Skip to main content
  • Nieuws
  • Klimaat- en industrieel beleid moeten hand in hand gaan

Klimaat- en industrieel beleid moeten hand in hand gaan

  • 18/04/2018

Vlaanderen bakent deze dagen zijn bijdrage af aan het ontwerp Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP), dat tegen 1/1/2019 ingediend moet worden bij de Europese Commissie. In dat plan moet elke lidstaat onder andere zijn bijdrage aan de Europese klimaat- en energiedoelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen voorstellen. Gelet op de bevoegdheidsverdeling in België, stelt elk gewest apart zijn plannen op, zodat die tijdens en na de zomer van 2018 tot één globaal Belgisch plan kunnen worden geïntegreerd.

  • Vlaanderen wil tegen 2030 de broeikasgasemissie in nieHand in handt-ETS-sectoren verminderen met 35 procent.
  • Dat zal grote inspanningen en dus ook hoge kosten vergen.
  • Een Europees gelijkspeelveld is dan ook absoluut nodig.

Voor België werd door Europa voor de niet-ETS-sectoren (landbouw, transport, gebouwen, non-ETS-industrie en -energie) een broeikasgasvermindering vooropgesteld van 35 procent in 2030 ten opzichte van 2005. De Vlaamse regering heeft de ambitie om deze Belgische doelstelling volledig over te nemen en dus in Vlaanderen te streven naar een reductie van 35% tegen 2030.

Dat dit een ambitieuze doelstelling is en grote inspanningen zal vragen, staat buiten kijf. Dit blijkt uit het feit dat op basis van het technisch en economisch potentieel een emissiereductie van 24% in België zou kunnen gerealiseerd worden. Verder gaan dan die 24% resulteert dus in een hogere kostprijs en zal grote inspanningen vragen.

“Een regionale visie op innovatie- en industriebeleid vormt de hoeksteen voor een Nationaal Klimaat- en Energieplan.”

Voor Voka is het cruciaal dat de klimaatuitdaging voor 2030 integraal (dus sectoroverschrijdend) bekeken wordt. Dit houdt in dat voor bijkomende maatregelen zowel de economische kostprijs als de economische effecten en baten in kaart gebracht worden. Enkel op deze manier kunnen de meest kosteneffectieve maatregelen geselecteerd worden. Namelijk daar waar ze de grootste emissiereducties veroorzaken tegen de laagste economische kostprijs. Het is dan ook belangrijk te beseffen dat de industrie, via bestaande en nieuwe innovatieve producten, een bijdrage levert in de vermeden uitstoot in andere niet-ETS-sectoren (gebouwen, mobiliteit, enz.). Dit kan betekenen dat er meer energie nodig is voor de niet-ETS-industrie, maar dat globaal genomen in Vlaanderen grote CO2- en energiebesparingen gerealiseerd worden door de producten en diensten die ondernemingen creëren. Sectorale doelstellingen miskennen deze bijdragen.

Het heeft weinig zin dat deze (noodzakelijke) productie van innovatieve goederen en diensten niet in Vlaanderen plaatsvindt. Dit creëert immers lokale welvaart, vermindert transportemissies door import van deze goederen uit buitenland, etc. Cijfers over de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (o.m. van het Federaal Planbureau en van het Milieurapport Vlaanderen) tonen nochtans aan dat onze emissies ten gevolge van productie en gebruik in Vlaanderen daalden, terwijl we steeds meer CO2 importeren/consumeren uit het buitenland.

Het NKEP moet ook een luik omvatten over ‘onderzoek, innovatie en competitiviteit’. Voor de industrie is belangrijk dat bij het selecteren van maatregelen het aspect competitiviteit wordt meegenomen. Studie na studie toont immers aan dat voor bepaalde industriële profielen een belangrijke energiekostenhandicap bestaat t.a.v. de buurlanden met wie ze handel drijven, en ruimer, internationaal.

Een Europees gelijkspeelveld moet dan ook gehanteerd worden willen we de competitiviteit voldoende hoog houden zodat investeringen ook effectief in Vlaanderen plaatsvinden. Dat maximaliseert de baten voor klimaat en economie. Een regionale visie over innovatiebeleid en industriebeleid vormt dan ook cruciale bouwstenen van dit NKEP.

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant