Skip to main content
 • Home
 • Ontdek hieronder de meestgestelde financiële vragen en vragen over fiscaliteit en antwoorden
ViaVoka: het antwoord zit in ons netwerk

Ontdek hieronder de meestgestelde financiële vragen en vragen over fiscaliteit en antwoorden

Algemene vragen

Kunnen particulieren investeren in mijn kmo a.d.h.v. een vriendenaandeel?

Een manier om als particulier te investeren in een kmo, een coöperatieve of een burgerinitiatief zijn de vriendenaandelen. Je kan tot maximaal 75.000 euro investeren en je krijgt daar 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kan je zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. Het recht op de eenmalige belastingvermindering geldt voor 5 jaar. 

De kapitaalverstrekker mag geen werknemer van de onderneming zijn, kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn en geen bestuurder of zaakvoerder van de onderneming. Voor kleine aandeelhouders (met maximum 10% van de aandelen) wordt het wel toegelaten om kapitaal te verstrekken onder een win-winformule. Op deze manier wordt het ook een interessant instrument voor coöperatieven en burgerinitiatieven. Een groep buren die een vervallen theaterzaal willen ombouwen tot gemeenschapscentrum kunnen op die manier samen bijvoorbeeld die investeringen doen. Of een groep ouders die beslissen om samen te investeren in jeugdlokalen kunnen ook deze manier van vriendenaandelen gebruiken. 

Een voorwaarde is dat er in de twee voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen zijn. Er kunnen dividenden uitgekeerd worden als de onderneming succesvol is en winsten maakt.  
 
Meer info 

Is een aandeelhoudersovereenkomst bij het verwelkomen van een nieuwe partner noodzakelijk? (BV)

Het voornaamste doel van een aandeelhoudersovereenkomst is enkele afspraken vast te leggen omtrent de verhoudingen tussen de aandeelhouders, het regelen van de overdracht van de aandelen, alsook afspraken maken omtrent de organisatie van het bestuur. 

In een BV is de opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst eerder ongebruikelijk, gezien de wet reeds strenge overdrachtsbeperkingen voorziet om zo het besloten karakter van de vennootschap te garanderen.* Dit in tegenstelling tot een naamloze vennootschap, waar de overdracht van aandelen in principe vrij is. Deze wettelijk voorziene overdrachtsbeperkingen kunnen echter wel, hetzij middels de statuten, hetzij middels een aandeelhoudersovereenkomst, verstrengd worden.  

Het voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat deze niet gepubliceerd dient te worden in het Belgisch Staatsblad, wat een zekere vorm van discretie impliceert. Daarnaast wordt dergelijke overeenkomst afgesloten voor een welbepaalde termijn en kan deze onderhands gewijzigd worden. Een wijziging aan statuten daarentegen gebeurt steeds notarieel. Let wel, gezien een uittreksel uit de statuten gepubliceerd dient te worden in het Belgisch Staatsblad, kunnen derden zich beroepen op de bepalingen uit deze statuten, daar waar een aandeelhoudersovereenkomst enkel tussen partijen geldt. 

 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van dergelijke strengere clausules: 

 • Onvervreemdbaarheidsclausule: dit houdt in dat de aandelen niet overgedragen mogen worden. Zo kan de aandelenoverdracht volledig geblokkeerd worden.  

 • Goedkeuringsclausule: door middel van zo’n clausule kan bijvoorbeeld voorzien worden dat unanimiteit vereist is om de aandelen over te dragen.  

 • Voorkooprecht: op die manier wordt voorzien dat de aandelen eerst aangeboden moeten worden aan de medevennoten vooraleer zij aan derden overgedragen kunnen worden. Zo kunnen de medevennoten ervoor zorgen dat de aandelen binnen de vennootschap blijven en niet overgedragen worden aan een derde. 

 • Volgrecht: dit recht impliceert dat, alvorens een vennoot zijn aandelen aan een derde kan overdragen, de overige vennoten ervoor kunnen opteren hun aandelen, tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden, ook over te dragen aan die derde. 

Daarnaast wordt in een aandeelhoudersovereenkomst vaak een niet-concurrentiebeding. Dit zorgt ervoor dat de vennoten, zowel gedurende de looptijd van de aandeelhoudersovereenkomst als een bepaalde periode na de beëindiging ervan, geen concurrerende bedrijfsactiviteiten mogen verrichten. Ook wordt hierin vaak bepaald dat geen werknemers, leveranciers of klanten afgeworven morgen worden.  

Tot slot, een aandeelhoudersovereenkomst bevat vaak afspraken omtrent de organisatie van het bestuur van de vennootschap. Zo kan bijvoorbeeld een opsomming gemaakt worden van beslissingen die slechts genomen kunnen worden met een ¾ meerderheid of met unanimiteit. 

Uit bovenstaande blijkt aldus dat een aandeelhoudersovereenkomst een zeer specifieke overeenkomst betreft, met tal van belangrijke aandachtspunten. Het is belangrijk dat deze afgestemd is op de noden van uw vennootschap. 

Opgelet! Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 januari 2019 werd het noodzakelijk besloten karakter van een "bvba", vanaf dan "bv" genoemd, afgeschaft. De huidige strenge regels inzake de overdracht van aandelen aan derden zijn sindsdien een aanvullende regeling. Dit betekent dat in de statuten kan voorzien worden dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn zonder enige beperking. 

Wat is een startlening? En komt mijn onderneming ervoor in aanmerking?

Wat is een startlening?

De Startlening van PMV is een lening voor startende ondernemers die tot 4 jaar actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep. 

De lening kan voor maximum 100.000 euro aangevraagd worden, met een beperking tot 4 keer de eigen inbreng van de ondernemer in het te financieren project. De eigen inbreng zijn nieuwe financiële middelen die de ondernemer inbrengt of inbreng in natura die gewaardeerd is door een bedrijfsrevisor. Verder kan een winwinlening een alternatief zijn voor de eigen inbreng tot maximum 10.000 euro. 

De lening kan gebruikt worden voor de financiering van materiële, immateriële en financiële vaste activa alsook voor oprichtingskosten, werkkapitaal, aanleggen van een voorraad en overname van een handelsfonds. 

Wat niet kan gefinancierd worden zijn onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Indien het gaat om een transportbedrijf kan ook geen financiering voor de aanschaf van transportmiddelen gevraagd worden. 

In principe worden geen waarborgen gevraagd aan de ondernemer tenzij PMV hier een concrete motivatie rond heeft. 

De lening is een achtergestelde lening. Dit betekent dat bij vereffening PMV een achtergestelde schuldeiser is en dat hij in de volgorde van schuldeisers achter de gewone schuldeisers komt. Dit achtergesteld karakter heeft een positieve impact op uw schuldcapaciteit bij banken. 

De looptijd van de lening kan aangevraagd worden tussen de 3 en 10 jaar. Standaard krijgt u daarbij 1 jaar van uitstel van kapitaalaflossing. 

De interestvoet is vast en bedraagt 3%.  

Wat zijn de voornaamste criteria? 

De voornaamste criteria opdat u in aanmerking komt voor dergelijke lening zijn 

 • De ondernemer en zijn eventuele medevennoten zijn maximum 4 jaar actief als zelfstandige in hoofdberoep. 

 • De ondernemer op het moment van de aanvraag zelfstandige in hoofdberoep. 

 • De vennootschap is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen negatief eigen vermogen. 

 • Er is een eigen inbreng van minstens 1/4e van het gevraagde bedrag. 

 • De ondernemer heeft een uitgewerkt business en financieel plan. 

 • Het financieel plan toont een terugbetalingscapaciteit aan. 

Hoe vraag ik een startlening aan?   

Om de aanvraag in te dienen dient u te beschikken over een concreet business en financieel plan (in de format die PMV vooropstelt). 

Deze zullen geëvalueerd worden op basis van professionaliteit, realistische cijfers, terugbetalingscapaciteit, kennis en ervaring van de ondernemer, kwaliteit van het marktonderzoek, de marktbenaderingstrategie, de juridische structuren en aandachtspunten, de concurrentie-analyse,… 

Een aanvraagprocedure duurt gemiddeld 2 maanden. 

Verder vindt u hier alle informatie, alsook de aanvraagdocumenten. 

Voka-leden kunnen een startlening indienen via Voka. Wij geven in dat geval u het nodige advies en feedback over uw aanvraag en dienen de documenten in bij PMV. 

Wat is de Tax Shelter?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die in 2004 door de Federale Regering in het leven werd geroepen om ondernemerschap aan te stimuleren. Door te investeren in start-ups die in aanmerking komen kan u tot 45% van uw investering recupereren door middel van een belastingvermindering.

In mei 2014 werd de Tax Shelter-wetgeving hervormd en vereenvoudigd voor bedrijven die een Tax Shelter-operatie wensen te doen. 

Alle Belgische ondernemingen of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting. 

De totale potentiële winst verkregen door de Tax Shelter omvat twee onderdelen: 

1. Fiscaal voordeel

Uw vennootschap geniet van een fiscale vrijstelling van 421% op het geïnvesteerde bedrag. Dat betekent een fiscale besparing van 105,25% van het geïnvesteerde bedrag (op basis van een VenB van 25%, dus een netto rendement van 5,25%.

2. De bijkomende premie

Hierbij geniet uw vennootschap van een bijkomende financiële premie, binnen de 18 maanden na uw investering**.

Lies hier welke bedrijven in aanmerking komen: https://www.spreds.com/nl/tax-shelter 

Meer info: https://www.taxshelter.be

Contactpersoon

Stel uw vraag via:

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat