Skip to main content
Map
  • Relancevoorstel 7: Voer een ondernemerstoets in voor nieuwe regelgeving

Relancevoorstel 7: Voer een ondernemerstoets in voor nieuwe regelgeving

  • 24/06/2021

Voor er nieuwe wetgeving wordt ingevoerd die de kosten voor ondernemers fors kan verhogen, bekijkt een ondernemerspanel de impact. Zo'n ondernemerstoets bestaat in Nederland al sinds 2019 en werpt er zijn vruchten af.

Wat is het probleem? 

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ze hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. 

Ondernemers ervaren vaak knelpunten in de vindbaarheid, de toegankelijkheid en de eenduidigheid van informatie omtrent de toepasbaarheid van wet- en regelgeving en de eisen die er vanuit de uitvoering aan ondernemers gesteld worden. 

Hoewel de administratieve lasten, zoals gemeten door het Planbureau, tussen 2000 en 2016 in absolute cijfers gedaald zijn met ongeveer 21%, stellen we vast dat de daling vooral plaats vond tussen 2000 en 2008. Sindsdien is het dalingsritme veel minder uitgesproken. En dat ondanks de toegenomen digitalisering. 
 

administratieve lasten

Welke stappen zijn al gezet?

Er zijn de voorbije jaren zeker stappen in de goede richting gezet. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging ondersteunt andere beleidscellen om de administratieve lasten van voorstellen te meten op basis van een gestandaardiseerd Meetmodel (het Kafka-meetmodel).

Sinds 2016 is het only once-principe toegepast binnen de federale administratie. Op Vlaams niveau wordt nu een tandje bijgestoken via een operatie Vermindering Regeldruk. 

Wat zijn oplossingen? 

Het blijft echter van belang dat ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden van wet- en regelgeving. Zo houden ze ruimte om te ondernemen, te innoveren en te werken aan duurzame economische groei.

Zo kan het regelgevingsbeleid worden versterkt door ondernemerspanels te betrekken voorafgaand aan de invoering van regelgeving die een aanzienlijke impact zal hebben op de uitvoeringskosten van bij ondernemers.  

Een ondernemerstoets bij  nieuwe wet- en regelgeving indien de verwachting is dat voorgenomen regelgeving in de praktijk kan leiden tot aanzienlijke regeldrukeffecten, met name voor KMO’s. In Nederland – waar zo’n toets al sinds 2019 bestaat – heeft ze bijgedragen aan een betere uitwerking van regelgeving, maar ook aan het heroverwegen van bepaalde initiatieven omwille van de te grote uitvoeringslast. 

Bekijk ook de video