Skip to main content

Zware beroepen - Wat is er beslist?

  • 06/04/2018

De federale regering bereikte 30 maart een akkoord over het dossier van de zware beroepen. Daarbij werd een set van criteria voor de overheidssector goedgekeurd waaraan zware beroepen moeten voldoen om te leiden tot een vervroegd pensioen. Voka somt voor u op wat er beslist is. 

Wat is er beslist?

De federale regering wil de pensioenregeling hervormen met als doel mensen langer te laten werken. Het preferentiële systeem waardoor meer dan de helft van de ambtenaren vandaag vroeger op pensioen kan, wordt afgeschaft en vervangen door een regeling van ‘zware beroepen’. De regering heeft vorige vrijdag hierover voor de publieke sector een akkoord bereikt. Enkel wie in zo'n beroep werkt, kan in de toekomst vroeger met pensioen. Hoeveel vroeger hangt af van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan.

zwaar beroep

1. Criteria

De regering raakte het eens over de criteria en op basis daarvan gaat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) onderhandelingen voeren met de sociale partners. Tegen de zomer moet dat resulteren in een lijst van zware beroepen. Hieronder een opsommingen van de verschillende criteria:

  • een zware fysieke belasting
  • een veiligheidsrisico
  • belastende arbeidsorganisatie
  • stress

Afhankelijk van het aantal criteria dat op een functie wordt gekleefd, mag iemand vroeger met pensioen.

2. Overleg sociale partners

In het overleg met de sociale partners zullen belangrijke elementen beslist worden:

  • de concrete lijst van beroepen die zwaar zijn.
  • de minimumduur dat men een zwaar beroep uitgeoefend moet hebben om in aanmerking te komen voor de regeling. Die zal tussen vijf en tien jaar liggen.
  • of gelijkgestelde periodes zoals tijdskrediet meetellen in de criteria van een zwaar beroep.

3. Budgettaire impact

Het Planbureau zal voor de verschillende scenario’s de budgettaire impact berekenen. Als veel beroepen als 'zwaar' worden bestempeld, zal de impact op de pensioenleeftijd per beroep eerder klein zijn. Als minder beroepen het label 'zwaar' krijgen, kan wie zo'n beroep uitoefent wél veel vroeger met pensioen.

Voka's Visie

Op het eerste zicht lijken de criteria objectief maar toch vreest Voka dat deze kunnen leiden tot een veel te lange lijst van zware beroepen. Daarom dringt Voka er op aan dat de criteria zéér strikt worden toegepast: “De vervroegde uitstap moet beperkt worden tot een selecte groep van ambtenaren die verschillende van deze criteria combineren en die dus een écht zwaar beroep uitoefenen”, aldus Hans Maertens. “De criteria zullen in de toekomst ook toegepast moeten kunnen worden in de private sector. Dat is onmogelijk als de helft van alle ambtenarenfuncties als zwaar beroep wordt beschouwd.”

Voka waarschuwt dan ook dat dit akkoord een zware hypotheek kan leggen op de privésector. “We moeten erover waken dat het aantal uitzonderingen op langer werken beperkt blijft tot de écht zware beroepen, en dit zowel voor de ambtenaren als voor de werknemers. Alleen zo kunnen we de pensioenen betaalbaar houden voor de toekomst en zijn er geen grote scheeftrekkingen tussen verschillende types werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.”

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

Imu Salesforce
IMU Multiburo