Skip to main content
Map
  • Toegankelijkheid

De Antwerpse haven moet vlot bereikbaar zijn en blijven via zowel haar voordeur, de Westerschelde als haar achterdeur, de vlotte multimodale verbindingen naar het hinterland. Dit is cruciaal om zowel de bestaande activiteiten op lange termijn te verzekeren, als om toekomstige ontwikkelingen toe te laten. Dit kan enkel door middel van een combinatie van het optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur en het tijdig voorzien van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is ook een betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening essentieel.

Alle nieuwsberichten van Alfaport Voka kan u hier terug vinden. 

Spoorvervoer

De Antwerpse haven beschikt over uitgebreide spoorinfrastructuur. Maar ook om de verdere groei van de haven op een duurzame manier op te vangen en de ambitieuze modal split doelstelling van 15% spoorvervoer te realiseren, zijn zowel de realisatie van bijkomende infrastructuur als een betere benutting van het netwerk noodzakelijk. Zo pleit Alfaport Voka voor een tweede spoorwegtoegang (samen met een herinrichting van het complex Oude Landen) als alternatief voor de bestaande lijn 27A, en een bijkomende spoorverbinding naar Duitsland naast de bestaande route via Montzen (IJzeren Rijn / 3RX-verbinding). Om de last-mile binnen de haven efficiënt te organiseren, werd ook Railport Antwerpen opgericht, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia en Alfaport Voka.

Binnenvaart

Alfaport Voka ondersteunt het actieplan containerbinnenvaart uit 2018 om de afhandeling doorstroming van de containerbinnenvaart te verbeteren. Dit actieplan betrekt de verschillende partijen in de Antwerpse havengemeenschap, en focust op de volgende pijlers: 


•    Capaciteit voor de behandeling van lichters: het tekort aan havenarbeid werd door de opleidingsinspanningen van CEPA weggewerkt. De terminals hebben zich geëngageerd om een minimale lichterbehandelingscapaciteit te voorzien. Daarnaast werd er verder ingezet op dedicated ligplaatsen voor containerbinnenvaart. 
•    Planning: aangepaste BTS-regels en de implementatie van een centrale lichterplanning en -opvolging, waarbij de binnenvaartplanning van de maritieme terminals centraal wordt afgestemd. 
•    Bundeling: om de behandelingscapaciteit van de maritieme terminals optimaal te benutten, wordt een minimale call size (20 moves) voor lichters gehanteerd. Bundeling van volumes kan gebeuren via samenwerking met andere operatoren of uitwisseling van containers in het achterland, al dan niet via consolidatiehubs. 
•    Digitalisering: NxtPort werkte 2 use cases uit, rond het doorgeven van Next Mode Of Transport en Green Lights for Container Pickup. 
 

Goederenvervoer over de weg

Naast spoorvervoer en binnenvaart, blijft ook een vlotte ontsluiting van de Antwerpse haven via de weg onmisbaar. Naast het wegwerken van infrastructurele bottlenecks zoals in het Toekomstverbond Antwerpen, is een betere benutting van het beschikbare wegennet ook cruciaal. Om de transporten beter te spreiden, ijvert Alfaport Voka voor stappen richting een 24-uurseconomie, waar de containerterminals voorop lopen, maar hetgeen enkel kan slagen indien de volledige logistieke keten hierop afgestemd wordt.


Inzake gebruik van de weginfrastructuur kan Alfaport zich onder voorwaarden akkoord verklaren met het principe om de gebruiker te laten betalen voor het gebruik van infrastructuur, in de vorm van een kilometerheffing. Wel is het al duidelijk dat om congestie effectief terug te dringen, ook een kilometerheffing voor personenwagens moet ingevoerd worden. Om de concurrentiekracht van de haven van Antwerpen te garanderen, is een belangrijke voorwaarde voor Alfaport Voka dat de inkomsten van dit systeem ook terugvloeien naar het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg (dit wil zeggen zowel in onderhoud en nieuwe wegeninfrastructuur, als in organisatorische maatregelen).
 

Weginfrastructuur - Toekomstverbond Antwerpen

Het Antwerpse mobiliteitsprobleem bedreigt de bereikbaarheid en concurrentiekracht van de Antwerpse haven. Grote delen van de infrastructuur botsen gedurende de meeste delen van de dag tegen hun grenzen. Er moet op korte termijn werk worden gemaakt van het verbeteren van de bereikbaarheid van Antwerpen en het herstellen van de leefbaarheid van de regio. Daarom pleit Alfaport Voka voor een snelle realisatie van het Toekomstverbond, dat in 2017 afgesloten werd en kiest voor een dubbele ringstructuur, waarbij de Oosterweelverbinding voor lokaal verkeer gecombineerd wordt met het Haventracé voor doorgaand verkeer. Alfaport Voka volgt dit van nabij op, met onder meer aandacht voor bijkomende Scheldekruisende capaciteit in de vorm van de Oosterweeltunnel, de prioritaire realisatie van de tweede Tijsmanstunnel, capaciteitsverhoging van de E34, en een goede minder hinder-aanpak van de wegenwerken. 

Tweemaal per jaar organiseert Alfaport Voka, samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de Dialoogsessies Haven Bereikbaar, waarop ondernemers in de Antwerpse haven geïnformeerd worden over de aankomende wegenwerken in de regio en de hinder die deze met zich mee zullen brengen. 
 

Woon-werkverkeer

Om werknemers vlot op de werkplek te krijgen, is een goede woon-werkmobiliteit cruciaal. Gezien de grote afstanden en het gebrek aan openbaar vervoer in de haven, komen traditioneel veel werknemers met de auto naar het werk. Toch is Alfaport Voka overtuigd van het belang van alternatieven voor de wagen, niet in het minst als antwoord op de congestieproblematiek in de regio. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals fietsleasingsystemen, de Pendelbus Haven, DeFietsbus en DeWaterbus. Alfaport Voka pleit ook voor een veilig fietsnetwerk in de haven en de implementatie van een elektrisch deelfietsensysteem met hubs in de haven als aanvulling op de bestaande initiatieven. 

Samen met Voka – Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland ontwikkelde Alfaport Voka een digitale tool die de belangrijkste bedrijfsgerichte initiatieven van overheden en publieke vervoersaanbieders bundelt, zodat bedrijfsleiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland het overzicht in de veelheid aan mobiliteitsinitiatieven behouden: www.bereikbaarwerk.be 
 

Nautische toegankelijkheid

De Westerschelde vormt de aorta van de Antwerpse haven. Een vlotte maritieme toegankelijkheid van de haven is dan ook essentieel om de competitieve slagkracht van de Antwerpse haven te bewaken en de verdere economische ontwikkeling van de haven en Vlaanderen te ondersteunen. Het internationale cliënteel van de Antwerpse haven verwacht dat de op- en afvaart van hun schepen op een vlotte, veilige, kostenefficiënte én betrouwbare manier gebeurt. Dit veronderstelt o.a. een goede coördinatie van de (dienstverlening door) alle partners in de nautische keten: loodsen, scheepvaartbegeleiding, sluisplanning, terminals, sleepdiensten, havenloodsen, havencoördinatie, scheepsagenten… In 2017 werd een audit van de nautische keten afgerond waarin de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de keten op een objectieve manier bekeken werd. Deze audit leidde tot 67 concrete aanbevelingen die ondertussen grotendeels uitgevoerd werden.  

Binnen die nautische keten vormt het loodswezen een zeer belangrijke schakel. Haar dienstverlening moet betrouwbaar en efficiënt zijn tegen marktconforme tarieven. De huidige organisatievorm van het Vlaamse Loodswezen is niet langer de juiste om hier een antwoord op te bieden. Alfaport Voka pleit dan ook voor een evolutie waarbij het beloodsen van schepen van en naar de Vlaamse havens evolueert naar een verzelfstandigd loodswezen in eigen beheer van de loodsen. Daarnaast vraagt Alfaport Voka ook juridische garanties voor een gegarandeerde minimale dienstverlening binnen de nautische keten.
 

Contactpersoon

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit