Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Ruim genoeg ruimte om te groeien?

  • 13/01/2023

Provincie West-Vlaanderen stapt over van een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan naar een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen in de ruimtelijke ordening. De provincie wil, in navolging van Vlaanderen, open ruimte maximaal in stand houden en beter benutten. Voka West-Vlaanderen onderschrijft de ruimtelijke doelstelling beschreven in de conceptnota, maar merkt op dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de economische realiteit en de ontwikkelingsmogelijkheden in de provincie. 

De ruimte in West-Vlaanderen is beperkt. Iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt, leeft, wil die ruimte gebruiken — maar niet iedereen gebruikt die op dezelfde manier. Er zijn verschillende verwachtingen en invullingen. Keuzes en duidelijke afspraken maken is dus nodig om conflicten te vermijden. Dat is ruimtelijke ordening: de ruimte ordenen zodat die kwalitatief en duurzaam gebruikt kan worden. Kwalitatief omgaan met ruimte betekent dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de waarde van een gebied. Met duurzaam ruimtegebruik bedoelt men dat het gebruik van het landschap kan voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de toekomstige generatie te belasten.

In het toekomstige Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen zal de Provincie de keuzes beschrijven die ze maakt om aan goede ruimtelijke ordening te doen. Het Beleidsplan is dus een beleidsdocument waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden vastgelegd voor het volledige grondgebied van West-Vlaanderen. De fundamenten voor dat Beleidsplan worden gelegd in de Conceptnota. Die geeft kernachtig de krijtlijnen en de ambities weer van een nieuw ruimtelijk beleid met een duidelijke doelstelling: we moeten meer doen met minder ruimte, zodat we onze open ruimte maximaal kunnen vrijwaren. De nota is de eerste stap naar de uitwerking van het ruimtelijke beleid voor onze provincie.

Vandaag wordt in de ruimtelijke ordening gewerkt met ruimtelijke structuurplannen. Dat is een ander, gelijkaardig beleidsdocument waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden vastgelegd. Het nieuwe Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen moet het huidige Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen vervangen. Het huidige Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan blijft geldig tot er een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is.

Streefdoelen, géén drempels

Voka West-Vlaanderen heeft de Conceptnota met veel aandacht gelezen en onderschrijft de doelstelling dat open ruimte zoveel mogelijk behouden moet worden en reeds aangesneden ruimte beter en slimmer gebruikt moet worden — weliswaar met de belangrijke kanttekening dat ruimtelijke doelstellingen streefdoelen horen te zijn en geen absolute drempels. We moeten namelijk vermijden dat de regio zichzelf buitenspel zet en investeringen misloopt.

Uit de laatste berekening van de behoefte aan bedrijventerreinen blijkt dat er in West-Vlaanderen nood is aan 430 ha netto bijkomende bedrijfsruimte. Ondernemers uit binnen- en buitenland willen (ook in de toekomst) investeren. De Provincie moet er werk van maken om daarvoor de nodige hectares te reserveren. Dat is noodzakelijk om geen investeringen, jobs en bijgevolg ook welvaartcreatie te mislopen. Het voorzien in een ruim en kwalitatief aanbod aan ruimte om te ondernemen is voor alle duidelijkheid geen pleidooi om onverstoord nieuwe open ruimte aan te snijden. Integendeel, het is een pleidooi om met gezond verstand open ruimte maximaal te vrijwaren en ruimte voor bedrijvigheid te reserveren op goed gelegen plaatsen. Met het besef dat er ook in de toekomst maatschappelijke uitdagingen zijn die ruimte-inname vergen.

Beleidsplan afgestemd op de economische realiteit/vitaliteit?

Om voldoende ruimte voor bedrijven te kunnen garanderen, dringt Voka West-Vlaanderen er ook op aan om verlaten bedrijfssites voor te behouden aan ondernemingen. Ongunstig gelegen terreinen kunnen eventueel een andere invulling krijgen, op voorwaarde dat er elders beter gelegen ondernemingsruimte wordt vrijgemaakt. Dit kadert in het begrip ‘economische vitaliteit’, dat in de Conceptnota werd vernoemd, maar onvoldoende werd uitgewerkt. Economische vitaliteit betekent het behouden en het versterken van de economische activiteiten met respect voor de ruimtelijke inpasbaarheid.

Uit de Conceptnota blijkt dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de economische realiteit en de ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie. Daarom heeft Voka West-Vlaanderen opmerkingen op de nota overgemaakt aan de Deputatie tijdens de publieke raadpleging. De bevoegde diensten moeten absoluut (meer) rekening houden met economische vooruitzichten in het verdere verloop van de opmaak van het Beleidsplan.

We pleiten alvast voor een Beleidsplan waarbij ruimte kwalitatief en dus naar economische waarde kan en mag worden gebruikt. Een Beleidsplan dat geen rem zet op economische groei, wél een Beleidsplan dat een toekomst met ruimte voor ondernemen mogelijk maakt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie