Skip to main content
Map
  • Relancevoorstel 9: Werk met 'entrepreneur journeys' in de overheidsadministratie

Relancevoorstel 9: Werk met 'entrepreneur journeys' in de overheidsadministratie

  • 25/06/2021

Het is belangrijk om administratieve processen goed in kaart te brengen, vanuit de leefwereld van de ondernemer. Die benadering levert mogelijk heel wat verbeteringen op om het proces beter te stroomlijnen.

Uit een recente enquete van de ECB blijk dat administratieve knelpunten voor 12% van de Belgische ondernemingen de grootste kopzorg uitmaakt.

In zijn landenspecifieke aanbevelingen van april 2021 vraagt de OESO ons land om van vermindering van de regeldruk een prioriteit te maken. Dat kan immers helpen bij de noodzakelijke transformatie van zowel bestaande (snel groeiende) ondernemingen als bij starters. 

We moeten dit advies zeker ter harte nemen. Het wegwerken van administratieve knelpunten belast het overheidsbudget immers niet, maar kan de kost van zaken doen toch verlagen. Zowel voor ondernemingen (in de vorm van uitgespaarde tijd) als voor de overheid zelf (minder beheerskosten) is dit belangrijk. 

Voorbeeld uit Nederland

Om dit te bereiken zet de Nederlandse overheid sinds enkele jaren versterkt in op het insourcen van de insteek van ondernemingen zelf. Waar lopen zij concreet tegenaan in de naleving van regelgeving? Vinden ze zelfstandig hun weg in het subsidielandschap of moeten ze zich daarin laten begeleiden door derden? 

Elke ondernemer krijgt in zijn levenscyclus te maken met één of meer grote levensgebeurtenissen. Het meest voor de hand liggend is dat bij het opstarten van de onderneming of bij het stopzetten ervan. Het zijn perioden waarin de ondernemer intens in contact komt met overheidsdiensten

Vanuit de wereld van de ondernemer

Het is belangrijk om deze administratieve processen goed in kaart te brengen, vertrekkend vanuit de leefwereld van de ondernemer. Die benadering levert mogelijk heel wat verbeteringen op om het proces beter te stroomlijnen. 

In Nederland zijn zo de voorbije jaren in samenwerking met ondernemingen enkele interessante 'klantenreizen', of 'entrepreneur journeys' zo je wil, in kaart gebracht. Een aantal daarvan kunnen ook zeer interessant zijn voor scale-ups in Vlaanderen. 

We denken daarbij bijvoorbeeld aan het opstarten van een traject voor internationaal zakendoen buiten de EU. Aspecten die daarbij aan bod kwamen zijn:

- Vinden we voldoende gestandaardiseerde informatie over handel voeren in de meer dan 150 landen? 
- Hoe kunnen ondernemers praktisch gebruik maken van verlaagde invoerrechten of nulrechten in EU-handelsakkoorden? Welke bewijsstukken zijn daartoe vereist?  Hoe vlot loopt dit? 
- Hoe verloopt de gegevensuitwisseling bij internationale handel tussen ondernemers en overheden en kan dat sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder?

Deze evaluatie heeft er geleid tot enkele concrete verbeteringen in deze administratieve keten. 

Een andere voor scale-ups relevante ‘klantenreis’ is de aanvraag van subsidies voor een innovatieproject. Vragen die aan bod kwamen: 

- Slaagt de ondernemer erin zijn weg te vinden vanaf de oriëntatiefase tot aan de afweging, aanvraag en evaluatie van de innovatie-regeling? 
- Vinden ondernemers dat er een helder overzicht bestaat van alle beschikbare regelingen (over de verschillende overheden heen) en de daarbij geldende toelatingscriteria? 
- Verkrijgen ze gemakkelijk inzicht in de vraag voor welke regeling in welke fase een aanvraag kan worden ingediend? 
- Zijn voorbeeldprojecten beschikbaar die men kan gebruiken bij het schrijven van een  subsidieaanvraag? (beste en slechte praktijken)
- Bestaat er voldoende toelichting bij de geldende regelingen of is de toepassing ervan voor vele interpretaties vatbaar? 

Verbetertrajecten en checklists

Zo kunnen zeker interessante conclusies worden getrokken voor verbetertrajecten en digitale checklists die het bestaande instrumentarium bedrijfsvriendelijker inrichten. In nauwe samenwerking met ondernemers, sectororganisatie, toezichthouders, inspecties, uitvoeringsorganisaties en andere stakeholders. 

Het verdient dan ook aanbeveling dat ook onze verschillende overheden deze levensgebeurtenissenbenadering actiever gaan toepassen om het leven van ondernemingen te verbeteren. 
 

Bekijk ook de video