Skip to main content
  • Home
  • Trade facilitation
Alfaport Voka

Trade facilitation

Binnen de context van globalisering is het belang van de logistieke dienstverlening sterk toegenomen. Producenten volgen hun logistieke keten op de voet en doen er alles aan om vertragingen hierin te voorkomen. Elke schakel in het logistieke proces moet bijdragen aan een vlotte doorstroming van de goederen. Vandaar ook het belang van een goed werkende douane.

Alfaport verzorgt de coördinatie en opvolging van alle voor de haven van Antwerpen belangrijke douanedossiers. Alfaport en de beroepsverenigingen (ASV, VEA, ABAS, KVBG en KBRV) hebben geregeld overleg met de administratie douane en accijnzen (zowel op gewestelijk niveau als met de centrale administratie te Brussel). Een open dialoog staat centraal. 

Het Nationaal Forum, het formele overlegorgaan tussen de Douane, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de koepelorganisaties en andere overheidinstanties, is daarbij een belangrijk platform. In open dialoog werd zo samen met andere stakeholders het douanebeleidsplan 2013 – 2014 uitgewerkt. Volgens Alfaport bevat dit plan de juiste prioriteiten voor de volgende jaren.

Hervorming Algemene Wet Douane en Accijnzen

Zo moet werk gemaakt worden van een modernisering van de Algemene Wet Douane en Accijnzen. De Belgische douanewet en bijgevolg de wijze van invordering, dateert van 1822!  Aan het herschrijven van die douanewet dient prioriteit gegeven te worden en dit dient te gebeuren met de nodige realiteitszin en toekomstvisie. Prioritaire aandachtspunten daarbij zijn de directe vertegenwoordiging en de mogelijkheid tot administratieve sancties.

Meerjarenplan IT douane

Het Europese meerjarenprogramma voor douane MASP bevat verschillende projecten (Centralised Clearance, Entry into the record enz....).
Met deze projecten worden (verdere) stappen gezet voor de harmonisering en de automatisering van gegevensuitwisselingen m.b.t. Douane en Accijnzen binnen de Europese Unie. Dit alles met het oog op een grotere facilitering van de supply chain.
Om de internationale concurrentiepositie van België als logistieke hub te vrijwaren, is het van belang dat België zijn Europese voortrekkersrol in de implementatie van deze projecten behoudt. Het tijdig en correct realiseren van de verschillende projecten in het kader van het MASP moet daarom als prioritaire doelstelling door de Douane worden erkend.

Service Level Agreements

Voor een beter werkende douane vindt Alfaport het essentieel dat de Administratie Douane & Accijnzen, die onder FOD Financiën ressorteert, zelf de nodige prioriteiten kan leggen inzake ICT, personeel, wetgeving en logistiek. Service level agreements met de verschillende betrokken partners zijn een belangrijke tool.

24/7 dienstverlening zonder meerkost voor de handel

De haven van Antwerpen is 24/7 operationeel met een continue aan- en afvoer van goederen. Toezicht op de aan- en afvoer van goederen hoort tot de basistaken van de douanediensten. Zij dienen dan ook hun werking en organisatie af te stemmen op deze continue goederenstromen. Alfaport pleit daarom voor 24/7 dienstverlening door de Douane zonder meerkost voor de handel. Sinds 1 januari 2014 is deze 24 / dienstverlening een feit.

Single window en one-stop-shop

Lading wordt vaak door diverse overheidsinstanties gecontroleerd. Bedrijven moeten daarom dikwijls dezelfde ladinginformatie aan meerdere overheidsinstanties (scheepvaartpolitie, arbeidsinspectie, milieu-inspectie,...) doorgeven.
In de optiek van een vlotte supply chain is het beter dat deze verschillende controles gecoördineerd en bij voorkeur op hetzelfde moment gebeuren (one-stop-shop). Het moet ook de bedoeling zijn dat bedrijven informatie slechts éénmaal verstrekken (single window) en dat deze informatie gedeeld wordt door de verschillende bevoegde overheidsinstanties.
Alfaport meent dat de administratie Douane en Accijnzen het best geplaatst is om op te treden als poortwachter en regisseur voor de verschillende controles op lading door de verschillende overheidsdiensten.

Authorised Economic Operator (AEO)

Door de introductie van de Authorised Economic Operator-status, bestaat de goederenstroom voor de Douane uit twee delen: goederen van gecertificeerde bedrijven en goederen van niet-gecertificeerde bedrijven.
Aan gecertificeerde bedrijven biedt de Douane bepaalde faciliteiten. Deze bestaan voornamelijk uit een snellere en voorkeursbehandeling in de logistieke keten. Momenteel zijn een aantal faciliteiten al geïntroduceerd (verminderde borgstelling, minder fysieke en documentaire controles,...).

RECENT NIEUWS

Meer informatie via Jan Van Wesemael - jan.vanwesemael@voka.be - +32 3 232 22 19

CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner