Skip to main content
 • Home
 • Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan
Corona visual
 • 16/03/2020

Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf niet moet uitzieken? De overheid voorziet extra steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen: zo vraag je ze aan. (update: 18/03/2020)

Wat houdt de maatregel 'tijdelijke werkloosheid door overmacht in'?

Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

Hoe vraag je het aan?

Je doet zo snel mogelijk een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met deze info:

 • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet
 • de reden van overmacht (‘coronavirus’)
 • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus
 • de voorziene werkloosheidsduur
 • de identiteit van de betrokken werknemer

Lees hier onze uitgebreide info over tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Wat houdt de maatregel 'tijdelijke werkloosheid om economische redenen' in?

Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. 
 

Zo vraag je het aan:

 • voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden
 • voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:  
  • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’ bij de rubriek ‘opmerkingen’
  • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden

Lees hier de uitgebreide info over hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden aan?

Lees hier de uitgebreide info over hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders aan?

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.
 

Wat houdt de maatregel in?

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. 

Wie komt in aanmerking?
 

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen. 

Omvang steun

Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. 

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet. 

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen. 

Hoe vraag ik het aan?

Je vult het formulier ‘aanvraag minnelijk betalingsplan’ in op de site van de FOD Sociale Zaken. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen. 

Wat houdt de maatregel in?

Tot en met 30 juni 2020 kan je btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Lees hier het uitgebreide artikel of je in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw.

Lees hier het uitgebreide artikel over wie in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt.

 

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

Ontdek hier het uitgebreide artikel over wie in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt.

Wat houdt de maatregel in?

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
 • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
 • naam en zetel van het bedrijf
 • ondernemingsnummer

Wie komt in aanmerking en wat houdt de maatregel in?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Deze situaties worden geval per geval bekeken.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Wat houdt de maatregel in? 

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Wie komt in aanmerking? 
Alle uitvoerders van overheidsopdrachten: dienstverleners, bedrijven en zelfstandigen. 

Omvang steun

Geen geldelijke steun. Wel vrijstelling van boetes of sancties indien aangetoond wordt dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. 

Zo vraag je het aan:
Melden via info@bosa.fgov.be, cpaba@bosa.fgov.be of je contactpersoon (dossierhouder). 

Meer informatie  

Wat houdt de maatregel in?

Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Nieuwigheden bekend sinds 18 maart:

•    De eenmalige premie om van de crisiswaarborg te genieten wordt verlaagd van 0,5 procent naar 0,25 procent van het waarborgbedrag 
•    Beroep doen op deze premie is mogelijk tot eind augustus 2020 
•    Nu ook voor bestaande, bancaire schulden (de al langer bestaande ‘generieke’ waarborgregeling dekte enkel nieuwe, bancaire schulden; de eerste versie van de crisiswaarborg dekte dan weer enkel bestaande, niet-bancaire schulden)
•    Voorwaarde is flexibiliteit bij de banken, bv. gemakkelijker uitstel van betaling aan het bedrijf verlenen voor drie maanden of langer, bv. minstens drie maand gegarandeerde terbeschikkingstelling van kaskrediet – wordt nog verfijnd door PMV

•    Let wel: de onderneming mag nog niet in moeilijkheden zijn (cfr. EU-staatssteunregelgeving)

 Wie komt in aanmerking? 

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening dienen aan te gaan en over onvoldoende waarborgen beschikken om een bancair of niet-bancair overbruggingskrediet (lening) te bekomen.. 

Omvang steun

100 miljoen euro in totaal. Tot 75 procent van de gevraagde waarborg. 

Zo vraag je het aan:
U neemt contact op met de bank of leasingmaatschappij en toont aan dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis. 

Meer informatie  
 

Wat houdt de maatregel in?

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels compenseren.

Wie komt in aanmerking en wat is de omvang van de steun?
Er wordt een premie voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona-maatregelen.

 • Bij volledige sluiting: De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
 • Bij sluiting in het weekend: Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
 • Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Sinds 18 maart uitgebreid met:

 • Uitbreiding naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren 
 • Alle zaken die minstens één voltijds én volwaardig inkomen hebben 
 • Ambulante activiteiten voortaan ook in aanmerking (bv. marktkramers)
 • Toekenning gebeurt niet langer per onderneming, maar per vestiging, op voorwaarde dat er in elke bijkomende vestiging die wordt meegenomen  minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Er is wel een beperking van vijf premies (vestigingen) per onderneming. 
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben ook recht op de premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Hoe vraag ik het aan?
Aanvragen moeten ingediend worden binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij VLAIO. De procedure verloopt anders dan bij de al bestaande hinderpremie. Dat moet nog uitgeklaard worden.

Registreer je hier om meer info over bovenstaande in je mailbox te ontvangen van zodra die gekend is. 

Wat houdt de maatregel in? 

Termijnen m.b.t. project- en rapportageverplichtingen van VLAIO kunnen na overleg eventueel verlengd worden, mits duidelijke motivatie en het aantonen van de Corona-impact. 

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen die een steun- of subsidiedossier bij VLAIO hebben lopen. 

Omvang steun

Afhankelijk van het dossier en de specifieke steunmaatregel. 

Contact 

0800 20 555 of via de website van VLAIO 
 

De aanmoedigingspremie kan vanaf heden ook aangevraagd worden bij bedrijven die een productieverlies van 20% of meer ervaren door de coronacrisis.

Met de verstrenging van de maatregelen op 17/03 is het cruciaal dat er snel en kordaat extra steunmaatregelen voor bedrijven uitgerold worden. Daarom vraagt Voka extra steunmaatregelen aan de regering.

Voka vraagt de volgende steunmaatregelen:

Uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden

Uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing

De maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever

Een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Aanspreekpunt corona

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

POM
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo