Skip to main content

Interregionale jobdatings

De interregionale mobiliteit blijft voor West-Vlaanderen een belangrijke bron voor het vinden van extra arbeidskrachten. Voka West-Vlaanderen speelt daarop in met de website www.vouseteslesbienvenus.eu, waar bedrijven zich kunnen voorstellen als aantrekkelijke werkgever aan Franstalige werkzoekenden. Daarnaast sluit Voka West-Vlaanderen ook partnerships ter bevordering van de interregionale mobiliteit. Zo organiseert Voka West-Vlaanderen dit najaar samen met verschillende partners (VDAB, Le Forem, Pôle Emploi, Unizo, …) verschillende jobdatings in het kader van het Interreg-project Grenzeloos Tewerkstellen:

Momenteel staan er geen jobdatings meer gepland. Voor meer info kunt u contact opnemen met Tine Maes

FAQ - GRENSOVERSCHRIJDENDE TEWERKSTELLING – FRANCO – BELGE

Voor wat volgt, gaan we steeds uit van een Belgische respectievelijk Franse ingezetene die voltijds tewerkgesteld wordt in Frankrijk respectievelijk België. 

Wat verstaat men onder “Franse kwalificerende grensarbeider”?

Het betreft een werknemer woonachtig in de Franse grenszone en tewerkgesteld in de Belgische grenszone. De werknemer woont én werkt in een geografisch afgebakende zone van kwalificerende gemeentes. Hij is, in afwijking van de algemene regel van belastbaarheid in de werkstaat, uitsluitend belastbaar in Frankrijk.

Wat met de “Belgische grensarbeider”?

Voor werknemers die wonen in de Belgische grensstreek én werken in de Franse grensstreek is sinds 2007 geen bijzonder statuut meer voorzien. De Belgische grensarbeider is m.a.w. belastbaar in Frankrijk.

Wat verstaat men onder de “niet-kwalificerende grensarbeider”?

Dit betreft, naast de Belgische grensarbeider, de Franse grensarbeider die niet in de Franse grenszone woont en/of niet in de Belgische grenszone wordt tewerkgesteld. Ook startende Franse grensarbeiders (zie infra) vallen onder deze noemer.

Wat zijn de algemene regels van belastbaarheid?

Op basis van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag geldt het principe van belastbaarheid in de werk(gever)staat. De 183-dagenregel zal hier geen uitzondering mogelijk maken. In afwijking van deze basisregel blijft de kwalificerende Franse grensarbeider belastbaar in Frankrijk. 

Kan de startende Franse grensarbeider van het statuut genieten?

De Franse inwoners die vandaag een bezoldigde werkzaamheid in de Belgische grensstreek aanvangen, kunnen niet langer van het voordeel van de grensarbeidersregeling genieten. De nieuwe grensarbeiders zullen dus in België belastbaar zijn.

Wat wordt bedoeld met een “uitdovende regelgeving”?

De Franse grensarbeiders die op 31 december 2011 terecht genoten van de grensarbeidersregeling kunnen dit bijzonder statuut tot uiterlijk 2033 behouden. 

Wat zijn de voorwaarden voor het behoud van het statuut?

De Franse grensarbeiders blijven tot 2033 verder uitsluitend belastbaar in Frankrijk indien ze in die jaren aan de volgende 3 voorwaarden blijven voldoen:

  1. Ze behouden hun enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek;
  2. Ze blijven hun bezoldigde werkzaamheid zonder onderbreking uitoefenen in de Belgische grensstreek;
  3. In de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid verlaten ze maximum 30 dagen per kalenderjaar de Belgische grensstreek.
Wanneer vervalt het statuut definitief?

Het statuut komt sowieso definitief te vervallen op 31 december 2033. Het niet langer naleven van de eerste en/of tweede voormelde voorwaarde zal leiden tot het definitieve verlies van het statuut. Een overschrijding van de 30-dagengrens zal pas bij een tweede inbreuk tot het definitieve verlies van het statuut leiden. 

Wat wordt bedoeld met de “30-dagenregel”?

Dit is het maximum aantal werkdagen die de Franse grensarbeider gedurende het kalenderjaar buiten de Belgische grensstreek mag presteren. Een gedeelte van de dag, hoe kort ook, wordt als een volledige dag geteld. Sommige bijzondere verplaatsingen buiten de grensstreek worden echter niet meegeteld.

Heeft de Franse grensarbeider formaliteiten te vervullen?

Vóór de betaling van de eerste bezoldiging van het jaar bezorgt de werknemer aan de werkgever een correct ingevuld Formulier 276 Front/Grens én de nodige bewijsstukken die de effectieve woonst in de Franse grenszone staven. Op het einde van het jaar dient een verklaring afgelegd te worden dat in het betrokken jaar niet meer dan 30 dagen buiten de grensstreek werd gewerkt. 

Welke zijn de bijzondere verplichtingen van een Belgische werkgever?

De werkgever moet gedurende het hele jaar het ingevulde Formulier 276 Front/Grens beschikbaar houden en aansluitend een dagentelling inzake het verlaten van de Belgische grenszone. Uiterlijk 31 maart van het daaropvolgende jaar moet het volledig ingevulde formulier doorgestuurd worden naar het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Tenslotte moet de individuele fiche 281.10 het aantal dagen vermelden waarop de Belgische grensstreek werd verlaten.  

Verliest men het statuut als men bij een andere werkgever aan de slag gaat?

Een verandering van werkgever leidt niet tot het verlies van het voordeel van de grensarbeidersregeling voor zover de bezoldigde werkzaamheid zonder onderbreking verder wordt uitgeoefend in de Belgische grensstreek. Afwezigheden voortvloeiend uit omstandigheden zoals ziekte, ongeval, betaald educatief verlof of werkloosheid zullen niet tot het verlies van het statuut leiden. 

Is de Franse bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 van toepassing?

Neen. De Belgische werkgever hoeft niets te ondernemen. Voor de Franse grensarbeiders blijft, zoals voorheen het geval was, het systeem van het persoonlijk doorstorten van een voorafbetaling of “acompte” verder van toepassing. Voor de niet-kwalificerende Franse grensarbeider, zal de Belgische bedrijfsvoorheffing van toepassing vinden.

Is de Franse Retenue à la source (« RALS ») verder van toepassing voor de Belgische grensarbeider?

Ja. De klassieke Franse RALS is gedurende 2019 verder van toepassing. In december 2018 is in Frankrijk beslist dat in de eindheffing m.b.t. 2018 en 2019 nog een tarief van 30% zal worden ingevoerd, terwijl het hoogste tarief in de voorheffing 20% is. Vanaf 2020 zal een nieuw systeem van prélèvement à la source in voege treden.

Wie moet in België een belastingaangifte indienen?

De Franse kwalificerende grensarbeider moet in principe in België geen belastingaangifte indienen. Hij blijft immers exclusief belastbaar in Frankrijk. De niet-kwalificerende Franse grensarbeiders zullen daarentegen wel een aangifte moeten indienen. De Belgische grensarbeiders moeten ook steeds een Belgische aangifte indienen.

Wie moet in Frankrijk een belastingaangifte indienen?

De Belgische grensarbeiders moeten steeds een Franse aangifte (als niet-ingezetene) indienen. De Franse grensarbeider moet ook steeds een Franse aangifte indienen.

Waar is de lijst van grensgemeenten terug te vinden?

In de derde bijlage aan de Circulaire van 17 december 2009 kan men een lijst van gemeenten in de Belgische en Franse grensstreek terugvinden, die is te raadplegen via volgende link: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/circ2008-0408-1.pdf

Waar is de grensarbeider sociaal verzekerd?

In principe zijn werknemers onderworpen aan het sociale zekerheidsregime van de lidstaat waar zij hun werkzaamheden uitoefenen. De Franse grensarbeider zal bijgevolg in België sociaal verzekerd zijn. De Belgische grensarbeider zal in Frankrijk sociaal verzekerd zijn.

Wie is grensarbeider voor de EU sociale zekerheid?

Hieronder wordt iedere werknemer verstaan die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat en woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waarheen hij in beginsel dagelijks of tenminste eenmaal per week terugkeert. Voor deze personen - dus voor zowel de Belgische als de Franse grensarbeiders - wordt voorzien in een aantal tegemoetkomingen (zie infra). 

Moet de Franse grensarbeider aansluiten bij een Belgische mutualiteit?

De Franse grensarbeider is verplicht om zich aan te sluiten bij een Belgisch ziekenfonds. Hij kan immers aanspraak maken op geneeskundige verstrekkingen in België. 

Kan de Franse grensarbeider verder langsgaan bij zijn vertrouwde arts in Frankrijk?

De Franse grensarbeider behoudt tevens de mogelijkheid tot geneeskundige verstrekkingen in Frankrijk. Het Belgische ziekenfonds zal hiertoe jaarlijks een formulier S1 afleveren. De grensarbeider moet dit in Frankrijk aan zijn Casisse primaire d’assurance maladie bezorgen.

Kan de Franse grensarbeider van een werkloosheidsuitkering genieten bij ontslag?

De grensarbeider die werkloos wordt na ontslag heeft geen recht op uitkeringen vanuit België. De werkloze grensarbeider zal dus in Frankrijk een aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen moeten indienen die zal beoordeeld worden op grond van de Franse werkloosheidsreglementering. Hiertoe zal de grensarbeider een U1 formulier moeten aanvragen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

Is er recht op de Belgische kinderbijslag?

Aangezien de grensarbeider in België sociaal verzekerd is, heeft hij recht op de Belgische kinderbijslag. Indien er echter ook in Frankrijk een recht op kinderbijslag bestaat, zal de kinderbijslag bij voorrang in Frankrijk uitbetaald worden met eventuele bijpassing vanuit België. Men heeft immers steeds recht op de hoogste kinderbijslag.

Dienen welbepaalde acties ondernomen te worden bij pensionering?

Voor de tijd dat men als Franse grensarbeider gewerkt heeft in België, kan men aanspraak maken op een Belgisch pensioen. Men zal dus mogelijks vanuit beide landen een pensioen ontvangen. Men dient zijn Belgisch pensioen niet zelf op te vragen in België. De Franse pensioendiensten zullen de nodige stappen ondernemen om in België het pensioen op te vragen. 

grenzeloos tewerkstellen     Pôle Emploi     Voka WVL     VDAB     provincie

vouseteslesbienvenus

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag