Water

05/02/2018

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat alle lidstaten tegen ten laatste 2027 een goede toestand van het watersysteem moeten bereiken. Het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van onze waterlopen brengt uiteraard kosten met zich mee. Sinds eind mei 2016 is dan ook een maatschappelijk debat van start gegaan over de lange-termijn-financiering van het Vlaamse waterbeleid. Hieraan nemen leden van de commissie 'integraal waterbeleid' deel, maar ook vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en vertegenwoordigers van kabinetten. 

Het opzet? Tegen medio 2018 beleidsvoorstellen formuleren om de financiële instrumenten van het waterbeleid te optimaliseren.

In de eerste fase werd de huidige kennis gebundeld om een beeld te krijgen op dewaterbeleid financieringsstromen van het waterbeleid, op de financiële instrumenten, in welke mate de verschillende doelgroepen bijdragen en hoeveel middelen nodig zijn om de doelstelling te kunnen bereiken. Bovendien werd ook een effectiviteitsanalyse uitgevoerd waarbij de sterktes en mogelijke verbeterpunten van het huidige waterbeleid werden beschreven. 

Momenteel worden werkgroepen gevormd waarbinnen aanbevelingen en optimalisatievoorstellen per thema uitgewerkt worden. Bij de verdere bespreking wordt eveneens onderzocht wat de impact is van een bepaalde aanbeveling op de toestand van het watersysteem, welke socio-economische gevolgen er aan verbonden zijn voor de verschillende doelgroepen en in welke mate de effectiviteit verhoogd kan worden door versterkte samenwerking met andere beleidsdomeinen.

Het resultaat van het werk van de diverse werkgroepen zal tegen eind 2018 samengebracht worden in een aanbevelingsdocument voor de Vlaamse regering. Voka verkondigt de stem van het bedrijfsleven in dit maatschappelijk debat. Daarnaast blijf Voka waken over de haalbaarheid van eventuele bijkomende maatregelen.

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72