Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Podcast '5 minuten voor 12'

Podcast '5 minuten voor 12'

In de podcast 5 minuten voor 12 lanceert Voka beleidsvoorstellen die de samenleving en de economie vooruithelpen. Gedurende 15 afleveringen komen thema's als arbeidsmarkt, onderwijs, fiscaliteit, staatshervorming en zoveel meer aan bod. Tune in!

Afl 1 | Maak STEM financieel aantrekkelijker voor scholen

Voka stelt voor om STEM studierichtingen beter te financieren. Zo zullen middelbare scholen aangemoedigd worden om sterker in te zetten op STEM. Ondernemingen zoeken vruchteloos nieuwe getalenteerde medewerkers. Technisch geschoolde mensen zijn extreem moeilijk te vinden.

Afl 2 | Voer een slimme kilometerheffing in voor personenwagens in heel het land

Elke dag kosten de files in Vlaanderen meer dan 1 miljoen euro aan economisch verlies. Om die files structureel aan te pakken is een slimme kilometerheffing voor iedereen de beste oplossing. Wie in de auto stapt, betaalt een bijdrage naargelang het type voertuig, het tijdstip van de dag, de locatie en de gereden afstand. Zo’n slimme kilometerheffing vervangt de bestaande autofiscaliteit waardoor autorijden gemiddeld niet duurder wordt.

Afl 3 | Hanteer bij de begrotingsopmaak de 1/2e regel ipv de 1/3e regel

Bij de begrotingsopmaak wordt de budgettaire inspanning traditioneel als volgt verdeeld: 1/3e komt van nieuwe inkomsten, 1/3e van besparingen en 1/3e van ‘overige’. Met dat recept slagen we er niet in om ons gigantische begrotingstekort te doen slinken. Daarom is een andere aanpak nodig. Hanteer voortaan de 1/2e regel om begrotingen op te stellen: de begrotingsinspanning moet voor de helft van besparingen in het overheidsapparaat komen en voor de andere helft van hervormingen die geld opleveren.

Afl 4 | Activeer ook de inactieven

Eén op de vijf Vlamingen op beroepsleeftijd werkt niet en is ook niet op zoek naar werk. We doen het daarmee slechter dan bijna alle andere Europese landen Als we een deel van de mensen uit die grote groep niet aan het werk krijgen, dan blijft de 80% werkzaamheidsgraad een verre droom. Dringend tijd dus om het over de niet-beroepsactieven te hebben.

Afl 5 | Voorzie operationele steun om de industrie koolstofneutraal te maken

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050 plaatst ondernemingen voor grote uitdagingen. En ook al tegen 2030 moet de uitstoot met 40% naar omlaag. Dit is zeer ingrijpend en maakt dat bedrijven hun investeringsplannen hier volop op moeten afstemmen.  

Afl 6 | Laat de regels rond arbeidstijd los

De wettelijke regels rond arbeid zijn daar helemaal niet meer aangepast aan de dag van vandaag. De regels dateren quasi allemaal van de jaren 70 van de vorige eeuw.

Afl 7 | 1 miljard euro voor preventieve gezondheidszorg

Wat wil elke werkgever? Dat zijn medewerkers kúnnen werken. Fysiek en mentaal in staat zijn om te werken. Gezondheid is de basisvoorwaarde voor een goed werkende economie. Investeringen in preventie betalen zichzelf terug.

Afl 8 | Plafonneer opnieuw de werkgeversbijdragen

Onze fiscaliteit en parafiscaliteit moeten coherenter worden. Sociale bijdragen zouden bijvoorbeeld meer in verhouding moeten staan tot wat men er als verzekerde van kan terugkrijgen. In ons land lopen de sociale bijdragen bijvoorbeeld zonder rem op, terwijl de sociale uitkering die je daarvoor in ruil krijgt bij werkloosheid of ziekte wel beperkt is. De werkgeversbijdragen zouden terug geplafonneerd moeten worden vanaf een bepaald loonniveau. Dat was voor de jaren 80 het geval en zo gaat het ook in heel wat andere landen.

Afl 9 | Levenslang leren

Werkende Vlamingen volgen te weinig opleidingen. Nochtans hebben we een cultuur van levenslang leren nodig, want jobs zijn tegenwoordig steeds sterker aan verandering onderhevig. We moeten bedrijven en werknemers meer stimuleren om opleidingen aan te bieden en te volgen. Vandaag maken 60.000 mensen elk jaar gebruik van het opleidingsverlof. Dat moet eigenlijk naar 200.000 mensen per jaar.

Afl 10 | Onderzoek & Ontwikkeling

In het recordjaar 2021 investeerden de Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk 3,7% van het bbp in Onderzoek & Ontwikkeling. Het aandeel van de overheid is echter beduidend kleiner dan dat van de bedrijven. Daarom moet de overheid bijkomende middelen inzetten, zodat Vlaanderen op middellange termijn 5% van het bbp aan publieke en private O&O-uitgaven besteedt.

Afl 11 | Integraal waterbeleid

Hoewel de toestand van onze waterlopen is verbeterd, vooral door inspanningen van de industrie en collectieve waterzuivering, zijn we nog niet waar we moeten zijn. Uit de zesjaarlijkse evaluatie van de waterkwaliteit blijkt dat we de Europese doelstelling – tegen 2027 een goede toestand halen van onze waterlopen – niet zullen halen. Zonder actie zal dit leiden tot een vergunningenstop, wat nefast is voor een heel aantal bedrijven.

Afl 12 | Industrie

Een toekomstgericht en performant industrieel beleid is noodzakelijk om de switch naar klimaatneutraliteit te bereiken en onze competitiviteit te vrijwaren. Daarom is het belangrijk om te kijken naar een duurzaam industrieel Europees beleid.

Blijf je graag via mail op de hoogte?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze politieke standpunten.