Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Innovatie hefboom voor klimaatneutrale wereld

Innovatie hefboom voor klimaatneutrale wereld

  • 29/03/2019

De Vlaamse bedrijven zijn zich ten volle bewust van de grote risico’s die een te snelle/grote klimaatopwarming meebrengt. Zij nemen daarom hun verantwoordelijkheid op en lopen voorop in de strijd tegen klimaatopwarming: tussen 2005 en 2016 hebben ze liefst 11 miljoen ton CO2 minder uitgestoten, wat 85% van de totale gerealiseerde reductie in Vlaanderen/België is. De Vlaamse bedrijven dragen dus tot nu toe veruit het meeste bij aan de oplossing van de klimaatopwarming.

Door investeringen en technologische innovatie zullen onze Vlaamse bedrijven hun CO2-uitstoot voor non-ETS-industrie tegen 2030 nog eens met bijkomend 21% verminderen. De bedrijven zitten daarmee echter op de grens van wat technisch en economisch haalbaar is de komende jaren. De overheden moeten daarom een kader creëren om de investeringen in R&D en innovatie bij bedrijven en onderzoeksinstellingen te stimuleren, om zo nog meer en sneller duurzame technieken, materialen, producten en processen te ontwikkelen.

Bij strengere normen verhuist de productie gewoon naar een ander land en wordt die CO2 daar uitgestoten. Dit helpt het klimaat per saldo dan niet vooruit, terwijl wij wel jobs en welvaart verliezen. Dit probleem doet zich vandaag al voor: onze binnenlandse uitstoot daalt, maar onze koolstofvoetafdruk groeit – m.a.w. we importeren steeds meer CO2. Lokale productie door efficiënte installaties is dus de beste oplossing voor ons klimaat en onze welvaart.

“Vlaamse bedrijven lopen voorop in de strijd tegen klimaatopwarming.”

Bert Mons, Algemeen directeur

De invoering van een CO2-taks maakt ook opgeld als instrument om de klimaatinspanningen te sturen. Een dergelijke taks is enkel aanvaardbaar indien aan de volgende 4 voorwaarden strikt wordt voldaan: alternatieven moeten beschikbaar zijn en dit tegen een redelijke prijs. Een CO2-taks moet Europees worden ingevoerd en mag geen competitief nadeel opleveren voor België. De opbrengsten van een CO2-taks moeten ook integraal worden geherinvesteerd. Tot slot moet er duidelijkheid komen over de concrete en technische invulling van een dergelijke taks.

Het staat dus buiten kijf dat de Vlaamse bedrijven hun inspanningen voor klimaat zullen verderzetten door investeringen en technologische innovatie. Klimaatinitiatieven mogen geen verplichtingen opleggen die verder gaan dan wat technisch en economisch haalbaar is tegen 2030 op basis van die investeringen en innovatie. Voka kijkt uit naar stimulerende maatregelen om de bedrijven te helpen deze transitie naar klimaatneutraliteit waar te maken. De volgende Vlaamse en federale coalities moeten vooral voor woningen, landbouw en transport bijkomende klimaatinitiatieven ontwikkelen en draagvlak creëren. 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag