Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Eigenaars vastgoedpatrimonium geviseerd door de fiscus

Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Eigenaars vastgoedpatrimonium geviseerd door de fiscus

  • 22/04/2022

De fiscus heeft aangekondigd meer controle uit te oefenen op eigenaars. In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Bij eigenaars die echter talrijke onroerende goederen bezitten en ze op een georganiseerde manier beheren en verhuren, kan de fiscus deze inkomsten beschouwen als beroepsinkomsten. En die worden meer belast. 

Kadastraal inkomen (KI) als belastbare basis

Indien u als privépersoon een onroerend goed bezit, wordt u vandaag belast op basis van het KI. Gaat het om de eigen woning, dan is het KI vrijgesteld. Uw overige onroerende goederen worden wel belast op basis van het KI. Dat is ongeacht of u het goed verhuurt aan privépersonen of helemaal niet verhuurt en bijvoorbeeld gebruikt als een tweede verblijf. Enkel als de huurder het pand beroepsmatig gebruikt, wordt er rekening gehouden met de werkelijke huurinkomsten.

KI onveranderd sinds 1975

Het KI wordt bepaald door de overheid en is een schatting van de jaarlijkse netto huurwaarde van het onroerend goed op 1 januari 1975. Van dit bedrag kunnen geen gemaakte kosten meer afgetrokken worden, behoudens financieringslasten. Gezien de overheid bewust heeft nagelaten het KI te actualiseren de voorbije 47 jaar, ligt dat in veel gevallen lager dan het effectieve actuele netto huurinkomen.

Verhuurders lager belast dankzij KI

Het systeem van het KI stemt niet overeen met de werkelijkheid. Het kan sterk in het voordeel of het nadeel van de belastingplichtige spelen, naargelang het goed al dan niet verhuurd wordt. Zo zullen privépersonen die meerdere onroerende goederen verhuren in de meeste gevallen op een veel lager bedrag belast worden dan de huur die zij werkelijk ontvangen. En het is net die groep van personen die wordt geviseerd door de overheid.

Meer verhuren = meer controles

De fiscus heeft aangekondigd dat zij meer controles gaat uitoefenen op privépersonen die meerdere onroerende goederen verhuren. De fiscale overheid zal nagaan of er sprake is van een georganiseerde verhuuractiviteit, waardoor die een beroepsmatig karakter krijgt. In dat geval worden de huurinkomsten gekwalificeerd als beroepsinkomsten. De belastbare basis wordt dan niet langer vastgesteld op basis van het KI, maar wel op basis van de effectief ontvangen huurinkomsten (na aftrek van de kosten). Bovendien is een beroepsinkomen onderworpen aan sociale bijdragen.

Vage lijn tussen privéverhuur en professionele verhuur

Omdat de lijn tussen een normaal beheer van privévermogen en de professionele activiteit van het privé verhuren van onroerende goederen moeilijk te trekken is, leidt dit vaak tot discussies. In dat geval geven de feiten de doorslag. Elke situatie wordt individueel beoordeeld.

Momenteel liggen nog geen richtlijnen vast die de fiscus in aanmerking zal nemen. Een wettelijke regeling die een specifiek kader of grensbedragen bepaalt, zou welkom zijn en voor meer rechtszekerheid zorgen. Op dit moment is het als belastingplichtige moeilijk om dat zelf in te schatten. Stel dat het ooit komt tot een herkwalificatie naar beroepsinkomen, en u hebt als belastingplichtige geen bewijsdocumenten bijgehouden waaruit de gespendeerde kosten blijken, dan kan dat ertoe leiden dat de fiscus u belast op uw bruto inkomsten.

Maak u niet nodeloos ongerust

Ondanks deze extra waakzaamheid van de fiscus, hoeft u nog niet meteen ongerust te zijn. Het enkele feit dat u meerdere onroerende goederen bezit, is niet voldoende om de verhuuractiviteit te kunnen kwalificeren als beroepsmatig. Het aantal onroerende goederen is slechts éénvan de elementen bij de beoordeling. Over het algemeen heeft de fiscus de neiging om de huurinkomsten te herkwalificeren als ze de professionele inkomsten overstijgen. Of als er zoveel tijd en geld in de verhuur gestoken wordt dat het niet anders dan een beroepsbezigheid kan zijn. Zoals bij een immomakelaar. Ook het eventuele bezit van buitenlandse onroerende goederen die worden verhuurd, speelt mee.

Het is aangewezen om nu al even stil te staan bij uw eigen situatie. U houdt best de nodige kosten bij. Dat kan helpen als tegenargument als de fiscus meent dat er sprake is van beroepsinkomsten i.p.v. een onroerend inkomen. Frank Sanctorum en Elke Sanctorum, Sanctorum&Co 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie