Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over financieel, fiscaliteit en subsidies

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over financieel, fiscaliteit en subsidies

Fiscaliteit

Wat is de Tax Shelter voor startende ondernemingen?

Tax Shelter voor startende ondernemingen is een fiscale stimulans die door de Federale Regering in het leven is geroepen om ondernemerschap te stimuleren. Door te investeren in start-ups  die in aanmerking komen kan een particulier tot 45% van zijn investering recupereren door middel van een belastingvermindering.

Investeringen in micro-vennootschappen geven een belastingvoordeel van 45%, investeringen in kleine vennootschappen 30%. Dit zowel bij de directe investering in de aandelen als voor investeringen via erkende crowdfundingplatformen.

Wie komt in aanmerking als investeerder?

Alle particulieren, behalve de bedrijfsleider zelf, komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel, eveneens familieleden van de oprichter en werknemers van de onderneming.

De investeerder kan maximum €100.000 per belastbaar tijdperk investeren via de Tax shelter voor startende ondernemingen én de Tax shelter voor groeibedrijven samen.

Het fiscaal voordeel is niet van toepassing op het gedeelte van de investering waarmee de investeerder meer dan 30% van de vennootschap zou verwerven.

Wie komt in aanmerking als startende onderneming?

Micro- en kleine vennootschappen die op het moment van de kapitaalverhoging minder dan 4 jaar zijn opgericht. De datum van oprichting is ofwel de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ofwel de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door de natuurlijke persoon in het geval het gaat om een activiteit die eerder als natuurlijke persoon werd uitgeoefend.

Wat is de Tax Shelter voor scale-ups (groeibedrijven)?

Tax Shelter voor scale-ups of groeibedrijven is een fiscale stimulans die door de Federale Regering in het leven is geroepen om ondernemerschap te stimuleren. Door te investeren in scale-ups  die in aanmerking komen kan een particulier 25% van zijn investering recupereren door middel van een belastingvermindering.

Dit zowel bij de directe investering in de aandelen als voor investeringen via erkende crowdfundingplatformen.

Wie komt in aanmerking als investeerder?

Alle particulieren, behalve de bedrijfsleider zelf, komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel, eveneens familieleden van de oprichter en werknemers van de onderneming.

De investeerder kan maximum €100.000 per belastbaar tijdperk investeren via de Tax shelter voor startende ondernemingen én de Tax shelter voor groeibedrijven samen.

Het fiscaal voordeel is niet van toepassing op het gedeelte van de investering waarmee de investeerder meer dan 30% van de vennootschap zou verwerven.

Wie komt in aanmerking als scale-up of groeibedrijf?

 • Kleine vennootschappen.
 • De vennootschap is op het moment van de kapitaalverhoging tussen de 5 en 10 jaar zijn opgericht. De datum van oprichting is ofwel de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ofwel de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door de natuurlijke persoon in het geval het gaat om een activiteit die eerder als natuurlijke persoon werd uitgeoefend.
 • De vennootschap telt minstens 10 voltijdse equivalenten.
 • Over de laatste 2 aanslagjaren, voorafgaand aan de volstorting van de aandelen, was er een groei in de omzet van minstens 10% per jaar of een groei in het aantal voltijdse equivalenten van minstens 10% per jaar.

Financiering

Kunnen particulieren investeren in mijn kmo a.d.h.v. een vriendenaandeel?

Een manier om als particulier te investeren in een kmo is het  vriendenaandeel. De particulier kan tot maximaal 75.000 euro investeren en krijgt daarvoor 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kan je zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven.

Wie komt in aanmerking als investeerder?

De investeerder moet op datum waarop het vriendenaandeel onderschreven worden aan enkele voorwaarden voldoen:

 • hij/zij is een natuurlijk persoon die een vriendenaandeel onderschrijft buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten
 • deze natuurlijke persoon moet gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest voor de personenbelasting
 • deze natuurlijke persoon mag geen werknemer zijn van de begunstigde kmo (emittent)
 • de vriendenaandeelhouder, de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner mogen niet benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat hebben in de begunstigde kmo(emittent)
 • de vriendenaandeelhouder, de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner mogen niet meer dan 10% van de aandelen (of converteerbare effecten) en van de stemrechten bezitten
 • de vriendenaandeelhouder, de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner mogen 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel niet uit het vennootschapsvermogen van de emittent getreden zijn

Wie komt in aanmerking als begunstigde?

Ook de begunstigde onderneming moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 • de begunstigde onderneming is een kmo
 • is gevestigd in Vlaanderen
 • heeft rechtspersoonlijkheid en heeft de vorm van een nv, bv of cv. Zelfstandigen, maatschappen, vzw's, stichtingen en feitelijke verenigingen komen dus NIET in aanmerking
 • is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap
 • is geen immo-vennootschap voor eigen onroerend goed
 • is geen managementvennootschap
 • is niet beursgenoteerd
 • heeft in de afgelopen 24 maanden geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of herverdeling van het eigen vermogen gedaan, behalve in het geval deze vermindering voortvloeit uit de uittreding van een aandeelhouder
 • houdt geen rechtstreekse deelneming in een vennootschap gevestigd in een 'belastingparadijs'

Meer info 

Wat is een startlening? En komt mijn onderneming ervoor in aanmerking?

Wat is een startlening?

De Startlening van PMV is een lening voor startende ondernemers die tot 4 jaar actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep. 

De lening kan voor maximum 100.000 euro aangevraagd worden, met een beperking tot 4 keer de eigen inbreng van de ondernemer in het te financieren project. De eigen inbreng zijn nieuwe financiële middelen die de ondernemer inbrengt of inbreng in natura die gewaardeerd is door een bedrijfsrevisor. Verder kan een winwinlening een alternatief zijn voor de eigen inbreng tot maximum 10.000 euro. 

De lening kan gebruikt worden voor de financiering van materiële, immateriële en financiële vaste activa alsook voor oprichtingskosten, werkkapitaal, aanleggen van een voorraad en overname van een handelsfonds. 

Wat niet kan gefinancierd worden zijn onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Indien het gaat om een transportbedrijf kan ook geen financiering voor de aanschaf van transportmiddelen gevraagd worden. 

In principe worden geen waarborgen gevraagd aan de ondernemer tenzij PMV hier een concrete motivatie rond heeft. 

De lening is een achtergestelde lening. Dit betekent dat bij vereffening PMV een achtergestelde schuldeiser is en dat hij in de volgorde van schuldeisers achter de gewone schuldeisers komt. Dit achtergesteld karakter heeft een positieve impact op uw schuldcapaciteit bij banken. 

De looptijd van de lening kan aangevraagd worden tussen de 3 en 10 jaar. Standaard krijgt u daarbij 1 jaar van uitstel van kapitaalaflossing. 

De interestvoet is vast en bedraagt 3%.  

Wat zijn de voornaamste criteria? 

De voornaamste criteria opdat u in aanmerking komt voor dergelijke lening zijn 

 • De ondernemer en zijn eventuele medevennoten zijn maximum 4 jaar actief als zelfstandige in hoofdberoep. 

 • De ondernemer op het moment van de aanvraag zelfstandige in hoofdberoep. 

 • De vennootschap is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen negatief eigen vermogen. 

 • Er is een eigen inbreng van minstens 1/4e van het gevraagde bedrag. 

 • De ondernemer heeft een uitgewerkt business en financieel plan. 

 • Het financieel plan toont een terugbetalingscapaciteit aan. 

Hoe vraag ik een startlening aan?   

Om de aanvraag in te dienen dient u te beschikken over een concreet business en financieel plan (in de format die PMV vooropstelt). 

Deze zullen geëvalueerd worden op basis van professionaliteit, realistische cijfers, terugbetalingscapaciteit, kennis en ervaring van de ondernemer, kwaliteit van het marktonderzoek, de marktbenaderingstrategie, de juridische structuren en aandachtspunten, de concurrentie-analyse,… 

Een aanvraagprocedure duurt gemiddeld 2 maanden. 

Verder vindt u hier alle informatie, alsook de aanvraagdocumenten. 

Voka-leden kunnen een startlening indienen via Voka. Wij geven in dat geval u het nodige advies en feedback over uw aanvraag en dienen de documenten in bij PMV. 

Subsidie

Komt mijn onderneming in aanmerking voor subsidies?

Als Vlaamse onderneming kan je in aanmerking komen voor subsidies wanneer je plannen hebt om te internationaliseren, te innoveren, personeel aan te werven en/of te investeren in duurzaamheid. De subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft een overzicht van subsidies voor ondernemers van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.  

Daarnaast vind je in deze subsidiedatabank ook het overzicht van de financieringsmaatregelen die de overheden treffen voor startende en mature ondernemers. 

Welke subsidies zijn er mogelijk voor KMO's op vlak van innovatie?

Op vlak van innovatie zijn er enkele mogelijke subsidies voor kmo's. Hou er rekening mee dat veel subsidies pas mogelijk zijn vanaf een bepaalde kostprijs van het project. 

Eerst en vooral is er de Strategische transformatiesteun voor investeringen van min. €1 miljoen euro waarvoor een basissteun van 8% kan verkregen worden. Het gaat om investeringen in nieuwe vestigingen, diversificatie van de activiteiten, aanboren van nieuwe markten,… Met deze zelfde subsidie kan ook steun verkregen worden voor de bijhorende opleidingen die nodig zijn. Zo kan 20% steun verkregen worden voor opleidingsprojecten vanaf 100.000 euro. 

De investeringen en opleidingen moeten essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject. Dat betekent dat investeringen in activa die verband houden met de oprichting van een nieuwe vestiging of een diversificatie van de activiteiten in een bestaande vestiging in aanmerking kunnen komen voor de strategische transformatiesteun, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de huidige activiteiten. Er kan maximum 1 miljoen euro steun aangevraagd worden. 

Specifiek voor de aanwerving van een strategisch profiel en/of het inwinnen van strategisch advies dat nodig is voor uw transformatie-/innovatie- of internationaliseringstraject is er de KMO Groeisubsidie. Hierbij kan tot 50% van de loonkosten van de nieuwe medewerker en/of tot 50% van de kosten van advies gerecupereerd worden. Er kan max. 50.000 euro subsidie aangevraagd worden per jaar per groeitraject. Indien een nieuwe medewerker aangeworven zal worden, moet de subsidie aangevraagd worden alvorens de zoektocht naar deze werknemer mag aanvangen. Bij de evaluatie van deze subsidieaanvraag zal veel aandacht gaan naar het profiel van de gewenste medewerker of het niveau van het advies, en naar het effect van het hele project op uw onderneming. Wij merken dat deze aanvragen een hoge succesgraad hebben, dus het loont zeker de moeite waard om deze piste te bekijken. 

Tenslotte kan je ook aankloppen voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten. Zo kan steun verkregen worden voor de kosten van onderzoek, haalbaarheidsstudies, opleidingskosten, advies, strategische aanwervingen en investeringen. Enerzijds is er een subsidie voor onderzoeksprojecten die 50% steun biedt voor projecten van minimum 10.000 euro met een maximum van €25.000. Anderzijds is er ook steun voor ontwikkelingsprojecten van min. 50.000 euro. Hierbij kan 35% steun verkregen worden met een maximum van 250.000 euro. 

Subsidies voor starters, welke bestaan er?

Eerst en vooral kunnen startende ondernemers vaak een premie krijgen van de stad waar ze gevestigd zijn. In Gent bekomt een starter een premie van €5000 bekomen van het OOG via het zogenaamde starterscontract. In Aalst is er een starterscontract die een premie van €3500 inhoudt. 

Ben je bezig met iets innovatiefs kan je bij Vlaanderen ook aankloppen voor subsidies voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten. Zo kan steun verkregen worden voor de kosten van onderzoek, haalbaarheidsstudies, opleidingskosten, advies, strategische aanwervingen en investeringen. Enerzijds is er een subsidie voor onderzoeksprojecten die 50% steun biedt voor projecten van minimum 10.000 euro met een maximum van €25.000. Anderzijds is er ook steun voor ontwikkelingsprojecten van min. 50.000 euro. Hierbij kan 35% steun verkregen worden met een maximum van 250.000 euro. 

Wanneer u gaat internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam gaat ondernemen, kan u via de kmo-groeisubsidie steun bekomen voor strategische aanwervingen tot €25.000 en het inwinnen van strategisch advies tot €25.000. Er is een oproep in maart-april voor bedrijven die werken rond digitalisering en in november-december voor innovatieprojecten. 

Tenslotte, voor de financiering van aanwervingen, zijn volgende steunmaatregelen interessant. 

Naast subsidies, kan u als starter ook overheidssteun bekomen in uw financiering. 

 • Startlening: Een achtergestelde lening tot 100.000 euro voor startende ondernemers met een rentevoet van 3% en een looptijd tot 10 jaar. 

 • WinWinlening: Een fiscaal voordeel voor de privépersoon die geld uitleent aan uw onderneming (fiscale stimulans).  

Een compleet overzicht van alle steunmaatregelen van de Vlaamse overheid vindt u hier.

Wat zijn de meest gekende subsidies?

Kmo-portefeuille 
De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. 
Concreet zijn dat opleidingen (van personeel) en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. 

Kmo groeisubsidie 
De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren. Deze is sinds 1 januari 2021 hervormd.

Onderzoek en ontwikkeling 
Ontwikkelingsproject: dit is een financiële steun voor het realiseren van een innovatieve vernieuwing. 
Onderzoeksproject: deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die actief bezig zijn met de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 
Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden. 

Welke subsidies zijn er mogelijk voor internationaal ondernemen? (FIT)

Flanders Investment & Trade voorziet volgende subsidies:

 • Tijdelijke extra steunmaatregelen in het kader van het Corona Exit-plan:

  • voor startende exporteurs: Starterspakket Internationalisering;

  • voor ervaren exporteurs: Bijzondere Exportsteun.

 • Subsidies voor uitrustingsgoederen:

  • Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen wanneer zij uitrustingsgoederen ter beschikking stellen aan ondernemingen in bepaalde ontwikkelingslanden, met als doel een verkoop te realiseren.

  • De steun bedraagt 50% (Minst-Ontwikkelde Landen) of 35% van het contractbedrag.

  • Het contractbedrag mag niet hoger zijn dan € 495.000 (MOL) of € 740.000.

 • Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Prospectiereis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  • Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een subsidie bekomen voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen naar het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben, steun bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT).

  • Deze steun bedraagt 50 tot 75 % van de forfaitaire bedragen bepaald door FIT.

  • Zij geldt enkel voor initiatieven buiten de EER die het internationaal ondernemen bevorderen en enkel op markten waar nog geen of slechts een beperkte afzet is. De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en Noorwegen. 

 • Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement.
  • Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling.

  • De steun bedraagt max. € 5.000 of € 7.500 bij beursdeelname en € 2.500 of € 3.750 bij niche-events. 

 • Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie.

  • Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een forfaitaire subsidie bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de externe ontwikkeling alsook vertaling van meertalige websites of webshops, een bedrijfsfilm, 'sociale media' enz. (in een andere taal dan het Nederlands) ter ondersteuning van export-inspanningen. Enkel digitale bedrijfscommunicatie komt dus in aanmerking voor deze maatregel.

  • De tussenkomst bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 1.500 per goedgekeurd dossier (voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage  € 2.250).

 • Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  • Kmo's, maar ook wat grotere ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER, een tussenkomst van 50% of 75% in bepaalde werkingskosten bekomen. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 100.000.

  • De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 

 • Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Internationaal maatwerkproject.

  • Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment and Trade (FIT) sinds 1 mei 2016 een subsidie bekomen van 50% of 75% om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden.

  • De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de personeelskosten.

Welke subsidies zijn er mogelijk voor internationaal ondernemen? (VLAIO)

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen voorziet volgende subsidies: 

 • Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies.

  • Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners.

  • Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

 • Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten).

  • De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledige bedrijfsfunctioneren.

 • Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ.

  • Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van € 10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België voltijds wordt tewerkgesteld als 'diensthoofd voor de uitvoer' of als 'diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg'. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  • De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

 • Finexpo (exportfinanciering).

  • Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, heeft als doelstelling het verzekeren van financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

  • Door middel van verscheidene steunprogramma's probeert Finexpo Belgische bedrijven, die een contract onderhandelen en die in concurrentie zijn met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.

 • Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden & onderzoekers (expat statuut).

  • Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers geldt voor bepaalde naar België gedetacheerde kaderleden of onderzoekers die rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Om dit statuut te verkrijgen moeten zowel de expat als de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Werkgevers van expats met dit speciaal statuut, kunnen genieten van een belangrijke fiscaal voordeel.

 • Prins Albert Fonds.

  • Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten Europa. Elk jaar wordt aan dertig personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

 • Erasmus voor jonge ondernemers.

  • Dit Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers biedt jonge ondernemers de mogelijkheid om 1 tot 6 maanden te werken bij een ervaren kmo, gevestigd in een ander EU-land.

  • De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse som van de Europese Commissie die een deel van de onkosten helpt dekken.

Zijn subsidies vrijgesteld van belastingen?

Over het algemeen worden subsidies belast. Binnen de vennootschaps- en personenbelasting geldt namelijk het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (zowel regionale, federale als Europese subsidies) belast wordt als een opbrengst.  
Alle overheidssubsidies worden in één keer belastbaar op het ogenblik van ontvangst, behalve de kapitaalsubsidies, die geleidelijk belast worden volgens het afschrijvingsritme van het gesubsidieerde actiefbestanddeel. 
 
Bepaalde gewestelijke subsidies worden evenwel vrijgesteld: deze vrijstelling geldt momenteel voor de investeringssteun instrumenten Ecologiepremie+, Strategische ecologiesteun, Strategische transformatiesteun (enkel investeringssteun en Strategische transformatiesteun COVID-19.  
 
Andere voorbeelden van subsidies die vrijgesteld zijn van belasting zijn de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor werknemers en de VOP voor zelfstandigen. Ook de Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wordt door deze wet vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
Voor meer informatie rond vrijgestelde subsidies, klik hier.

Hoe verwerk ik subsidies boekhoudkundig?

We kunnen stellen dat de boekhoudkundige verwerking van de subsidies afhangt van de wijze waarop de activa en/of de kosten waarvoor de subsidies gegeven worden, worden geboekt. 
 
De subsidies hebben betrekking op investeringen (te activeren uitgaven). De subsidies worden onder de post “15” op het passief opgenomen voor het totaal verworven bedrag in het jaar van verwerving. Daarna worden de subsidies op periodieke basis via de post “753” als financiële opbrengst in de resultaten getoond volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies werden toegekend. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft deze methodiek uitdrukkelijk gedocumenteerd en uiteengezet in haar advies 125/8. 
 
De subsidies hebben betrekking op in de kosten te nemen uitgaven. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op interesten (te boeken onder code “65”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als rentesubsidies via de post “753” in hetzelfde boekjaar als de interesten geboekt worden. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op algemene kosten (te boeken onder code “60” tem “64”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als bedrijfssubsidies via de post “74” in hetzelfde boekjaar als de algemene kosten geboekt worden. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Stel hier jouw vraag