Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Sanders Accounting & Consulting - Rekening courant en successieplanning

Ondernemers & Co: Sanders Accounting & Consulting - Rekening courant en successieplanning

  • 03/11/2023

Bij veel ondernemingen is door de ter beschikking stelling van privégelden door de bedrijfsleider aan zijn vennootschap een aanzienlijke rekening courant opgebouwd. In het kader van successieplanning is het belangrijk tijdig te anticiperen als u een vordering heeft op de vennootschap. Een (gedeeltelijke) schenking van de rekening courant kan een win-win zijn voor de schenker en de begunstigde.

Rekening courant vordering op vennootschap 

Wanneer u als bedrijfsleider gelden ter beschikking stelt aan uw vennootschap heeft de vennootschap een schuld aan u. De vennootschap kan u op deze gelden interesten toekennen. Voor de bedrijfsleider vormt dit een privé-inkomen en voor de vennootschap een aftrekbare kost voor zover het bedrag en de interest niet overdreven zijn. De interesten zijn overdreven voor inkomstenjaar 2023 als deze hoger zijn dan 5,7%. Wanneer de grenzen van het bedrag of de intresten worden overschreden, kunnen de interesten worden geherkwalificeerd als dividenden waardoor deze niet meer aftrekbaar zijn. Bij een overlijden valt deze vordering op de vennootschap in de nalatenschap en wordt dit een vordering van de erfgenamen. De erfgenamen ontvangen dan de interesten. Op de rekening courant is bij overlijden erfbelasting verschuldigd die bij een aanzienlijke rekening courant hoog kan oplopen. De tarieven van de erfbelasting in de rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden lopen in Vlaanderen op tot 27%. 

Anticiperen 

Rechtstreekse schenking rekening courant 

Om de erfbelasting te beperken, kunt u overwegen om de rekening courant (deels) rechtstreeks te schenken. Dit dient te gebeuren via een notaris. De kostprijs is beperkt tot 3% schenkbelasting voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden en het ereloon van de notaris. 

Onrechtstreekse schenking rekening courant 

Een onrechtstreekse schenking biedt de mogelijkheid om de schenkbelasting te vermijden. 

In dit geval is er geen directe overdracht tussen de schenker en de begiftigde. Concreet wordt tussen de bedrijfsleider die eigenaar is van de rekening courant en de vennootschap een overeenkomst gesloten. Daarin wordt bedongen dat de vennootschap een bepaald bedrag dat de vennootschap aan de bedrijfsleider is verschuldigd, uitbetaalt aan bv. de kinderen en dit op (een) bepaald(e) tijdstip(pen) en volgens bepaalde modaliteiten. De rekening courant zelf wordt niet overgedragen. Daardoor ontstaat een vorderingsrecht van de kinderen op de vennootschap. De schenking mag enkel blijken uit een bewijsdocument dat aangetekend wordt opgestuurd of uit twee klassieke aangetekende brieven waaruit de wil van de partijen blijkt om een schenking te doen. Gezien het een onrechtstreekse schenking betreft, speelt de termijn van 3 jaar in Vlaanderen. 

Aandachtspunten 

Behoud inkomen 

Het is mogelijk om de rekening courant te schenken met een last waardoor u een vast inkomen kan blijven ontvangen. Wanneer de begunstigde bv. 3% interesten is verschuldigd aan de schenker is dit meestal lager dan de interesten die de begunstigde kan ontvangen voor de rekening courant. In dit geval is dit een win-win voor beiden. 

Incorporatie in eigen vermogen 

Wanneer de uitgeleende gelden niet op korte termijn beschikbaar zijn, kan een incorporatie van (een deel) van de rekening courant in het eigen vermogen en dus in de waarde van de aandelen van de vennootschap een alternatief vormen. Voor de schenking of vererving van aandelen van actieve familiale vennootschappen is een gunstregime mogelijk waardoor 0% schenkbelasting respectievelijk 3% erfbelasting is verschuldigd in Vlaanderen. 

Besluit 

Een (gedeeltelijke) schenking van de rekening courant kan een win-win zijn voor de schenker en de begunstigde. De onrechtstreekse schenking vormt een alternatieve manier om formeel rechtsgeldig te schenken. Het is belangrijk tijdig te anticiperen. Laat u bijstaan door uw accountant om na te gaan op welke wijze en in welke mate u voordelig een rekening courant kan schenken. 

Kris Demeulenaere, gecertificeerd accountant Sanders Accounting & Consulting

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie