Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels

  • 16/09/2021

Om “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment" te realiseren zijn prikkels nodig die zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten in de juiste richtingen duwen. Tijdens de themasessie "Value based prikkels" op vrijdag 10 september gingen we hierover in gesprek met Brieuc Van Damme. Brieuc eerder lid van de Vrijdaggroep en adviseur van premier De Croo - is vandaag als directeur - generaal van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging in het RIZIV aan de slag. €35 miljard  - of 1/7  van alle uitgaven van alle overheden in ons land - gaan door de handen van 400 medewerkers van de Dienst Geneeskundige Verzorging. De ziekteverzekering is de 2de grootste post in de begroting. We moeten dus behoedzaam zijn met de wijze waarop we dit budget beheren.

Het RIZIV werkt momenteel aan een meerjarentraject voor de begroting waarin zowel de budgettaire aspecten, de gezondheidsdoelstellingen als de projecten rond “gepaste zorg” (appropriate care) worden opgenomen. In het luik 'appropriate care' wordt uitdrukkelijk gefocust op “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment”. Aanvullend werkt het RIZIV aan een strategische middellangetermijnvisie voor onze ziekteverzekering waarin de nodige middelen worden voorzien. 
 
Kwaliteit van zorg is vandaag een "collatoral benefit" in de uitgaven die naar zorgverleners en zorgorganisaties gaat. Via de doelstellingen van de ziekteverzekering wil men “meer bewust en gericht zorg en zorgverleners inzetten op specifieke behoeften". Vandaag is de zorg te vaak sectoraal georganiseerd met een gebrek aan overleg, een afwezigheid van een geïntegreerd patiëntendossier, en een gebrek aan financiering voor deze coördinatiemechanismen. De ambitie is groot: "to boldly go where no one dares to go". Toegankelijkheid en universele dekking is een belangrijk kenmerk van onze ziekteverzekering, maar ze is niet volledig. Er zijn onvervulde medische behoeften: minderjaringen, weesziekten, tandzorg.
 
Om verandering te creëren zijn er in een overheidsdienst veel verschillende belangen die samenkomen. De verschillende belangen zijn ook eigen aan het proces waarop beslissingen genomen worden: de onderhandelingen worden nog erg sectoraal georganiseerd en er is een gebrek aan middellange termijnstrategie. Door budgetten op 3 jaar af te stemmen kan via  een duidelijke plan aan prioriteiten gewerkt worden. De langere termijn maakt dat er vertrokken kan worden van de "winsten" of meerwaarde die gegenereerd kan worden, ook al dient men eerst te investeren. Via backwards engeneering worden de voorstelling projectmatig uitgewerkt. 
 
Zo wordt bv. ingezet op meer preventieve tandheelkunde. Dit verhoogt initieel de uitgaven, maar levert op termijn gezondheidswinst en een daling van de uitgaven. Dat zou je nooit gerealiseerd krijgen wanneer een begroting focust op 1 jaar: je moet een langere termijn voorhouden om de winsten in gezondheid en uitgaven te tonen.
 
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting werd een methode gebruikt die zorgde voor brede participatie en een transparant beslisproces. Via templates voor doelmatige zorg en appropriate zorg kon iedereen een project indienen voor mogelijke gezondheidszorgdoelstellingen of een project rond "appropriate care". De lijst met ingediende projecten werd dan voorgelegd aan de verschillende taskforces. Binnen de taskforces beoordeelden telkens 2 autonome experten de ingediende voorstellen via vaste criteria. De scores en projecten werden gedeeld en besproken in online platforms zodat er transparant opgevolgd kon worden. Zo was het ook mogelijk om voorstellen te challengen. Brieuc Van Damme: "De structuur van de werkgroepen zorgde vooral voor interactie. Daar werden ook de nodige tools voorzien die reactie en interactie op geformuleerde voorstellen kon voorzien."

Het een en ander werd ook financieel uitgewerkt: de specifieke en gerichte prospectie van de RIZIV-modellen werd aangevuld met bredere, dynamische gegevens van het planbureau. Het doel is zowel erg specifieke modellen van het RIZIV als de bredere effecten van externe factoren mee te nemen in de scenario's rond uitgaven in de gezondheidszorg. Niet onbelangrijk: een dergelijk instrument laat ook toe om de effecten van de initiatieven te monitoren. Dit werkt aanvullend aan de 140 parameters en indicatoren die het KCE heeft ontwikkeld om gezondheidszorg te monitoren en blank spots te identificeren.
 
Er werden in de meerjarenbegroting 5 prioritaire doelstellingen uit de projecten gedistilleerd, die werden aangevuld met elementen uit het regeerakkoord (bv. de hervorming van het  ziekenhuislandschap). De belangrijkste onderwerpen staan gebundeld in een eerste tussentijds rapport dat alle geselecteerd projecten bevat. Ook de niet geselecteerde projecten werden geïnventariseerd zodat in een vervolg deze ideeën kunnen opgepikt worden. Het definitieve rapport wordt verwacht tegen eind december. 
 

De presentatie kan je hier vinden.

Hulp nodig?

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice