Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Werkgelegenheid vraagt om ambitieuze en concrete acties

Werkgelegenheid vraagt om ambitieuze en concrete acties

  • 06/10/2020

We blijven op onze honger zitten over hoe de federale regering denkt haar ambitieuze doelstelling voor de arbeidsmarkt te halen. Want over concrete acties om de 80% werkzaamheidsgraad te bereiken blijft het regeerakkoord zeer vaag en vrijblijvend. 

België heeft eindelijk een federale regering, een regeerakkoord en dus ook arbeidsmarktplannen. De ambitie voor de arbeidsmarkt is alvast duidelijk en juist: een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. Momenteel schommelt die in België rond de 70%. De realisatie van die doelstelling zal, samen met een toename van de productiviteit, broodnodig zijn om de toekomstige welvaart van dit land te stutten

Deze ambitieuze federale doelstelling sluit aan bij de visie van de Vlaamse regering, wat goed is. We blijven wel op onze honger zitten over hoe de federale regering denkt die ambitieuze doelstelling te halen: inzake concrete acties om de 80% werkzaamheidsgraad te bereiken blijf het regeerakkoord immers zeer vaag en vrijblijvend. 

Het is broodnodig om onze arbeidsmarkt en -organisatie diepgaand te hervormen, ook om de negatieve effecten van de coronacrisis qua jobverlies aan te pakken.

Veronique Leroy en Sonja Teughels

De aangehaalde thema’s zijn alvast de juiste: inzetten op opleiding, re-integratie van langdurig zieken, flexibele arbeidsorganisatie op bedrijfsniveau, nieuwe manieren van werken zoals telewerk, vrijstelling van werkgeversbijdrage voor eerste aanwervingen, meer mobiliteit op de arbeidsmarkt, langer aan het werk blijven, activeren van uitkeringsstelsels (via cumul), naar een eenheidsstatuut. 

Maar hoe en wanneer al deze moeilijke werven zullen worden aangepakt, is volledig onduidelijk. Het is nochtans broodnodig om onze arbeidsmarkt en -organisatie diepgaand te hervormen: niet alleen om de doelstelling van 80% te halen, maar ook om de negatieve effecten van de coronacrisis qua jobverlies aan te pakken.

Werven deblokkeren

De sociale partners krijgen een prominente rol om rond de aangehaalde arbeidsmarkthema’s te werken. Op zich is dat volledig terecht, want het is ook hun rol. Maar in het verleden is, jammer genoeg, vaak gebleken dat de sociale partners zichzelf niet konden overstijgen om tijdig tot toekomstgerichte oplossingen te komen voor de problemen op onze arbeidsmarkt en -organisatie.

We hopen dan ook dat de federale regering initiatief neemt om werven te deblokkeren waar nodig.

Vlaanderen ondersteunen

Om de ambitieuze doelstellingen van de gewesten en gemeenschappen te bereiken is het bovendien noodzakelijk dat het federaal beleid ten volle flankerend en ondersteunend werkt ten opzichte van het Vlaamse beleid

Om Vlaanderen te ondersteunen in haar beleidsrichting zal de federale overheid de nodige maatregelen moeten nemen om bijvoorbeeld de activering van werkzoekenden, leefloongerechtigden, anders actieven, SWT’ers en eventueel andere vervroegde uittredingsstelsels, langdurig zieken,… te versterken.

Bijkomend is het noodzakelijk dat de federale overheid flankerend of stimulerend inzet op het versterken van opleiding van werklozen én werknemers als één van de pijlers in de relance. 

Contactpersonen

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel