Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Het opmerkelijke levenswerk van Willy Ivens

Het opmerkelijke levenswerk van Willy Ivens

 • 12/04/2024

Bijna 15 jaar geleden nam Willy Ivens ontslag als directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. Hij was 55 jaar, en de tijd was rijp om als vrijwilliger zijn levensmissie waar te maken. Samen met zijn echtgenote Myriam richtte hij het Fonds Ivens-Boons op. Het Fonds zou ijveren om kinderen, die door ziekte of andere redenen te veel schoolverzuim hadden, toch een degelijke opleiding te garanderen. Nu is Willy 70. Het Fonds Ivens-Boons heeft pionierswerk verzet. “De fundamenten zijn gelegd, het is nu tijd voor een nieuwe generatie.”

Het Fonds Ivens-Boons werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het gaf een financiële impuls aan het project ‘School na Ziekenhuis’. Het was zijn persoonlijke levensverhaal dat de inspiratie vormde voor de oprichting van het Fonds. Vanuit zijn professionele ervaring besefte hij maar al te goed dat élk talent telt in deze maatschappij.

Willy Ivens: “De krapte op de arbeidsmarkt, de knelpuntberoepen, de te grote uitstroom zonder diploma, de jeugdwerkloosheid, de dalende kwaliteit van onderwijs,… waren allemaal redenen om álle talenten in Vlaanderen te ondersteunen. Ook de massale migratie was een uitdaging om de talenten van deze kinderen te valoriseren. Er bestonden al lovenswaardige initiatieven zoals Bednet of TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis) voor kinderen die langdurig ziek zijn. Maar er was nog meer samenwerking mogelijk. Ik wilde in de eerste plaats de overheid en andere stakeholders motiveren om dit werk officieel te erkennen en te ondersteunen.”

Titanenwerk

Na een indrukwekkende verkenningsronde langs scholen en bij de overheid, volgde een aanbevelingsnota voor de Vlaamse overheid. Parlementairen grepen dit aan om de minister van Onderwijs hierover te interpelleren. Deze beloofde om de bestaande initiatieven te ondersteunen en zo mogelijk uit te breiden. Stilaan groeide een eenheidsbewustzijn van handelen en samenwerken, over de beleidsdomeinen, politieke kleuren en schoolnetten heen. Dit was noodzakelijk om een maatschappelijk proces tot stand te brengen waar leerachterstand automatisch wordt aangepakt.

Willy Ivens: “Achteraf bekeken was het een titanenwerk. In de startfase bracht ik niet minder dan 257 persoonlijke bezoeken bij talrijke openbare en privéorganisaties uit de juridische, welzijns- en onderwijswereld. Er werden contacten gelegd met kabinetten en met ministers zelf. Ik bezocht artsenverenigingen, ziekenfondsen, ziekenhuizen, scholen, VDAB, FOD Arbeid en Binnenlandse Zaken, enz.”

In de jaren die volgden, schoten nieuwe initiatieven als paddenstoelen uit de grond. “Maar er was een structuur nodig. Daarom deed ik daarna met Ludo Govaerts, eredirecteur van de ziekenhuisschool UZ Leuven, de belangenbehartiging van het platform Poziliv. Als spitsbroeders konden we heel wat verwezenlijken voor de schoolopleiding van chronisch of minstens langdurig zieke leerlingen in Vlaanderen.”

Baanbrekend

De weg werd zo vrijgemaakt en stevige fundamenten werden gelegd. “Dankzij PoZiLiV (Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen) hebben we de krachten van al die kleine, meer geïsoleerde initiatieven kunnen bundelen. Daarna is iedereen, zowel de overheid als het brede maatschappelijk veld in gang geschoten. Corona en de krapte op de arbeidsmarkt hebben die noodzaak nog dringender gemaakt”, vertelt Willy Ivens. “De Vlaamse overheid richtte 44 leersteuncentra in Vlaanderen op, evenals de zomerscholen. Het ministerie van Onderwijs creëerde twee nieuwe decreten: een ivm afstandsonderwijs vanaf 1 april 2023 en een tweede over de oprichting van leersteuncentra vanaf september 2023. Daarnaast slaagde de minister erin medewerkers uit de privésector aan te trekken om het lerarentekort op te lossen, de zogenaamde ‘zij instromers’. Er is het Plan tegen Schooluitval, de digisprong door covid en de evaluatiestudie van IDEA Consult van het onderwijsaanbod voor zieke kinderen, waarvan reeds een aantal aanbevelingen in de steigers staan.”

Ook Voka en de bedrijfswereld zetten de oprichting van de talentcenters in Vlaanderen, het duurzaamheidscharter, Welt, duaal leren, de opleidingscentra in de bedrijven zelf, specifiek ook voor voor de klas.” Ook lokaal beweegt er heel wat. “De opstart van de Bedrijvendag voor jongeren in Lier is daar een mooi voorbeeld van. Of het project Talentspotters van de stad Mechelen."

Stilaan groeide een eenheidsbewustzijn van handelen en samenwerken, over de beleidsdomeinen, politieke kleuren en schoolnetten heen.

Willy Ivens

Hartsbewustzijn

Het zijn allemaal positieve signalen die erop wijzen dat de noodzaak om kinderen met leerachterstand beter bij te staan, goed in de maatschappij is doordrongen. En daar is Willy Ivens heel wat mensen, structuren en organisaties dankbaar voor, en met name de Koning Boudewijnstichting, de leden en voorzitter van het Bestuurscomité Fonds Ivens-Boons, Voka en de Kamer van Koophandel en iedereen die dankzij de sponsoring het Fonds Ivens-Boons mogelijk maakte. “Het is ook dankzij hen dat wij al dit voorbereidende werk konden verrichten en het 15 jaar lang volhouden.”

Willy Ivens besluit: “Het was de bedoeling van het Fonds om een stevige basis te leggen. Die doelstelling is nu bereikt. Het is nu tijd voor een nieuwe generatie. Uiteraard zal ik graag mijn kennis en mijn netwerk blijven delen met al degenen die mijn gedachtegoed voort uitdragen. Ik zou heel graag zien dat dit een vervolg krijgt en dat we vanuit een eenheidsbewustzijn kunnen evolueren naar een hartsbewustzijn. Het volgen van je passie is een continu proces dat je leidt naar wat komen gaat. Ik ben dus heel benieuwd wat er in de komende maanden nog op ons pad zal komen. Want het is niet de uiterlijke rijkdom die je meeneemt maar de innerlijke rijkdom die je achterlaat.”

Het levensverhaal van Willy Ivens

 • Geboren in 1954;
 • Op 7-jarige leeftijd wordt hij het slachtoffer van een zwaar fietsongeval met maanden schoolverlet tot gevolg;
 • Van 9 tot 18 jaar verblijft hij in een internaat. Door de structuur aldaar, haalt hij zijn leerachterstand in;
 • Begint op 19 jaar universitaire studies, maar moet gedurende 4 maanden onderbreken wegens geelzucht. Hij stopt zijn studies en vervult zijn legerdienst;
 • Begint te werken in de zuivelindustrie. Dankzij veel zelfstudie komt hij hogerop en krijgt de kans om een samen aankooporganisatie uit de grond te stampen;
 • Na 18 jaar stapt hij als crisismanager over naar de oliesector; in die periode start hij o.m. consortiumbewaking op in Lier;
 • Kamer van Koophandel Mechelen vraagt hem om orde op zaken te stellen en de werking van de Kamer verder uit te breiden; zijn belangrijkste doelstelling is dienstbaarheid aan bedrijven, een brug bouwen tussen scholen en ondernemingen, en duurzaamheid;
 • Na 10 jaar directeurschap van KvK neemt hij ontslag en richt samen met zijn echtgenote Myriam Boons het Fonds Ivens-Boons op;
 • Op vraag van Marleen Vanderpoorten, die toen schepen van sociale zaken arbeid was, is hij mede- initiatiefnemer en oprichter van de stuurgroep jeugdwerkloosheid, van 2016 tot 2021.

Artikel uit publicatie