Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Vergunningen: sneller, beter en zeker

Om de klimaat- en duurzame energie-uitdagingen aan te gaan, zullen we heel wat nieuwe projecten, zoals de bouw van nieuwe windmolenparken, moeten opstarten. Maar in Vlaanderen geraken grote projecten amper nog vergund. We moeten daarom zorgen voor een rechtszeker omgevingsbeleid en duidelijk vergunningenkader. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er ook in de toekomst nog voldoende bedrijfsruimte zal zijn voor ondernemingen.

Duidelijkere en robuustere vergunningen

Veel grotere projecten in Vlaanderen raken niet meer vergund omdat plan- en projectprocessen een overmaat aan rondes doorlopen om ieders mening te horen. Een gedragen compromis is haast onmogelijk, waardoor tegenstanders na ellenlange discussies toch nog in beroep gaan. Deze procedures nemen soms jaren in beslag en het eindresultaat blijft onzeker. Om de nodige duurzame infrastructuur te voorzien om de klimaatuitdagingen op te vangen, moeten we de vergunningsregels aanscherpen zonder het belang van overleg uit het oog te verliezen.

Burgers moeten zich actief blijven mengen in het beslissingsproces, maar mogen zich niet zomaar na het goedkeuren van een vergunning opwerpen als tegenstander en stokken in de wielen van een project steken. We moeten met andere woorden een juridisch bindende manier vinden om burgers te dwingen hun standpunt direct kenbaar te maken. Dat kan door, naar het voorbeeld in Nederland, een (politiek gevalideerd) ontwerp van beslissing openbaar te maken tijdens het openbaar onderzoek, zodat burgers meteen zien hoe de vergunningverlener de aanvraag en de verleende adviezen beoordeelt. Deze werkwijze biedt het voordeel dat zowel de aanvrager als omwonenden direct zien hoe de vergunning eruit zal zien en meteen hun visie kunnen geven. Als omwonenden dit niet doen, kan worden geconcludeerd dat zij afzien van hun recht om verder te procederen. De vergunningverlener kan ook direct reageren op de ingediende reacties bij de finale beslissing, wat maakt dat de beslissing beter gemotiveerd zal zijn. 

Meer ruimte voor ondernemen

Er is een dringend tekort aan ruimte om te ondernemen in Vlaanderen. Bedrijven kunnen zich vaak niet vestigen in dorps- en stadskernen wegens hinder of een gebrek aan grote percelen. Toch blijft vandaag meer dan 7.000 hectare aan bedrijventerreinen onbenut. Een scheefgroei tussen vraag en aanbod en een resem juridische belemmeringen zorgt ervoor dat we deze terreinen niet kunnen gebruiken en tegen een structureel tekort aan bedrijfsruimte dreigen aan te botsen. Dat is niet alleen nefast voor onze eigen (nieuwe) ondernemers, maar ook voor investeringen uit het buitenland. 

We moeten vooruitdenken en voldoende voorraad aan bedrijventerreinen reserveren voor industrie met niet-verweefbare activiteiten, zowel nu als na de bouwshift van 2040 en de decennia erna. Een aangepast aanbod en het compenseren van slecht gelegen, niet-ontwikkeld industriegebied is cruciaal. Hierbij moeten we mikken op betaalbare en goed gelegen bedrijventerreinen, die op punt staan en op lange termijn gebruikt kunnen worden om onze ondernemingen te huisvesten. 

  • Breng het ontwerp van vergunningenbesluit mee in het openbaar onderzoek om de rechtszekerheid en de kwaliteit van vergunningen te verhogen. 

  • Verzeker ruimte om te ondernemen, ook na de bouwshift van 2040. Voorzie in een strategische reserve aan bedrijventerreinen voor industrie die niet in woon- en stadskernen terecht kan en maak werk van planologische compensatie wanneer bedrijventerreinen niet geschikt blijken. Zorg er dan voor dat op een meer geschikte plek wél een bedrijventerrein kan komen. 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Robin Verbeke

Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening

Full bio of Robin Verbeke