Skip to main content
  • Nieuws
  • Zaventem-Zuid en Keiberg worden herontwikkeld

Zaventem-Zuid en Keiberg worden herontwikkeld

  • 23/01/2019

Oorspronkelijk is het bedrijventerrein Zaventem-Zuid ontstaan als een concentratie van enkele steenbakkerijen voor de lokale afzetmarkt. Nu is het uitgegroeid tot een multifunctioneel gebied met bedrijven en winkels. Het gebied is gelegen tussen de Ring R0 en het dorp Nossegem. Het herbergt bedrijven zoals Ikea, Toyota, Pfizer, Facq, Asco en vele andere bedrijven. In totaal spreken we van een 200-tal bedrijfszetels. Alles bij elkaar genomen is er sprake van een aangename dynamiek onder de vele passanten, waarbij gebruikers in eerste instantie tevreden zijn. Maar of dit bedrijventerrein duurzaam en aangepast is aan de hedendaagse normen, daarover zijn de meningen verdeeld.

HERONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN ZAVENTEM-ZUID

Het gemeentebestuur van Zaventem erkent die vraag en zoekt in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant mogelijke antwoorden. Om dit te kunnen faciliteren is er samen met de Provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen een studie opgestart. Daarvoor trekken ze samen een bedrag van 200.000 euro uit. De studie onderzoekt welke aanpassingen en ingrepen nodig zijn, onderverdeeld per thema: waterproblematiek, fietsverbindingen, ecologie en bedrijventerreinmanagement op het bedrijventerrein zelf. Een globale visie op het openbaar domein en de bouwmogelijkheden maken een optimaler ruimtegebruik zeker mogelijk. "We hopen met dit project een dynamiek op gang te brengen in de regio en samen na te denken over de toekomstmogelijkheden van deze zone. Zo zal het bedrijventerrein van Zaventem-Zuid klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Zaventem-zuid

Rol van Voka Vlaams-Brabant

De beleidsdoelstelling van Voka Vlaams-Brabant is ruimtelijke economische uitbouw verweven binnen het stedelijk gebied en het bewaken van de ontwikkelings-en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijvigheid op het bedrijventerrein. Het optimaliseren van de bestaande economische infrastructuur staat hoger op de agenda dan het realiseren van bijkomende ruimte voor bedrijven in de visienota van de Provincie Vlaams-Brabant. De laatste tien jaar heeft Voka Vlaams-Brabant de optimalisatie van de bestaande bedrijventerreinen ook mee opgenomen in zijn strategie voor de ondersteuning van het globaal economisch klimaat." Wij zijn dan ook enorm verheugd te vernemen dat de gemeente Zaventem en de Provincie Vlaams-Brabant de noodzaak daarvan erkennen."

Ondernemingen willen op een andere manier uiting geven aan hun identiteit. Vanuit de behoefte om zich te onderscheiden (naar klanten, naar potentiële werknemers) hechten ze veel belang aan uitstraling. Die trend wordt versterkt door de evolutie naar een kenniseconomie, en de toenemende verweving van productie met kantooractiviteiten. In een kennisintensieve omgeving wordt het personeel een steeds belangrijkere productiefactor. Om voldoende en goed personeel aan te trekken is een aangename werkomgeving een troef. Maar ook naar klanten willen bedrijven zich vaak profileren. Representativiteit van de bedrijfslocatie en –omgeving wordt voor steeds meer ondernemingen belangrijk.

"Ondernemingen willen op een andere manier uiting geven aan hun identiteit. Representativiteit van de bedrijfsomgeving wordt steeds belangrijker."

Ondanks die behoefte van ondernemingen om zich te onderscheiden vindt de doorsnee bevolking dat de meeste bedrijventerreinen op elkaar lijken. Dat wordt veroorzaakt doordat op de meeste terreinen een duidelijke structuur ontbreekt ten gevolge van de kavelsgewijze ontwikkeling. Hoewel de bedrijfsprocessen nu meer en meer standaard bedrijfshallen toelaten, wordt toch vanwege de bedrijven meer en meer ingezet op herkenbaarheid en onderscheidend vermogen. Dat ondernemingen zich gaan vestigen in de omgeving van bedrijven met een vergelijkbaar uitstralingsniveau is daar een voorbeeld van. Vandaar ook de nood om een mix van bedrijfslocatiemogelijkheden met uiteenlopende kwaliteitsniveaus te kunnen aanbieden op verschillende locaties. Door segmentering van de verschillende bedrijfslocaties sluiten de eigenschappen van die locaties beter aan op de behoeften van ondernemers. De aantrekkelijkheid van de regio als vestigingslocatie neemt daardoor toe.

ONTBIJTSESSIE: SAMENWERKING MET DE BEDRIJVEN

Op 28 september 2018 werd de eerste interactieve workshop met bedrijven georganiseerd onder de vorm van een ontbijtmeeting. Dit vormde voor veel bedrijven de uitgelezen kans om zowel elkaar als het bedrijventerrein beter te leren kennen, om hun mening te uiten over de huidige toestand en over de aandachtspunten. Een 40-tal aanwezige bedrijven dachten bovendien samen met het beleid na over hoe het terrein in de toekomst moet functioneren en reikten alvast interessante ideeën aan. Om zo veel mogelijk bedrijven de kans te geven deel te nemen aan de workshop was een locatie op de zone een uitgelezen kans voor de organisatie van een ontbijtmeeting. Pfizer was meteen bereid om haar infrastructuur ter beschikking te stellen en bood ook een heerlijk ontbijt aan.

ontbijt zaventemNaast een korte toelichting over het doel van de studie werd er voornamelijk samengewerkt en nagedacht rond een aantal thema’s die mee de toekomst van het bedrijventerrein zullen bepalen. Enkele globale conclusies kunnen als volgt geformuleerd worden: De bestaande infrastructuur in en rond het bedrijventerrein vormt het grootste hekelpunt en moet dringend onder handen genomen worden. Er werd bovendien aangegeven dat er in het verleden studies werden uitgevoerd die niet tot concrete veranderingen hebben geleid. Desondanks geven de bedrijven aan dat zij hoopvol zijn en dat her en der al met tijdelijke oplossingen quick wins te behalen zijn die een daadkrachtig beleid kunnen doorvoeren in afwachting van een totale herinrichting van het openbaar domein. De auto, het voornaamste transportmiddel op en rond het terrein, vormt een doorn in het oog en moet in de toekomst plaatsmaken voor andere voorzieningen en een leefbaar straatprofiel. Dat betekent niet dat de auto volledig moet verdwijnen, maar die zal een andere en meer adequate plaats krijgen binnen het bedrijventerrein. Een leefbaar straatprofiel bevat niet enkel ruimte voor bruikbaar groen waar werknemers kunnen vertoeven en elkaar ontmoeten, maar voorziet eveneens ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo zal volgens velen de fiets in de toekomst het belangrijkste vervoersmiddel vormen binnen het bedrijventerrein en zijn omgeving, maar mag de kwalitatieve uitbouw van de andere vervoersmodi zeker niet uit het oog verloren worden. Tijdens de ontbijtmeeting werd snel duidelijk dat de bedrijven vragende partij zijn voor verandering in en rond de zone en dat velen onder hen ook een actieve rol willen spelen bij de herontwikkeling van het terrein. Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste bevindingen, opmerkingen, opportuniteiten en standpunten die werden geformuleerd tijdens de workshop kan je terugvinden in het samenvattend verslag op www.vlaamsbrabant.be/zaventemzuid.

HERONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN KEIBERG ZAVENTEM

Het bedrijventerrein Keiberg ligt aan weerszijden van de Henneaulaan, naast het op- en afrittencomplex van de Ring. De bedrijvenzone werd opgetrokken in de jaren tachtig en kampt sinds enkele jaren met structurele leegstand (+/- 30%). Na een rondvraag van Voka Vlaams-Brabant op het terrein bleek dat de ondernemingen nood hadden aan extra diverse functies op het terrein zelf. Verschillende bedrijventerreinen, vaak perifeer gelegen, zijn een inhaalbeweging aan het maken om de onderlinge concurrentie te kunnen blijven aangaan.

Actief beleid Ruimtelijke Ordening

De gemeente Zaventem is in een positieve transitie naar een duurzaam ruimtelijk klimaat. De komende jaren zullen er verschillende intenties omgezet worden in concrete acties. Dat wordt voornamelijk ondersteund door de schepen Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) en Bruno Depondt, afdelingshoofd omgevingsvergunning gemeentebestuur Zaventem.

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is tevreden te vernemen dat er actief meegedacht wordt vanuit ruimtelijk vlak om het economisch klimaat mee te optimaliseren. Het gemeentebestuur van Zaventem wil inspelen op de noden van de bedrijven en aan de hand van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan het bedrijventerrein Keiberg de 21ste eeuw binnenloodsen. Dat plan is vanaf februari 2019 van kracht.

Renovatiebeleid

zaventemontbijtIn principe leent de Keiberg zich het best voor activiteiten die wel veel ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan druk personenverkeer tijdens de spitsuren. Schepen Bart Dewandeleer ziet een logistieke hub hier perfect passen, alsook verschillende vormen van recreatie om buiten de kantooruren aan te bieden. Eén derde van de activiteiten op de site moet niet strikt bedrijfsgebonden zijn, desalniettemin complementair. Een residentieel programma zal niet toegelaten worden.

Het gemeentebestuur hoopt dat de bedrijven zelf ook investeren om de eigen gebouwen grondig te renoveren. Zij willen dit aanmoedigen door de ondernemingen de mogelijkheid te bieden om hoger te bouwen. Deze flexibiliteit moet toelaten om de densiteit van nieuwe constructies te verhogen en meer ruimte vrij te maken voor veilige mobiliteit of groene verbindingen. Duurzame verdichting, differentiatie en beeldversterking van de bestaande bedrijventerreinen is alleen mogelijk door het verder invullen van de restpercelen en de strategische grondreserves van de bedrijven, verdichting door gestapelde bedrijfsbebouwing (van functies en activiteiten die dit toelaten) en stapelen van parkeervoorzieningen (onder, bovenop de bedrijfsgebouwen of in geconcentreerde parkeerclusters met oog op synergetisch parkeergebruik).

Geef Zaventem-Zuid mee vorm!

Wat zijn de ambities van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid? Hoe kan jouw bedrijf de ontwikkeling van de site mee sturen? Wat zijn de mogelijke ontwikkelingsscenario’s en visies voor Zaventem-Zuid?

SAVE THE DATE: 2de WORKSHOP 22 FEBRUARI 2019 bij HAAS AUTOMATION

Inschrijven kan via: www.vlaamsbrabant.be/ontbijtmeetingzaventem

Meer info

marjanne.migom@voka.be

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie januari 2019.

Proximus