Skip to main content
  • Home
  • Toegankelijkheid
Alfaport Voka

Toegankelijkheid

De Antwerpse haven moet vlot bereikbaar zijn en blijven via zowel haar voordeur, de Westerschelde als haar achterdeur, de diverse verbindingen naar het hinterland. Dit is cruciaal om zowel de bestaande activiteiten op lange termijn te verzekeren, als om toekomstige ontwikkelingen toe te laten. Dit kan enkel door middel van een combinatie van het optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur en het tijdig voorzien van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is ook een betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening is essentieel.

Multimodale achterlandontsluiting

De Antwerpse haven beschikt over goede spoor-, binnenvaart- en wegverbindingen en is daarmee werkelijk multimodaal ontsloten, mede dankzij recente realisaties zoals de Liefkenshoekspoortunnel en de Kieldrechtsluis. Maar ook om de verdere groei van de haven op een duurzame manier op te vangen, is het noodzakelijk dat de nodige infrastructuur voor de verschillende modi wordt voorzien. Zo pleit Alfaport voor een tweede spoorwegtoegang als alternatief voor de bestaande lijn 27A, en de IJzeren Rijn als een bijkomende spoorverbinding naar Duitsland naast de bestaande route via Montzen. Maar ook de ontsluiting van de Antwerpse haven via de weg blijft essentieel, Alfaport pleit daarom voor bijkomende Scheldekruisende capaciteit. Alfaport volgt de uitvoering van het Masterplan 2020 waarbij de Oosterweelverbinding wordt gerealiseerd, van nabij op. Gezien de almaar toenemende volumes op Linkeroever, verdient de ontsluiting van de Waaslandhaven over de weg ook bijzondere aandacht, zoals een uitbreiding van de capaciteit van het complex Waaslandhaven-Noord en de realisatie van de Westelijke Ontsluiting.

Inzake gebruik van de weginfrastructuur kan Alfaport zich onder voorwaarden akkoord verklaren met het principe om de gebruiker te laten betalen voor het gebruik van infrastructuur, in de vorm van een kilometerheffing. Wel is het al duidelijk dat om congestie effectief terug te dringen, ook een kilometerheffing voor personenwagens moet ingevoerd worden. Om de concurrentiekracht van de haven van Antwerpen te garanderen, is een belangrijke voorwaarde voor Alfaport dat de inkomsten van dit systeem ook terugvloeien naar het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg (dit wil zeggen zowel in onderhoud en nieuwe wegeninfrastructuur, als in organisatorische maatregelen).

Het beschikbare wegennet kan ook beter benut worden door middel van een betere spreiding van de transporten. In dit kader ijvert Alfaport voor stappen richting een 24-uurseconomie, waar de containerterminals voorop lopen, maar hetgeen enkel kan slagen indien de volledige logistieke keten hierop afgestemd wordt.

We willen ook het verspreid spoorvervoer opnieuw een centrale rol geven, door middel van Railport Antwerpen, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia en Alfaport. In 2016 werd een pilootproject opgestart dat de voordelen van een gespecialiseerde en neutrale havenspooroperator in de praktijk wil uittesten.

Maritieme toegankelijkheid via de Westerschelde

De Westerschelde vormt de aorta van de Antwerpse haven. Een vlotte maritieme toegankelijkheid van de haven is dan ook essentieel om de competitieve slagkracht van de Antwerpse haven te bewaken en de verdere economische ontwikkeling van de haven en Vlaanderen te ondersteunen.

Een optimale afstemming van de scheepsbewegingen in de haven en op de rivier is cruciaal voor een veilige en vlotte scheepvaart, maar ook voor de commerciële exploitatie van de haven. Om dit te bereiken werd een geïntegreerde verkeersafwikkeling vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven of omgekeerd vooropgesteld.

Deze ketenbenadering houdt in dat de reis van het schip een onderbroken ketting vormt waarbij alle schakels optimaal op elkaar zijn afgestemd. Er is dus een voortdurende interactie en afstemming tussen de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), loodsdiensten, scheepvaartbegeleiding, sleepdiensten, havenkapiteinsdiensten,... In 2016 werd een audit van deze volledige nautische keten uitgevoerd, op basis van deze resultaten zullen optimalisaties doorgevoerd worden. 

RECENT NIEUWS

Meer informatie via Eliene Van Aken - eliene.vanaken@voka.be - +32 3 232 22 19

CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner