Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Belexa Advocaten - Een meningsverschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar? De objectiviteitsclausule!

Ondernemers & Co: Belexa Advocaten - Een meningsverschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar? De objectiviteitsclausule!

  • 25/02/2022

U bent betrokken bij een verkeersongeval tussen twee voertuigen waarbij u overtuigd bent dat de bestuurder van het andere voertuig als enige in fout is voor het verkeersongeval zodat deze aansprakelijk is voor alle schade die voortvloeit uit dit verkeersongeval. Echter, de bestuurder van het andere voertuig deelt uw overtuiging niet en is integendeel van mening dat u als enige aansprakelijk bent. Gelukkig heeft u een rechtsbijstandsverzekering en doet u aangifte van het schadegeval. Echter, wat als uw eigen verzekeraar evenmin uw overtuiging deelt? 

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om diensten te verrichten en kosten op zich te nemen om de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden. Deze diensten en kosten hoeven niet noodzakelijk samen te hangen met een gerechtelijke procedure. Het kan ook gaan om administratieve of enige andere procedures én zelfs buiten enige procedure om. Wel zal de verzekeringsprestatie van de verzekeraar afhankelijk zijn van een onzekere gebeurtenis die schade veroorzaakt aan iemands vermogen (de bijstand slaat immers zowel op de rechten van de verzekerde als eiser of als verweerder).

Globaal kent men twee soorten rechtsbijstandsverzekeringen. Enerzijds deze gekoppeld als uitbreiding op een hoofdverzekering (in het jargon ook wel ‘gecombineerde polis’ genoemd) en anderzijds deze die op zichzelf staan (ook wel ‘alleenstaande polis’).

Een schoolvoorbeeld van een gecombineerde polis is de rechtsbijstand gekoppeld aan de autoverzekering. De verzekerde kan er beroep op doen wanneer deze geconfronteerd wordt met een juridisch geschil omtrent zijn voertuig (bv. aansprakelijkheid bij een aanrijding of soms ook een geschil nopens de herstelling van het voertuig). Ook in het kader van de brandverzekering en de familiale verzekering worden wel vaker uitbreidingen voorgesteld op vlak van rechtsbijstand.

Bij de alleenstaande rechtsbijstandverzekeringen kunnen meerdere risico’s (bv. fietsongeval, arbeidsgeschil, eerste echtscheiding, huurgeschil, fiscale geschillen, bouwgeschil, geschillen medische fout, geschillen consumentenrecht,…) worden gedekt in het kader van het privé- en/of professionele leven waarbij het voortbestaan van de polis niet het lot volgt van de hoofdpolis zoals bij de gecombineerde polis. Het vermelden waard hierbij is het fiscale voordeel dat kan genoten worden.

Objectiviteitsclausule

De rechtsbijstandsverzekeraar – die toch over een zekere expertise beschikt – kan het oneens zijn over de gegrondheid en/ of de redelijkheid van de aanspraken van de verzekerde (bijvoorbeeld onvoldoende bewijsmateriaal, verjaring die is ingetreden, verkeerde toepassing wet,…) zodat het geding geen kans op slagen heeft.

Geraken verzekerde en verzekeraar er na overleg niet uit, dan moet de verzekeraar zijn beslissing op ondubbelzinnige wijze meedelen aan de verzekerde, waarna de verzekerde het recht heeft om een advocaat naar keuze te raadplegen (vrijheid van keuze hierbij is absoluut). Zijn advies strekt ertoe de gedragslijn te bepalen die zou moeten worden gevolgd voor de regeling van het geschil. Het spreekt voor zich dat het hier om een omstandig gemotiveerd advies moet gaan van deze advocaat om te vermijden dat al te lichtzinnig de stelling van de verzekerde zou worden gevolgd.

Volgt deze advocaat:

  • Het standpunt van de verzekeraar? Dan dragen verzekeraar en verzekerde elk de helft van de kosten en erelonen voor de raadpleging.
  • Het standpunt van de verzekerde? Dan is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en erelonen voor de raadpleging.

Indien ten slotte de verzekerde tegen het advies van de gekozen advocaat in die het standpunt van de verzekeraar onderschreef, toch een procedure wenst op te starten, dan is de verzekeraar verplicht de kosten ten laste te nemen als het geding een beter resultaat oplevert dan wat de verzekerde zou hebben verkregen indien hij het standpunt van de verzekeraar had gevolgd.

Frédéric Busschaert, Belexa

 

Belexa

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie