepreneurs and doctoral researchers

 • Networking with PhD-researchers, with a possible future recruitment

 • Introducing innovation in your company

 • Being up to date with high-quality research

 • Building cooperation with young researchers: Providing data for analysis, conducting research, R&D by PhD…

 • Meeting, debating, suggesting ideas for ( future ) research

 

What can I expect? 

 • 12 doctoral students pitch on the innovative aspects of their PhD. 

 • To ensure high quality, the PhD-researchers receive a full day pitch training and the best pitchers will be selected by a panel of judges. 

 • Innovative study within various fields, amongst other things health, biotech, chemicals, pharmaceutics, IT, engineering & marketing

 • Q&A

 • Language: English

 • Confidential research information from UGent should be dealt with discretion. 

 

Meet the pitchers

The doctoral researchers are looking for cooperation, recruitment or entrepreneurial opportunities. 

The faculties of engineering and (bio-)science are strongly represented in this edition. The Phd Innovation Café is an interesting pitching event for companies active in the logistics sector, bio-industry, production and development. Companies from pharma, chemistry, automotive, human capital and wood technology will be meeting interesting profiles on 17 May as well!

A pitch from innovative PhD students

To be announced

Something for you? 

 • You are an entrepreneur or talent manager.

 • You are interested in networking with PhD researchers,  with an option on a future recruitment.

 • You want to be up-to-date with high-quality research.

 • Initiate a cooperation with young researchers: Providing data for analysis, conducting research, developing R&D,…

 • You will get to know, go in debate or provide ideas for ( future ) research.

 

Program

 • 15:00    Reception - Welcome with a drink

 • 16:00    Start of pitching sessions part 1

 • 17:00    Break

 • 17:20    Start of pitching sessions part 2

 • 18:10    Voting & announcement Audience Award

 • 18:20    Networking reception - Engage in a debate with the doctoral researchers or attract a future recruitment

 • 20:00    Closing

Want to know more? Mail to Julie van der Gucht or call +32476306364.

Liesl Janssens, doctoraatsonderzoeker UGent

"Ik onderzoek de mogelijkheid tot proactief testen in doping controles. Specifiek, werk ik aan de ontwikkeling van testen die een bepaalde klasse doping substanties in zijn geheel kunnen detecteren op basis van het effect dat deze drugs teweeg brengen. Een abstract thema, dat vanuit onderzoeksperspectief veel potentieel heeft. Maar denkt de buitenwereld daar evengoed zo over? Op deze vraag zocht ik een antwoord door in gesprek te gaan met de bedrijven op het PhD innovation café. De interesse, vragen en ervaringen van mensen in de bedrijfswereld zorgden voor nieuwe motivatie en ideeën om dit project tot een goed einde te brengen alvorens zelf mijn stap richting de bedrijfswereld te zetten. Mijn deelname bracht mij ook tot inzicht wat een verschillende kijk bedrijven hebben op zaken ten opzichte van de academische wereld waarin ik mij bevind. Je zou het bijna multidisciplinair overleg kunnen noemen. Boeiend, ten zeerste!"

Liesl Janssens Innovatiecafé

Tim Van Den Bossche, doctoraatsonderzoeker UGent

"Het PhD Innovation Café was voor mij een ware eye-opener. In onze onderzoeksgroep hebben we een softwaretool ontwikkeld die onderzoekers toelaat om diepgaander de biologische functies te ontrafelen die zich afspelen in een microbioom - een tool die hopelijk ooit gebruikt kan worden in de strijd tegen inflammatoire darmziekten. Door de training van Durf Ondernemen (UGent) heb ik geleerd mijn onderzoek voor te stellen voor een publiek van ondernemers, wat vanzelfsprekend een compleet andere manier van presenteren is dan in onze vertrouwde academische setting. Ik kan dus niet anders dan iedere doctoraatsstudent of postdoctoraal onderzoeker aanmoedigen om deel te nemen aan dit programma."

Foto Tim van den Bossche innovatiecafé

Contactpersonen

Shannon Van den Borre

Events & Netwerking - Arbeidsmarkt - Onthaal

Miel Kurris

Innovatie - Groeitrajecten

Wanneer

Prijs

Deelname is gratis

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

VLAIO