Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Ondernemers & Co: Fiduciaire Godderis - Vanaf wanneer mag een investering worden afgeschreven? En wanneer heb je recht op investeringsaftrek?

Ondernemers & Co: Fiduciaire Godderis - Vanaf wanneer mag een investering worden afgeschreven? En wanneer heb je recht op investeringsaftrek?

 • 24/02/2023

Vroeger kon in een kleine vennootschap op de laatste dag van het boekjaar een investering worden gedaan en kon je het volledige boekjaar afschrijven. Op deze manier kon op het laatste nippertje een investering worden gedaan om aanzienlijk minder belastingen te betalen. Sedert enkele jaren moet – zoals in de grote vennootschappen – ook per dag worden afgeschreven in de kleine vennootschappen in het jaar van investering. Gezien er heel veel vragen komen over “wanneer mag ik beginnen afschrijven op een investering?”, hebben we de essentiële regels hierna samengevat.

Vanaf welk moment mogen we beginnen afschrijven?

 1. OFWEL tijdens het tijdperk dat de investering werkelijk in bezit van de onderneming is gekomen: dan zijn de datum van de levering of de leveringsbon geldig als bewijsstuk.
 2. OFWEL wanneer de belastingplichtige juridisch eigenaar is geworden van de investering: wanneer de investering voorwerp is van een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht – ook al is het goed nog niet geleverd en/of betaald – kan toch al worden afgeschreven.
 3. OFWEL wanneer nog niet door de koper verkregen immateriële of materiële vaste activa reeds het voorwerp zijn van een tussen partijen gesloten overeenkomst (bestelling, aanneming, koopovereenkomst zonder dadelijke eigendomsoverdracht enz.) mogen tot het bedrag van de tijdens het jaar of boekjaar gedane en als dusdanig geboekte vooruitbetalingen worden beschouwd als tijdens dat tijdperk verkregen of tot stand gebracht.

Dit vervroegen van de aanvang van de afschrijvingen blijft evenwel facultatief. De vooruitbetaling moet geworden op de rek 27 geboekte vooruitbetalingen. Het staat de belastingsplichtige in de bedoelde gevallen dus ook vrij de afschrijvingen slechts te beginnen vanaf het jaar of boekjaar waarin de desbetreffende activabestand delen zijn verkregen, zelfs wanneer hij de vooruitbetalingen op die bestanddelen als immateriële of materiële vaste activa heeft geboekt.

Voor het genieten van de investeringsaftrek gelden deze regels

Om te kunnen genieten van de investeringsaftrek moet het gaan om investeringen in nieuw materiaal, maar personenwagens zijn uitgesloten. De investeringsaftrek bedraagt voor investeringen sinds 1 januari 2023 8% voor investeringen. In kalenderjaar 2022 was dat nog 25%.

Volgende percentages van investeringsaftrek gelden voor alle vennootschappen:

 • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecainrichtingen. Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
 • 42,5% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht in kalenderjaar 2023.
 • 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten.

Een voorbeeld

Stel: je koopt een vrachtwagen aan. Om bijvoorbeeld in boekjaar 2023 van investeringsaftrek te kunnen genieten (we veronderstellen hier dat boekjaar = kalenderjaar), moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. OFWEL moet de vrachtwagen geleverd zijn in 2023 (ongeacht factuur ontvangen en ongeacht die betaald is of niet). De leveringsbon geldt dus als bewijsstuk.
 2. OFWEL indien de vrachtwagen nog niet geleverd is in 2023, als er een voorschot is betaald in 2023 en als dusdanig geboekt (dus op rek 27 als activa in aanbouw of vooruitbetalingen), dan kan enkel investeringsaftrek op dat voorschot worden genoten, niet op het volledige investeringsbedrag.
 3. OFWEL als de vrachtwagen niet geleverd is in 2023 en ook nog niets is betaald in 2023, maar men reeds eigenaar is in 2023 van de vrachtwagen door een gesloten overeenkomst met onmiddellijke eigendomsoverdracht (bv. clausule van eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling van de investering werd in de bestelbon geschrapt).

Francky Godderis

Godderis

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie