Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 19 - Standpunt: Bert Mons: Waterkwaliteit, de nieuwe stikstof?

Ondernemers 19 - Standpunt: Bert Mons: Waterkwaliteit, de nieuwe stikstof?

  • 01/12/2023

Voka roept de volgende Vlaamse regering op om op milieuvlak absolute prioriteit te geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zoniet dreigt opnieuw een vergunningenstop in Vlaanderen. Voor tal van economische sectoren is water van cruciaal belang. De volgende Vlaamse regering moet een programmatische aanpak voor de verbetering van de waterkwaliteit uitwerken en invoeren. We mogen niet dezelfde fouten maken als in het stikstofdossier.

Bert Mons

Op het 8ste Milieuforum van de Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen Voka en 20 economische sectororganisaties, was waterbeleid een centraal thema. Zowel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir als de Vlaams Parlementsleden van de verschillende fracties delen de bezorgdheden van de Vlaamse Ondernemers rond waterbeleid. 

De kwaliteit van onze Vlaamse waterlopen is onvoldoende. Europa legt de lidstaten op om tot een goede toestand van de waterlopen te komen ten laatste in 2027. Daarbij verbiedt rechtspraak van het Europese Hof van Justitie een verdere verslechtering van de kwaliteit van de waterlopen. Vandaag haalt slechts 1 Vlaamse waterloop de norm. In de huidige stand van het beleid is het zo goed als zeker dat Vlaanderen in 2027 niet aan de Europese normen zal kunnen voldoen. 

Om een vergunningenstop te vermijden is er nood aan een programmatische aanpak van de waterkwaliteit. Die programmatische aanpak moet uitgewerkt en bindend worden. Door de integrale aanpak, het opstellen van reductiedoelen per stof, zal elke stakeholder zijn steentje bijdragen. Bovendien verbeteren we de kwaliteit op de meest kostenefficiënte manier. Tegelijkertijd moet Vlaanderen bij de Europese Unie aandringen op een beter, gedifferentieerder kader omtrent oppervlaktewaterkwaliteit. 

Naast de verbetering van de waterkwaliteit is er ook nood aan een beheersing van de waterkwantiteit, zowel bij droogte als bij hevige regenval. Het regent genoeg in Vlaanderen. Het is zaak om nog meer maatregelen te nemen om water op te slaan in geval van overvloedige regenval, zodat er in periodes van droogte geen watertekorten ontstaan.

We moeten water meer gaan waarderen en het efficiënter en duurzamer gebruiken.

Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

De 3 beleidsvoorstellen van Voka 

Zorg voor een integrale aanpak om watertekorten en wateroverlast aan te pakken. Versterk de regie tussen drinkwaterbedrijven zodat we zo efficiënt mogelijk met onze watervoorraad omgaan. Een gezamenlijke versterkte regie is nodig tussen de drinkwaterbedrijven om de bevoorradingszekerheid, kwaliteit en betaalbaarheid te garanderen. Hierbij moeten alle pistes onderzocht worden. Net zoals voor het droogtebeleid is het nodig een integrale aanpak op te stellen om wateroverlast maximaal te voorkomen. Een goede coördinatie tussen de verschillende beleidsdomeinen is daarbij een eerste noodzakelijke stap. 

Maak werk van een programmatische aanpak voor het halen van de goede toestand van de waterlichamen. Het is onrealistisch dat we in 2027 de goede toestand halen. Met een programmatorische aanpak kunnen we systematisch de waterkwaliteit verbeteren en tegelijkertijd een vergunningenstop afwenden. 

Pak tot slot de uitdagingen rond circulair watergebruik aan, zoals verzameld door het platform “circulair water”. Dat is een publiek-privaat partnerschap getrokken door de Vlaamse Milieumaatschappij en onder meer Voka. Samen met andere wateractoren is er een uitdagingenbundel opgesteld, die binnenkort gelanceerd zal worden. Zo kan er bijvoorbeeld meer hulp geboden worden aan bedrijven om wegwijs te geraken in het complexe wetgevende landschap. Tegenstrijdigheden in wetgeving kunnen weggewerkt worden. Noden in het subsidieinstrumentarium kunnen regelmatig gedetecteerd worden. Er kan een pragmatisch kader rond hergebruik uitwerkt worden. 

We gaan een toekomst tegemoet waar we te veel of te weinig water hebben. Bewijze daarvan de droogteperiodes tijdens de voorbije zomers en de recente wateroverlast die in onze eigen regio hard toesloeg. We moeten water meer gaan waarderen en het efficiënter en duurzamer gebruiken in iedere sector, zowel lokaal als wereldwijd.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie