Skip to main content
  • Nieuws
  • Wat vinden de partijvoorzitters? Een duurzame toekomst

Wat vinden de partijvoorzitters? Een duurzame toekomst

  • 20/05/2019

We staan voor grote uitdagingen, willen we zorgen voor een duurzame toekomst. De gevolgen van de klimaatverandering worden de voorbije jaren alsmaar duidelijker. De energietransitie en de milieu-inspanningen zullen creativiteit en doorzettingsvermogen vragen, van iedereen. Ook het fileprobleem neemt alsmaar toe. Hoe gaan we deze problemen aanpakken. Voka heeft een aantal voorstellen klaar. Een daarvan leggen we voor aan Vlaamse partijvoorzitters.

Partijvoorzitters

 

Voka-voorstel:

"WE MOETEN DE ENERGIETRANSITIE OP EEN BETAALBARE MANIER REALISEREN, ONDER MEER DOOR DE ENERGIENORM VOOR BEDRIJVEN STRIKT TOE TE PASSEN."

MEE EENS

Wouter Beke (CD&V)

"Energie moet voor ons betaalbaar, duurzaam, veilig en zeker zijn. De concurrentiekracht van de vele bedrijven die Vlaanderen rijk is, wordt in belangrijke mate beïnvloed door hun energiekosten. We moeten er structureel over waken dat onze bedrijven op een gelijk Europees speelveld kunnen werken. Dat betekent dat ook de energieprijzen afgestemd worden op geldende tarieven in de buurlanden. CD&V stuurt daarom aan op de snelle invoering van de energienorm, zoals vorig jaar afgesproken in de 'federale energiestrategie'. En wat we invoeren, passen we toe."

Bart De Wever (N-VA)

"De N-VA zet in op een realistische omslag naar een koolstofarme samenleving met duurzame economische groei met een betrouwbare, duurzame en vooral betaalbare energiemix. Een energienorm gecombineerd met effectieve concrete maatregelen is essentieel om onze ondernemingen in Vlaanderen te houden. Ook moeten de twee jonste reactoren minstens 10 jaar langer open blijven. Niet alleen voor onze energiefactuur maar om een gefundeerde en becijferde visie uit te werken. Ook op lange termijn is kernenergie geen taboe. We ween alle energiebronnen zonder taboes tegen elkaar af."

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

"Open Vld gaat volop voor de energietransitie waarbij we de sluiting van de huidige kerncentrales opvangen met flexibel inzetbare gascentrales, interconnectie en een almaar toenemende hernieuwbare productie. We waken over de betaalbaarheid voor bedrijven en gezinnen. De energienorm is het geschikt instrument daartoe, naar voorbeeld van de loonnorm."

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"Vlaams Belang is steeds vragende partij geweest voor de energienorm. De energiekosten in ons land mogen niet hoger zijn dan in onze buurlanden. Wij willen een energiebeleid dat de energie-intensieve basisindustrie in Vlaanderen kan behouden en ondersteunen. De concurrentiekracht van onze Vlaamse bedrijven staat daarbij voorop. Een verduurzaming van onze Vlaamse bedrijven staat daarbij voorop. Een verduurzaming en vergroening van Vlaanderen zal het gevolg zijn van technologische ontwikkeling, niet van politiek paniekvoetbal. Daarom moet de volgende Vlaamse regering fors durven investeren in een Vlaams energiebedrijf enerzijds en onderzoek en ontwikkeling anderzijds."

GEDEELTELIJK MEE EENS

Meyrem Almaci (Groen)

"We realiseren de energietransitie op een kostenefficiënte en sociaal rechtvaardige wijze. De energiefactuur moet betaalbaar blijven zowel voor gezinnen als voor bedrijven. Dat doen we in de eerste plaats door sterk te investeren in energie-efficiëntie. Het is de enige manier waarop we het concurrentievermogen van bedrijven ook in de toekomst kunnen vrijwaren. Een jaarlijkse analyse en benchmarking met onze buurlanden van de energieprijzen (all-in) en energie-efficiëntie van de verschillende verbruiksprofielen (zowel bedrijven als gezinnen) houdt ons scherp. De elektriciteitsfactuur houden we onder controle door een aantal kosten uit die factuur te halen en te financieren via algemene middelen."

John Crombez (sp.a)

"Ook voor bedrijven moet de energietransitie betaalbaar blijven. Het beleid in ons land en in de buurlanden zet vandaag te eenzijdig in op het wegwerken van 'kostenhandicaps' voor grote bedrijven, waarmee de race to the bottom wordt aangezwengeld. We maken werk van Europese beleidskaders of afspraken met de buurlanden die kruissubsidiëring en oneigenlijke staatssteun vermijden. In de Europese elektriciteitswetgeving wordt een bepaling opgenomen die zorgt voor een rechtvaardige verdeling van de kosten over de verschillende klantengroepen."

Lees ook de reacties van de partijvoorzitters op de andere Voka-voorstellen.

In de Voka Tribune van maart '19 legde Voka zes Vlaamse partijvoorzitters beleidsvoorstellen voor.

Hun reactie lees je hier.
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant