Skip to main content
West-Vlaamse lobbydossiers

Speerpunten voor Wallonië en Noord-Frankrijk

Heel wat West-Vlaamse bedrijven doen zaken in Noord-Frankrijk en Wallonië. Ook het potentieel aan medewerkers is daar erg groot. Daarom zet Voka West-Vlaanderen zwaar in op goede relaties met die regio's.

1. Arbeidsmobiliteit vanuit Wallonië en Noord-Frankrijk

West-Vlaanderen kent een zeer lage werkloosheid. Er is een probleem van arbeidsmarktkrapte, terwijl in Wallonië en Noord-Frankrijk de werkloosheidsgraad een pak hoger ligt. Waalse en Franse werkzoekenden zouden daarom nog meer ondersteund moeten worden om in West-Vlaanderen te komen solliciteren.

Voka West-Vlaanderen onderneemt daarrond verschillende acties:

  • Tijdens de “Tour de Wallonie” gingen we in dialoog met Waalse politici en beleidsmakers over de interregionale arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en West-Vlaanderen.
  • We brengen de bevoegde Vlaamse en Waalse minister van Werk bij elkaar om meer Waalse werkzoekenden naar West-Vlaanderen te begeleiden, door VDAB en Le Forem nog intenser met elkaar te laten samenwerken.
  • We zijn een partner in het Interregproject “Emploi sans frontières/Grenzeloos tewerkstellen”. Samen met VDAB en Pôle Emploi organiseren we jobdatings, jobbeurzen, roadshows, enz. om Franse werkzoekenden naar West-Vlaamse bedrijven te halen.
  • De Voka-website “vousêteslesbienvenus” zal worden geactualiseerd en gemoderniseerd, meer gericht op employer branding. Hij zal ook meer in lijn worden gebracht met andere bestaande Voka-websites.
  • We organiseren ontmoetingen met Franse beleidsmakers en politici om de problematiek van de (taal)grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit aan te kaarten en te werken aan oplossingen.  

2. Stages d’excellence

Om het probleem van de arbeidsmarktkrapte te bestrijden, zetten we eveneens in op het aantrekken van topstudenten uit de technische universiteiten van regio Rijsel. Als die studenten tijdens de stage in hun laatste jaar de West-Vlaamse topbedrijven leren kennen, zullen ze er mogelijks ook blijven werken.

Deze actie kan dus bijdragen tothet aantrekken van hoogopgeleide profielen, evenals aan het bekender en aantrekkelijk maken van onze regio.Deze actie past bovendien in de actielijnen die door de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai zijn gedefinieerd.

3. Bijsturen van de Wet Macron

Alle werkgevers die werknemers detacheren naar Frankrijk moeten kunnen bewijzen dat zij aan de minimale verplichtingen in het Franse arbeidsrecht voldoen, vb. op vlak van minimumloon, arbeidsduur, verlofregeling, ziekteregeling,... De wet is algemeen van toepassing en beperkt zich niet enkel tot arbeiders.

Door de geografische nabijheid is Frankrijk een belangrijke markt voor heel veel West-Vlaamse bedrijven die er op een correcte manier zaken doen. Deze bedrijven voelen zich bijzonder getroffen door de zware administratieve lasten die worden opgelegd. Uit getuigenissen van onze leden blijkt dat dit een enorme kost met zich meebrengt.

Voka West-Vlaanderen pleit voor een herziening van de toepassing van de Franse wet Macron zodat onze ondernemers op een correcte, maar ook flexibele manier werknemers kunnen detacheren op Frans grondgebied, zonder dat dit voor hen een enorme extra kost met zich meebrengt.

4. Betere mobiliteit tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk

Er is nood aan beter en frequenter openbaar vervoer (bus en trein) tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen is nodig. Meer informatie over grensoverschrijdend verkeer en mobiliteit moet makkelijker beschikbaar worden gesteld (bv. door een app)

5. Uitbouwen van grensoverschrijdende economische netwerken

Voka West-Vlaanderen heeft het voorzitterschap van EURO 3. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Kamers van Koophandel van de drie “kanten” van de Eurometropool: Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Chambre de Commerce et d’Industrie de Grand Lille, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie Picarde, Chambre de Commerce Franco-Belge du Nord de France. Binnen EURO 3 worden grote grensoverschrijdende dossiers opgevolgd en besproken.

Daarnaast werkt Voka West-Vlaanderen samen met verschillende andere organisaties om de grensoverschrijdende dossiers te behartigen en om economische netwerken verder uit te bouwen: de Eurometropool, Comité Grand Lille, Transforum, MEDEF, UWE, enz.

6. Project Seine-Nord

De realisatie van dit nieuwe kanaal tussen Compiègne en Cambrai in Noord-Frankrijk, is ook voor West-Vlaanderen van groot belang. Het nog te bouwen kanaal heeft tot doel om het Seinebekken met het Scheldebekken te verbinden, waardoor ook West-Vlaamse bedrijven via deze waterweg hun goederen naar Frankrijk kunnen transporteren. Na veel getwijfel heeft de Franse overheid uiteindelijk beslist dat men vooruit wil gaan met het project, maar dat er nog steeds enkele uitdagingen blijven.

Voka West-Vlaanderen blijft dit dossier daarom van nabij opvolgen, aangezien dit nieuwe kanaal, dat zal aansluiten op de Leie, de multimodale ontsluiting van West-Vlaanderen zal versterken. Bovendien zijn in West-Vlaanderen reeds verschillende grote infrastructurele werken opgestart die verband houden met dit project.

7. Grensoverschrijdend bedrijventerrein

We onderzoeken de mogelijkheid en ijveren voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein ter hoogte van Callicannes (nabij Poperinge), ter ondersteuning van de economie en werkgelegenheid in de Westhoek.

Interessante cijfers

Benieuwd naar enkele recente cijfers over wonen en werken in de Eurometropool? Ontdek ze in deze tweetalige brochure!

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx