Skip to main content
Map
  • Relancevoorstel 3: Een bedrijf opstarten moet volledig digitaal kunnen

Relancevoorstel 3: Een bedrijf opstarten moet volledig digitaal kunnen

  • 09/06/2021

3 uur. Zo snel kan je een bedrijf registreren in Estland. Door het gemak wordt maar liefst 98% van alle ondernemingen er online opgestart. Ook hier moet een bedrijf opstarten volledig digitaal kunnen.

Een goede startersdynamiek is cruciaal voor het hele ondernemingsweefsel. Niet alleen kan dit zorgen voor nieuwe jobs en meer toegevoegde waarde, het verhoogt ook de algemene competitiviteit. Het is dan ook belangrijk dat je laagdrempelig en snel een nieuwe onderneming kan opstarten in België. Helaas kan dit vandaag nog een stuk beter, sneller en efficiënter.

Ook internationaal behoren we nog niet de top op dit vlak. Internationale koplopers in Europa zijn voornamelijk de Scandinavische landen, Estland en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland is hier een goed voorbeeld.

Willen we tot deze top behoren en dus onze opstartprocedure versnellen en efficiënter maken, dan is inzetten op een volledige digitale én uniforme procedure de enige optie

Omslachtige procedure

Er zijn in het verleden al belangrijke stappen gezet om dit te verbeteren, maar toch blijft dit te omslachtig en kan dit beter in België. Nu bestaat dit proces grosso modo uit de volgende 6 stappen:

1. Een juridisch statuut kiezen

Hier heeft men de keuze tussen een eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon) of vennootschap (rechtspersoon). Een eenmanszaak is de eenvoudigste manier om een zelfstandige activiteit uit te oefenen en de activiteit kan ook het snelste worden opgestart. Bij een vennootschap zijn er veel meer administratieve en juridische verplichtingen.

2. De vennootschap opstarten

Als je een zelfstandige activiteit wilt uitoefenen onder de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, moet je een oprichtingsakte opstellen (een notariële of onderhandse), deze neerleggen, en vervolgens ook registreren.

De akte moet worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Na de neerlegging voert de griffier de identificatiegegevens van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Hierdoor krijgt de vennootschap een ondernemingsnummer.

Voor bepaalde vennootschappen kan de notaris gelukkig wel de neerlegging bij de griffie elektronisch verrichten, wat het proces versnelt.

3. Een zichtrekening openen op naam van de onderneming

Dit bij een financiële instelling die in België is gevestigd.

4. Inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om een ondernemingsnummer te krijgen

Een natuurlijk persoon kan dit bij een erkend ondernemingsloket doen, terwijl dit bij een rechtspersoon dit via de griffier gebeurt.

5. Een belastingregime voor de BTW bepalen

Ondernemingen moeten normaliter een maandelijkse aangifte indienen. Voor kleinere ondernemingen (wat starters de facto zijn) zijn er afwijkende regimes mogelijk. Als een onderneming één van deze afwijkende regimes wil gebruiken moet die contact opnemen met het lokale bevoegde kantoor. Dit kan het proces verder vertragen.

6. Het activeren van de ondernemingsnummers als BTW-nummer

Hiervoor moet je een online formulier downloaden of opvragen. Vervolgens moet je het ingevulde formulier opsturen per post of ter plaatse afgeven. Het bevoegde kantoor zorgt voor de activatie en brengt de onderneming via brief op de hoogte. 

Daaraan gekoppeld moet je je ook nog aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds. Dit proces neemt logischerwijze wel wat tijd in beslag. De statistieken spreken over minimaal 5 werkdagen (kan soms aanzienlijk langer zijn).

Volledig digitaliseren

Een volledige digitalisering van dit proces kan dit aanzienlijk versnellen en efficiënter maken. Digitalisering kan het aantal procedures ook verminderen en significant goedkoper maken. Zo tellen de digitale koplopers vaak minder procedures omdat het slimmer geïntegreerd is binnen hun overheidsdiensten. 

België kan zich hiervoor laten inspireren door Estland, dat al al jaren héél sterk inzet op de digitalisering en vereenvoudiging van al zijn overheidsdiensten en interacties met zowel burgers als ondernemingen (zo gaat men er prat op dat maar liefst 99% van de overheidsdiensten digitaal zijn).

Ondernemingen die willen opstarten kunnen dit volledig digitaal doen en dit telt maar een drietal belangrijke procedures. Bovendien is de kostprijs maar liefst 5 maal minder hoog dan in België. In plaats van dagen, spreekt men daar over uren dat het duurt om een onderneming op te starten (hetzelfde geldt in andere landen zoals het Verenigd Konikrijk ook).

Onderneming gestart op 3 uur

De minimale tijd die nodig is om het registratieproces van een bedrijf te voltooien en een bevestiging te ontvangen bedraagt 3 uur. Bij inschrijving met hulp van een notaris wordt rekening gehouden met een vertraging van maximaal 3 dagen.

Vanwege het gemak worden maar liefst 98% van alle ondernemingen online opgestart. Elke onderneming kan zelf zich inschrijven in het handelsregister (vergelijking met de KBO) en zijn BTW-nummer aanvragen.

Zo makkelijk is het in Estland

Ter inspiratie worden de voornaamste procedures in Estland hieronder weergegeven:

1. Het online registreren van de onderneming op het bedrijfsregisterportaal. Er bestaat ook een online gratis tool op het bedrijfsregister om te controleren of de naam van de onderneming beschikbaar is. De ingediende aanvraag wordt binnen maximaal één werkdag beoordeeld en eventuele meldingen worden per e-mail verzonden.

2. Het online registeren van de werknemers in het arbeidsregister op de website van de Belastingdienst.

3. Als aan het werkgebied bijzondere eisen worden gesteld, moet een vergunning worden verkregen. Informatie over de werkterreinen en elektronische registratie is te vinden op de website van het Register Economische Activiteiten. 

4. Indien nodig dient het bedrijf als btw-betaler te worden geregistreerd op de website van de Belastingdienst. Ook dit kan snel en volledig online verlopen.

Bekijk ook de video