Skip to main content
  • Nieuws
  • Werken aan de toekomst van 3 Fonteinen

Werken aan de toekomst van 3 Fonteinen

  • 24/07/2018

Er wordt druk gepland in en rondom de bedrijvenzone 3 Fonteinen. Samen met de gemeenten poogt het project Zennevallei al deze plannen en projecten voldoende op elkaar af te stemmen. Minstens zo belangrijk is om iedereen hierover te informeren én een stem te geven in deze plannen. Dit werd ondertussen gedaan door het versturen van een nieuwsbrief en een ontbijtmeeting op 18 mei. In totaal waren er zo´n 30 bedrijfsleiders aanwezig.
 

3 Fonteinenbrug

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het kanaal, tussen de Bergensesteenweg (N6) en het Kanaal naar Charleroi, is niet optimaal. Vrachtwagens die van en naar deze site rijden kunnen dit voorlopig enkel maar via de N6 en doorheen een aantal woonwijken. De 3 Fonteinenbrug maakt het mogelijk het vrachtverkeer af te leiden naar de R0, en dit over de brug naar de rechteroever via de Humaniteitslaan. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor de huidige en nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting. En tegelijkertijd zal hiermee het lokale verkeer op de linkeroever vlotter en veiliger worden.

Ondanks de beperkte beschikbare ruimte en diverse technische randvoorwaarden werd een concept uitgewerkt voor zowel de wegenis, het fietsverkeer als toekomstige watergebonden activiteiten. Hierdoor wordt ook de uitrol van een regionaal overslagcentrum (ROC) mogelijk op de linkeroever van het kanaal wat het transport via het water zal stimuleren en de bedrijven in de regio efficiënt zal kunnen bedienen.

De werken voor de brug en ont- sluitingswegen worden in 2 fasen opgedeeld. Voor de 1ste fase werd de wegenis op de linkeroever eind 2017 reeds aanbesteed. De werken vangen aan in de zomer van dit jaar. Er zal gestart worden met ophogingswerken ter consolidatie van de ondergrond vooraleer de nieuwe infrastructuur kan aangelegd worden. Verwacht wordt dat de werken op linkeroever eind 2019 afgerond zijn. Veel hangt af van de benodigde tijd voor consolidatie van de ondergrond.

De studie voor de 2de fase zit momenteel in definitieve ontwerpfase. De nodige stabiliteitsstudies en architecturaal ontwerp zijn volop aan de gang. Het doel is om eind 2018 een aanbesteding voor werken uit te schrijven. Afhankelijk van verdere planning en het tijdstip voor het bekomen van de omgevingsvergunning wordt verwacht  dat de werken van de tweede fase kunnen aanvatten medio 2019. In 2021 dient de nieuwe infrastructuur klaar te zijn voor gebruik.

3 Fonteinenbrug

Opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan

Het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bedrijvenzone. Een bestemmingsplan vormt de juridische basis voor stedenbouwkundige vergunningen.

Een modernisering van het bestemmingsplan is nodig zodat toekomstige projecten gerealiseerd kunnen worden. Een modern juridisch kader is belangrijk om flexibel in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Uit voorgaande de ontbijtmeeting blijkt dat bedrijven vinden dat:

  • het huidige bestemmingsplan verouderd is en er bepaalde juridische knelpunten aangepakt moeten worden
  • een herstel nodig is van het vernietigde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor wat betreft het deelplan Ruysbroeckveld
  • de juridische basis aangepast moet worden om enkele deelprojecten en ideeën te kunnen realiseren.

Dit zal in samenspraak met de bedrijven en bevolking opgemaakt worden. De opmaak van een RUP duurt ongeveer 2 jaar.

Jaagpad wordt fietssnelweg

De fietssnelweg F20 van Halle naar Brussel situeert zich langs de rechter oever van het kanaal naar Charleroi. De Vlaamse Waterweg werkt momenteel aan het ontwerp van de fietssnelweg op het tracé tussen de Waterloobrug te Halle en de grens met het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Voor de realisatie ervan werden subsidies van het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling alsook van de provincie Vlaams-Brabant bekomen.

In dit ontwerp wordt er voorzien dat, waar mogelijk, de fietssnelweg zich reeds zal situeren op de plaats van het toekomstige (na modernisering van het kanaal) jaagpad. Op locaties waar dit niet mogelijk is zal het bestaande jaagpad vernieuwd worden.

Er wordt steeds gestreefd naar een jaagpad van 4 meter breedte, uitgevoerd in asfaltverharding.

TIMING?
•    Voorjaar 2018: Ontwerp verfijnen
•    Midden 2018: Aanvraag omgevingsvergunning
•    Uitvoering werken: 2019-2020
 

Ruysbroeckveld kansen voor biodiversiteit en bedrijvigheid

De bedrijvenzone ‘Ruysbroeckveld’ is een Gemengd Regionaal Bedrijventerrein (GRB) in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, gelegen tussen de Bergensesteenweg (N6) en het kanaal Brussel-Charleroi. Het plangebied sluit aan bij de reeds bestaande bedrijvigheid van 3 Fonteinen langs het kanaal en de Bergensesteenweg, terwijl langs de zuidelijke kant een groenstrook is voorzien als buffer met de omliggende woonzones. Het is een bedrijventerrein dat nog volop in ontwikkeling is en waar en waar er zich kansen voordoen die we zeker en vast moeten aanreiken.

Naast de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een parkgebied voorzien. Dit nog in te richten parkgebied vormt een multifunctionele buffer tussen het te ontwikkelen bedrijventerrein en het verder gelegen woongebied. De bedrijvenzone is zoveel mogelijk geïntegreerd in de parkzone door het voorzien van een brede groenbuffer aan de perceel randen. Vanuit de bedrijvenzone is er ook een zachte verbinding voorzien richting het park. Deze zone kan absoluut een meerwaarde betekenen voor de werknemers van de nabijgelegen functies waarbij toegankelijk groen en biodiversiteit gelinkt aan bedrijvigheid centraal kunnen staan. Ruysbroeckveld heeft dus alle potenties en kansen om uit te groeien tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor iedereen.

Brusselse projecten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gestart met de bouw van een overstapparking aan de metrohalte COOVI. Het wil zo een alternatief bieden voor het autoverkeer naar het stadscentrum. Deze parking is makkelijk te bereiken vanaf de ring rond Brussel en biedt met metrolijn 5 een snelle verbinding naar het stadscentrum. Deze parking zal eind 2018 klaar moeten zijn.

Aansluitend op de Vlaamse herinrichting van de Brusselsesteenweg zal Brussel Mobiliteit ook de Brusselsesteenweg herinrichten tot de spoorbrug in Anderlecht. Voor het autoverkeer komen er betere verbindingen met de Ring en de toegangen tot  de grote handelszaken in de omgeving worden gewijzigd. De baan wordt ook aangepast in functie van de nieuwe parking.

Bevraging Voka

Vanuit Voka willen wij de samenwerking tussen bedrijven stimuleren en de knelpunten naar boven halen. Daarom lanceert Voka binnenkort een enquête voor de bedrijven in Drie Fonteinen. Recent werd ook een workshop georganiseerd over de toekomst van bedrijvenzone Laekebeek.


Meer info?

xavier.boonman@voka.be
 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2018.

Proximus