Skip to main content
Voka Community -

Beroepssectoren

Beroepssectoren

Goederen-controleurs

Hier kan u de link naar de beleidsverklaring Safety Platform Cargo Surveyors vinden

Hier kan u de link naar de algemene voorwaarden B2B (voor niet-consument) vinden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

Hier kan u de link naar de algemene voorwaarden B2C (voor consumenten) vinden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

MEDEDELING VAN DE ANTWERPSE PLAATS
'Rekening houdend met de nationale inflatie en de stijging van de andere elementen van de kostprijs, zoals de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten en aanpassingen conform de sectorale functieclassificatie, deelt de Afdeling der Onafhankelijke Goederencontroleurs en Laboratoria van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland u mede dat tijdens het jaar 2021 de kostprijs van controles en analyses met 4,73 % verhoogd is.'
Antwerpen, 13 oktober 2021

COMMUNICATION DE LA PLACE D'ANVERS
'Compte tenu de l'inflation nationale et de l'augmentation d'autres éléments du prix de revient tels que les conventions collectives de travail sectorielles et adaptations conforme la classification des fonctions, la section des contrôleurs de Marchandises et Laboratoires indépendants de Voka - Chambre de Commerce d'Anvers -Waasland vous fait savoir que pendant l'année 2021, le prix des contrôles et analyses a augmenté de 4,73 %'
Anvers, le 13 octobre 2021

NOTICE OF THE PLACE OF ANTWERP
'Considering the national inflation and the increase of the other elements of the cost price, such as sectoral collective labour agreements and adaptations in accordance with the sectoral job classification, the Division of Independent Goods Surveyors and Laboratories of Voka- Chamber of Commerce and Industry of Antwerp - Waasland informs you that during 2021 the cost price of inspections and analyses has been increased by 4,73 %'
Antwerp, October 13th 2021

MITTEILUNG DES ANTWERPENER PLATZES
'Unter Berücksichtigung der nationalen Inflation und der Steigerung anderer Komponenten des Kostpreises, wie der sektoralen Tarifverträge und Anpassungen konform die sektorale Funktion Klassifizierung, teilt die Abteilung der Unabhängigen Warenprüfer und Laboratorien der Voka - Handels- und Industriekammer Antwerpen - Waasland Ihnen mit, dass im Jahr 2021 die Kosten für Prüfungen und Analysen um 4,73 % erhöht wurden'
Antwerpen, den 13 Oktober 2021

Goederen-controleurs in regio