Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Ruimte en omgeving

Ondernemingen, productiebedrijven niet in het minst, hebben ruimte nodig om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal. Een ondernemingsvriendelijk ruimte- en omgevingsbeleid moet groei en ontwikkeling mogelijk maken.

De toenemende ruimtevraag dringt vandaag heel wat KMO’s uit de centra en bedrijventerreinen raken snel vol. Twintig procent van de bestaande onbenutte bedrijventerreinen zijn vaak slecht gelegen. Nieuwe open ruimte aansnijden is wenselijk noch duurzaam op middellange termijn.

De bestaande ruimte voor KMO’s en industrie moet dus zo goed mogelijk benut worden om investeringen blijvend te garanderen. De principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zijn dan ook in overeenstemming te brengen met de vrijwaring van de groei van ondernemingen indien de standpunten hieronder in acht worden genomen.
 

Standpunten

Bufferen rigoureus toepassen

Enkel ruime groenbuffers hanteren, is in strijd met zuinig ruimtegebruik. Wanneer de buffer niet als (SEVESO-) veiligheidsperimeter dient, kan de ruimte worden ingevuld met buffers als showrooms of broodjeszaken of andere niet-hinderlijke invullingen.

Slim inzetten op ontharding

De ontharding van parking bij bedrijventerreinen is wenselijk. Ontharding van terreinen rond en nabij industriële sites heeft niet altijd toegevoegde waarde.

Geografische spreiding

Een goede geografische spreiding van bedrijventerreinen is wenselijk voor de economische groei. 

Ijzeren voorraad

‘De ijzeren voorraad’ aan onmiddellijk beschikbare én geografisch gespreide bedrijventerreinen is essentieel. Voka is vragende partij om ook in het BRV een ijzeren voorraad in te schrijven, naar analogie met het RSV.  

Planologische compensatie

Slecht gelegen bedrijventerreinen uit het verleden worden bij voorkeur planologisch gecompenseerd. Dat komt neer op het schrappen van het bedrijventerrein op de huidige locatie en het elders, op een beter geschikte locatie, te compenseren. 

Verweving

Verweving kan in de juiste combinatie van bedrijvigheid en wonen een succesrecept zijn. Bepaalde economische activiteiten zijn anderzijds ‘niet-verweefbaar’. Daartoe zouden bepaalde hectares voor niet-verweefbare bedrijven moeten gereserveerd worden.   

Activeringsbeleid

Een weldoordacht activeringsbeleid van bestaande industriële zones, met een onderscheid tussen gebieden met hoog potentieel en slecht gelegen sites moeten respectievelijk gerevaloriseerd worden en teruggegeven worden aan de open ruimte.

Publicaties

Onze uitgebreide studies en standpunten kan je hier raadplegen: 

 

ruimte

Recente persberichten

 

Contactpersoon

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.