Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Werken aan de toekomst van 3 Fonteinen (Beersel)

Werken aan de toekomst van 3 Fonteinen (Beersel)

  • 21/06/2019

Er wordt druk gepland in en rondom de bedrijvenzone 3 Fonteinen. Samen met Voka en de gemeenten worden alle projecten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd én krijgt iedereen een stem in deze plannen. Als partner in dit strategisch project, stelt Voka Vlaams-Brabant expertise op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening ter beschikking.

Werken aan de Drie Fonteinenbrug

In de zomer van het jaar 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv in Sint-Pieters- Leeuw met de bouw van de nieuwe 3 Fonteinenbrug over het kanaal naar Charleroi. De nieuwe brug zorgt voor een betere ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel en haalt zo heel wat vrachtverkeer weg van de sterk verzadigde Bergensesteenweg (N6). De 3 Fonteinenbrug maakt de aanleg van nieuwe kades en de uitbouw van een regionaal verslagcentrum mogelijk op de linkeroever van het kanaal. Zo krijgt het transport over de waterweg een enorme stimulans. Ook goed nieuws voor voetgangers en fietsers. De nieuwe brug krijgt een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed dat aansluit op de fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid.

Werken aan de Drie Fonteinenbrug

Het gaat vooruit…
De werken voor de brug en ontsluitings- wegen zijn in 2 fasen opgedeeld:

  • Fase 1: de ophogingen, buffergrach- ten, fiets- en wegenisaanleg op de linkeroever van het kanaal (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw).
  • Fase 2: de landhoofden op beide oevers en brug over het kanaal, alsook de ontsluitingswegen en de fietshelling op de rechteroever (grondgebied Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos).

Op linkeroever, in de zone tussen de Eugène Ghijsstraat en de Oudstrijdersstraat is het talud naar de brug intussen gerealiseerd. Als de ondergrond voldoende uitgehard is, vermoedelijk tegen de zomer, start de aannemer met de aanleg van de wegenis op linkeroever. Dat zal vermoedelijk klaar en afgewerkt zijn tegen het einde van het jaar 2019.

Dan kan de tweede fase van de werken (de landhoofden op beide oevers, de bouw van de boogbrug zelf, de ontsluitings- wegen en de fietshelling op rechteroever) starten. De Vlaamse Waterweg nv heeft intussen de omgevingsvergunning voor fase 2 aangevraagd. Als de werken probleemloos verlopen, kan de nieuwe brug in het najaar van 2021 in gebruik genomen worden.

brug 2

 

Hoe linkeroever ontsluiten via de 3 Fonteinenbrug

Nu de bouw van de 3 Fonteinenbrug gestart is, is het tijd om in detail te kijken naar de aansluiting van alle bedrijven op de linkeroever van het kanaal op deze toekomstige brug. Het uitgangspunt is immers dat alle bedrijven op  de bedrijvenzone de vrachtafwikkeling in de toekomst zullen regelen via de 3 Fonteinenbrug.
 
Het provinciebestuur duidde het studieconsortium onder leiding van VECTRIS NV aan om dat vraagstuk in detail uit te pluizen met de aanwezige bedrijven. Dat moet na het bouwverlof van 2019 uitmonden in concrete aanbevelingen en ont- werpschetsen. Dat onderzoekswerk zal in samenwerking met de bedrijven georganiseerd worden. Dat is immers van groot belang voor de interne bedrijfswerking.
 
Aansluitend zal eveneens de betere integratie van de waterlopen Vogelzangbeek en Zuunbeek onderzocht worden. Een opwaardering van de oeverzones is goed voor de biodiversiteit maar eveneens voor de uitstraling en look van de bedrijvenzone. Dat onderzoekswerk wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.
 

parking Coovi

De bouw van de Park & Ride Ceria/Coovi is voltooid. Sinds 20 mei zijn er ruim 1.300 parkeerplaatsen beschikbaar voor automobilisten, met een directe aanslui- ting op het metrostation Coovi-Ceria, en van daaruit op het hele MIVB-netwerk. Een honderdtal van die parkeerplaatsen wordt gereserveerd voor deelwagens en 35 voor wagens van personen met beperkte mobiliteit. De fietsers worden niet vergeten: voor hen zijn er 277 parkeerplaatsen, waarvan 159 zijn beveiligd. De bouw van de parking kost 14 miljoen euro. De parking zal worden beheerd door het gewestelijk parkeeragentschap Parking.Brussels. Er werd reeds beslist dat er een combi tarief komt voor de parking en openbaar vervoer.

Voor wie?
Later zullen er bepaalde voorwaarden gekoppeld worden aan het gebruik van de parking, maar die moeten nog worden vastgelegd. De gebruikers die voorrang krijgen bij de toekenning van een abonnement wonen op minstens 2 kilometer van de parking en op maximum 40 kilometer van de parking. Bovendien ligt hun bestemming op meer dan 2 kilometer afstand van de parking ligt. Anderzijds worden alle aanvragen verwerkt en wordt er rekening gehouden met gebruikers die niet over een alternatief beschikken. Hoewel de parking Coovi hoofdzakelijk bedoeld is als Park & Ride zullen ook sporadische gebruikers er gebruik van kunnen maken. Op die manier kan de parking ook bijdragen als instrument om de lokale en gewestelijke mobiliteit te verbeteren.

Een warmtenet voor 3 Fonteinen Bedrijvenzone?

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant wil de mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van een warmtenet in de regio van de Zennevallei.

Wat is dat, een warmtenet? Een warmtenet (soms ook stadsverwarming genoemd) brengt via ondergrondse, geïsoleerde buizen warmte uit één of meerdere centrale warmtebronnen naar meerdere warmteverbruikers. Het is dus een heel grote centrale verwarming op de schaal van een wijk, stad
of zelfs regio. Dat kunnen zowel grote als kleine verbruikers zoals woningen zijn. Het leidingnet ligt ondergronds en is goed geïsoleerd. De warmte is duurzaam en kan opgewekt worden uit verschillende bronnen zoals biomassa, biogas, riothermie, geothermie, zonne-energie of restwarmte van industriële bedrijfsprocessen.

De provincie wil de mogelijkheden onderzoeken voor drie locaties in de Zennevallei:

  • de bedrijvenzones rondom Lot (Beersel)
  • het centrum van Halle
  • de bedrijvenzone 3 Fonteinen in Sint- Pieters- Leeuw en Drogenbos

Voor dit onderzoek werd het bedrijf Kelvin Solutions aangesteld, gespecialiseerd in duurzame warmte en koude. Zij brengen de potenties zowel naar vraag- als aanbodzijde in kaart en tekenen op basis hiervan een toekomstpad uit voor de aanleg van een warmtenet.
 

Rol van Voka

Voka Vlaams-Brabant is betrokken als partner in het strategisch project Zennevallei. Daarvoor schuiven we twee personen naar voren, experten in Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Wij zijn een grote pleiter voor participatie tussen ondernemers en beleidsmakers en trachten door dit samenwerkingsproject de vinger aan de pols te houden door onderwerpen die hoog op de economische agenda staan mee te betrekken.

Wim Pannecoucke

Wim Pannecoucke werkt al enkele jaren in de wereld van mobiliteit en geeft mee advies over de verschillende mobiliteitsafwikkelingen die ze voor deze zone vooropstellen. Hij legt de focus op de optimale bereikbaarheid van de daar gevestigde ondernemers. Bovendien stimuleert hij de ondernemers bij het maximaal inzetten van alternatieve vervoersmodi (‘modal shift’). Omtrent het dossier ‘Werken aan de Ring van Brussel’ is hij het aanspreekpunt bij Voka Vlaams-Brabant.

wim.pannecoucke@voka.be

Wim Pannecoucke

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2019.

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus