Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Bevoorradingszekerheid tegen een betaalbare prijs

Bevoorradingszekerheid tegen een betaalbare prijs

  • 24/02/2022

Gezamenlijke oproep van werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE en Beci

In een gezamenlijke verklaring vragen de werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE en Beci aan de federale regering om te allen tijde de energiebevoorrading te verzekeren. Dat moet gebeuren tegen competitieve prijzen voor de burgers en de ondernemingen en binnen een kader dat erop gericht is onze broeikasgasemissies te verminderen en onze energieafhankelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Daarom vragen de werkgeversorganisaties dat twee kernreactoren ook na 2025 worden opengehouden en dat er voldoende extra capaciteit wordt voorzien. De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren.

Het bedrijfsleven engageert zich ten volle voor de energietransitie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op korte, middellange en lange termijn. In dat kader hebben de verschillende economische sectoren roadmaps opgesteld waarin zij zich resoluut engageren voor die transitie. Ze zullen bijdragen tot het behalen van de Europese doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om hen daarbij te helpen moeten de autoriteiten een evenwichtig energiebeleid voeren dat een transitiekader creëert dat gunstig is voor investeringen, dat de continuïteit van de energievoorziening en competitieve prijzen waarborgt en tegelijk onze klimaatverbintenissen nakomt.

De bedrijven in alle regio’s van dit land maken zich evenwel bijzonder grote zorgen over de energiebevoorrading, zij hebben immers nood aan bevoorradingszekerheid. Die bevoorradingszekerheid is het belangrijkste criterium bij het bepalen van de energiestrategie voor de toekomst. En dat tegen competitieve prijzen en in een traject van afnemende broeikasgasemissies.

De ondernemersorganisaties stellen vast dat de geopolitieke toestand de laatste maanden serieus onder druk staat en dat zorgt voor grote onzekerheid. Zo zien we dat het gasbeleid van Rusland een sterke invloed heeft op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen. Onze buurlanden hebben eveneens te kampen met hun eigen energietransitie en productieproblemen waardoor hun huidige en toekomstige exportvermogen onzekerder wordt. Bovendien worden de geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit  geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten. Al die elementen leiden onder meer tot stijgende energieprijzen en onzekere bevoorrading. Dat leidt dan weer tot inflatie, loonaanpassingen en een competitiviteit die onder druk staat.

In die context en gezien de toenemende elektrificatie, is het volgens de ondernemersorganisaties noodzakelijk dat twee nucleaire reactoren worden opengehouden naast de noodzakelijke capaciteit (hernieuwbare energie, vraagbeheer, flexibele gascentrales …) om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. Dat moet gebeuren met een minimum aan uitvoeringskosten, niet in het minst gezien o.a. de sterke stijgingen waarmee consumenten en bedrijven nu al worden geconfronteerd. Bovendien is het voor de concretisering van die investeringen van essentieel belang dat de rechtszekerheid rond de verlening van vergunningen gewaarborgd wordt.

Het is vandaag niet te laat om de levensduur van de twee jongste kernreactoren alsnog te verlengen, zo blijkt ook uit het technisch rapport van het FANC. De tijd dringt evenwel, en een krachtdadig politiek optreden is nu noodzakelijk om de energiezekerheid voor de komende decennia te garanderen.