Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Wet Macron – Frans protectionisme in de praktijk

Wet Macron – Frans protectionisme in de praktijk

 • 11/10/2019

Elke West-Vlaamse ondernemer die actief is in Frankrijk weet ondertussen uit ervaring wat een grote administratieve rompslomp het is om werknemers op een correcte manier daar te laten werken. De verschillende formaliteiten (SIPSI-aangifte, aanstellen van een sociaal vertegenwoordiger, aanvragen BTP-kaart voor bouwsector), de gerelateerde kosten en hoge administratieve boetes bij niet-naleving ontmoedigen ondernemers om activiteiten uit te voeren bij de buren. 

Na verschillende onderhandelingen en lobbywerk heeft de Franse Arbeidsministerie in september 2018 een nieuwe wetgeving uitgevaardigd rond o.a. detacheringen. In juni 2019 werd eindelijk het Uitvoerdecreet (Décret n° 2019-555) en Besluit gepubliceerd. Het Decreet en Besluit omvatten nieuwe bepalingen, hoewel er weinig progressie is. Dit zijn de wijzigingen in voege vanaf 1 juli 2019:

 • Er dient nog steeds een sociaal vertegenwoordiger worden aangesteld bij detacheringen in uitvoering van een overeenkomst voor een Franse opdrachtgever. De aanstelling van deze vertegenwoordiger gebeurt echter vanaf heden integraal via de SIPSI-aangifte, en maakt dus geen voorwerp uit van een afzonderlijke formaliteit (i.e. attest van aanstellen sociaal vertegenwoordiger).
 • Het Besluit definieert 4 beroepscategorieën (artiesten in kunst & filmindustrie, sportbeoefenaars (incl. scheidsrechters), stagiairs bij Franse ondernemingen, onderzoekers & wetenschappers) waarvoor een vrijstelling van opmaak SIPSI-aangifte en sociaal vertegenwoordiger wordt toegekend (voor zover aan de toepasselijke voorwaarde per categorie is voldaan).
 • Voor deze 4 categorieën hoeven, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden per categorie is voldaan, de documenten zoals het overzicht van de gepresteerde uren, een kopie van de arbeidsovereenkomst, het medisch attest, ... niet onmiddellijk worden voorgelegd, maar beschikt de werkgever over een termijn van 15 dagen om deze voor te leggen
 • De verplichting om een SIPSI-aangifte op te stellen voor werknemers die gedetacheerd worden naar Frankrijk buiten het kader van de uitvoering van een overeenkomst of uitzendarbeid (i.e. indien er een detachering is voor rekening van de werkgever zonder dat er een overeenkomst is met een Franse opdrachtgever) wordt definitief geschrapt. In dergelijke gevallen hoeft de onderneming dus geen SIPSI-aangifte te doen en geen vertegenwoordiger aan te stellen. Merk echter op dat in dergelijk geval de werkgever nog steeds alle documenten (bv. een kopie van de arbeidsovereenkomst, A1-formulier) onmiddellijk moet kunnen voorleggen, met uitzondering van (i) een medisch attest die de geschiktheid van de werknemer aantoont en (ii) documenten die een reële en substantiële activiteit van de werkgever in de zendstaat aantonen. Deze documenten kunnen binnen een termijn van 15 dagen worden voorgelegd.
 • Bepaalde verwoordingen (bv. « du montant de la rémunération brute mensuelle » wordt vervangen door « taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement ») in de SIPSI-aangifte zijn gewijzigd.
 • Verjaringstermijn voor invorderen van boetes i.k.v. detacheringen wordt vastgelegd op 5 jaar.
 • Het Decreet bepaalt dat naast een tijdelijke schorsing van de activiteiten ook een tijdelijk verbod (maximum 2 maanden) van werkzaamheden kan opgelegd worden.
 • De sociale inspectie heeft de bevoegdheid om op hun vraag bijkomende documenten en informatie op te vragen bij de werkgever/sociaal vertegenwoordiger.
 • Definitieve vrijstelling van BTP-kaart voor beroepen ‘géomètres-topographes’ en ‘géomètres-experts’.

Wij behartigen uw belangen

Het Uitvoeringsdecreet & Besluit faciliteren op bepaalde punten een vereenvoudiging om werknemers te detacheren. Echter stellen wij vast dat de toegekende vereenvoudigingen eerder beperkt zijn en dat er nog steeds niet voldaan wordt aan de wensen (bv. vrijstellingen voor detacheringen van korte duur & specifieke activiteiten, versoepelingen inzake BTP-kaart, vrijstelling van periodieke detacheringen, grensstreek, etc.) van West-Vlaamse ondernemers.

Daarom zet Voka West-Vlaanderen de lobby verder bij de Franse Autoriteiten en pleiten wij voor een bijkomend Decreet dat de bovenstaande vereenvoudigingen zou capteren voor onze ondernemers.

Mocht u concrete vragen hebben inzake de wetgeving, aarzel niet om onze collega’s Dieter Coussée, regioverantwoordelijke Noord-Frankrijk, en Leonid Guz, adviseur internationaal ondernemen, te contacteren. Zij zullen verder u helpen.
 

wet macron