Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Steden & Gemeenten

Dagelijks trachten we te wegen op de politieke besluitvorming, zowel op het lokale als bovenlokale niveau, van de dorpsstraat tot de Wetstraat. We verwijzen hierbij naar onze verkiezingsmanifesten, respectievelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Daarnaast vormt ons Routeplan 2025 ons strategisch toekomstplan voor de regio.

Met haar lobbywerking wenst Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland sterk in te zetten op het lokale niveau door haar netwerk van KamerAmbassadeurs en door sterk te pleiten voor een lokaal fiscaalvriendelijk beleid.

 

KamerAmbassadeurs

Lokale antennes voor een bedrijfsvriendelijke gemeente

Om te wegen op het lokale beleid stelde Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland 46 KamerAmbassadeurs aan om de interactie tussen het lokale bestuur en de ondernemers te stimuleren. Enerzijds signaleren zij eventuele knelpunten aan onze Kamer zodat wij gaan lobbyen om in overleg met het gemeentebestuur een oplossing te vinden. Anderzijds vormen ze een klankbord voor het gemeentebestuur om beleidsbeslissingen af te toetsen.

Voka - Kamer van Koophandel heeft in elk van de 30 Antwerpse en 7 Wase gemeenten en de 9 Antwerpse districten een ondernemer die de taak van KamerAmbassadeur vervult. Met dit initiatief versterkt de Kamer haar lokale aanwezigheid en kan ze nauw contact houden met de vele bedrijven in de regio. Via deze KamerAmbassadeurs wordt gestreefd naar een goede samenwerking met de lokale stads-, gemeente- en districtsbesturen in de Antwerps-Wase regio.

KamerAmbassadeurs zijn charismatische en dynamische bedrijfsleiders die in hun stad, gemeente of district een voorbeeld zijn van goed ondernemerschap. Ze houden op economisch vlak de vinger aan de pols en vormen een aanspreekpunt voor andere ondernemers. Bij het nemen van beslissingen inzake lokale economie fungeren ze voor de burgemeesters en schepenen als klankbord. Zij zetelen daarom doorgaans hun rol in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

Gemeenten bepalen heel wat randvoorwaarden voor economische activiteit zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, vergunningen en lokale belastingen. Om een goed zicht te krijgen op het lokale ondernemingsklimaat in het groot aantal gemeenten en districten heeft Voka lokale antennes nodig. Samen met de KamerAmbassadeurs beoogt Voka - Kamer van Koophandel meer dan ooit met de burgemeesters, de schepenen van gesprekken aan te gaan over het lokale ondernemersklimaat.

De lokale vertegenwoordiging van Voka - Kamer van Koophandel bouwt bruggen tussen politici en de bedrijfswereld om de welvaart en het welzijn in de regio Antwerpen-Waasland verder te verhogen en een bedrijfsvriendelijker klimaat te creëren.

Kom hier meer te weten over onze KamerAmbassadeurs.

 

Lokale fiscaliteit

Lobbyen voor een bedrijfsvriendelijk lokaal fiscaal klimaat

Bedrijven willen rechtszekerheid en zijn bereid een faire belasting te betalen. Ze willen evenwel niet de dupe zijn dat wanneer steden en gemeenten budgettair in het rood gaan ze slachtoffer zijn van verhoogde of nieuwe bedrijfsbelastingen. Belastingen die investeringen bestraffen alsook resultaatonafhankelijke belastingen moeten continu in vraag worden gesteld.

Gemiddeld staan de opcentiemen op de onroerende voorheffing in voor 45 % van de belastingopbrengsten van een gemeente, gevolgd door 38  % voor de aanvullende personenbelasting. De lokale belastingen van steden en gemeenten vullen de belastingontvangsten verder aan met 15 %. Volgens eigen berekeningen dragen de bedrijven in de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas gemiddeld een derde rechtstreeks bij van de gebudgetteerde inkomsten van een gemeente. Dit percentage kan enorm verschillen in functie van een gemeentelijk beleid en de aanwezige bedrijven. Zo dragen bedrijven in Zwijndrecht 70 % bij van de lokale belastingen, het hoogste cijfer in Vlaanderen. Kortom, lokale belastingen zijn een zeer belangrijk dossier.

 

Als fiscale waakhond houdt de Kamer een vinger aan de pols door de lokale bedrijfsbelastingen en wijzigingen continu in kaart te brengen. Waar er negatieve wijzigingen zijn wordt gereageerd. Dit kan gaan over de hoogte van de belasting, maar ook over de administratieve last dat het vaststellen van de belasting brengt voor ondernemers.

Daarnaast heeft de Kamer een fiscale GPS gemaakt waardoor ondernemingen op basis van hun oppervlakte, milieuklasse en drijfkracht kunnen vergelijken hoeveel ze in elk van de 37 gemeenten van ons werkingsgebied betalen. Dit geeft enorme verschillen, in grootste mate te wijten aan het feit of er al dan niet een belasting op drijfkracht aanwezig is.

 

Door de gemeentelijke autonomie kunnen gemeenten zelf lokale belastingen invoeren die de concurrentiekracht van ondernemingen bedreigen. De creativiteit van gemeenten kent geen grenzen (belasting op drijfkracht, op reclamepanelen, op gsm masten, op opslagtanks en vergaarbakken, op bankautomaten, …). De Vlaamse regering van haar kant zet lokale besturen al jaren onder druk dit soort pestbelastingen af te bouwen.

Men moet opletten dat de ondernemingsvriendelijke maatregelen van de federale regering en Vlaamse regering die niet enkel de liquiditeit maar ook de solvabiliteit van de bedrijven stutten, niet onderuit worden gehaald door lokale ingrepen.

 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland streeft naar een zo gunstig mogelijk fiscaal omgevingsklimaat voor ondernemers. Lokale belastingen mogen investeringen niet afremmen. Waar nodig neemt de Kamer initiatief om zaken aan te klagen of zelfs te laten schorsen (cfr. Zwijndrecht).
In het bijzonder wordt gelobbyd om de belasting op drijfkracht af te schaffen. Fiscale rechtszekerheid is primordiaal voor bedrijven om de rendabiliteit van hun investeringen te kunnen voorspellen.

Hotspot Antwerpen

Lees hier alle informatie over de hotspot Antwerpen.

Contactpersonen

Christophe Bellens

Stafmedewerker Belangenbehartiging

Emma Middernacht

Beleidsmedewerker Waasland - Medewerker Mobiliteit